Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
675,438  
 
 
770,865  
698,047  
455,434  
 
 
533,348  
459,661  
782  
 
 
714  
757  
0  
 
 
0  
0  
356,674  
 
 
437,624  
365,185  
94,872  
 
 
91,761  
90,805  
3,107  
 
 
3,249  
2,914  
220,003  
 
 
237,517  
238,386  
147,913  
 
 
159,746  
159,746  
32,837  
 
 
38,386  
38,769  
0  
 
 
0  
0  
1,671  
 
 
1,671  
1,671  
11,775  
 
 
11,775  
11,775  
25,808  
 
 
25,940  
26,425  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
675,438  
 
 
770,865  
698,047  
707,568  
 
 
711,007  
703,087  
548,006  
 
 
539,837  
531,918  
159,562  
 
 
171,170  
171,170  
-32,131  
 
 
59,858  
-5,040  
-32,131  
 
 
59,858  
-5,040  
0  
 
 
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
 
 
0  
0