Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
698,047  
701,211  
708,891  
 
 
459,661  
455,182  
447,590  
 
 
757  
3,386  
4,636  
 
 
0  
0  
0  
 
 
365,185  
358,148  
347,740  
 
 
90,805  
90,814  
92,422  
 
 
2,914  
2,834  
2,792  
 
 
238,386  
246,030  
261,301  
 
 
159,746  
165,662  
177,495  
 
 
38,769  
40,264  
40,264  
 
 
0  
0  
0  
 
 
1,671  
1,671  
1,671  
 
 
11,775  
11,775  
11,775  
 
 
26,425  
26,658  
21,088  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
9,009  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
698,047  
701,211  
708,891  
 
 
703,087  
701,164  
704,864  
 
 
531,918  
524,077  
686,212  
 
 
171,170  
177,086  
18,652  
 
 
-5,040  
48  
4,027  
 
 
-5,040  
48  
4,027  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0