Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
741,401  
745,826  
 
770,865  
698,047  
521,140  
525,316  
 
533,348  
459,661  
782  
797  
 
714  
757  
0  
0  
 
0  
0  
422,380  
426,551  
 
437,624  
365,185  
94,872  
94,871  
 
91,761  
90,805  
3,107  
3,098  
 
3,249  
2,914  
220,261  
220,510  
 
237,517  
238,386  
147,913  
147,913  
 
159,746  
159,746  
32,837  
33,217  
 
38,386  
38,769  
0  
0  
 
0  
0  
1,671  
1,671  
 
1,671  
1,671  
11,775  
11,775  
 
11,775  
11,775  
26,065  
25,934  
 
25,940  
26,425  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
741,401  
745,826  
 
770,865  
698,047  
707,732  
710,393  
 
711,007  
703,087  
548,170  
550,831  
 
539,837  
531,918  
159,562  
159,562  
 
171,170  
171,170  
33,669  
35,434  
 
59,858  
-5,040  
33,669  
35,434  
 
59,858  
-5,040  
0  
0  
 
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
 
0  
0