Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
745,826  
 
770,865  
698,047  
701,211  
525,316  
 
533,348  
459,661  
455,182  
797  
 
714  
757  
3,386  
0  
 
0  
0  
0  
426,551  
 
437,624  
365,185  
358,148  
94,871  
 
91,761  
90,805  
90,814  
3,098  
 
3,249  
2,914  
2,834  
220,510  
 
237,517  
238,386  
246,030  
147,913  
 
159,746  
159,746  
165,662  
33,217  
 
38,386  
38,769  
40,264  
0  
 
0  
0  
0  
1,671  
 
1,671  
1,671  
1,671  
11,775  
 
11,775  
11,775  
11,775  
25,934  
 
25,940  
26,425  
26,658  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
745,826  
 
770,865  
698,047  
701,211  
710,393  
 
711,007  
703,087  
701,164  
550,831  
 
539,837  
531,918  
524,077  
159,562  
 
171,170  
171,170  
177,086  
35,434  
 
59,858  
-5,040  
48  
35,434  
 
59,858  
-5,040  
48  
0  
 
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
 
0  
0  
0