Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
639,050  
650,898  
661,643  
675,438  
745,826  
440,828  
438,958  
444,852  
455,434  
525,316  
1,370  
1,152  
1,051  
782  
797  
0  
0  
0  
0  
0  
341,970  
341,689  
345,754  
356,674  
426,551  
94,384  
93,187  
94,833  
94,872  
94,871  
3,104  
2,929  
3,213  
3,107  
3,098  
198,222  
211,941  
216,791  
220,003  
220,510  
136,080  
147,913  
147,913  
147,913  
147,913  
31,053  
31,433  
32,457  
32,837  
33,217  
0  
0  
0  
0  
0  
1,671  
1,671  
1,671  
1,671  
1,671  
3,820  
5,978  
8,806  
11,775  
11,775  
25,599  
24,946  
25,945  
25,808  
25,934  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
639,701  
650,898  
661,643  
675,438  
745,826  
669,001  
679,260  
691,061  
707,568  
710,393  
511,186  
521,444  
531,499  
548,006  
550,831  
157,815  
157,815  
159,562  
159,562  
159,562  
-29,300  
-28,361  
-29,418  
-32,131  
35,434  
-29,300  
-28,361  
-29,418  
-32,131  
35,434  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0