Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
650,898  
661,643  
675,438  
745,826  
 
438,958  
444,852  
455,434  
525,316  
 
1,152  
1,051  
782  
797  
 
0  
0  
0  
0  
 
341,689  
345,754  
356,674  
426,551  
 
93,187  
94,833  
94,872  
94,871  
 
2,929  
3,213  
3,107  
3,098  
 
211,941  
216,791  
220,003  
220,510  
 
147,913  
147,913  
147,913  
147,913  
 
31,433  
32,457  
32,837  
33,217  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,671  
1,671  
1,671  
1,671  
 
5,978  
8,806  
11,775  
11,775  
 
24,946  
25,945  
25,808  
25,934  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
650,898  
661,643  
675,438  
745,826  
 
679,260  
691,061  
707,568  
710,393  
 
521,444  
531,499  
548,006  
550,831  
 
157,815  
159,562  
159,562  
159,562  
 
-28,361  
-29,418  
-32,131  
35,434  
 
-28,361  
-29,418  
-32,131  
35,434  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0