Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
242,944  
224,945  
223,276  
224,501  
224,560  
60,895  
48,727  
57,625  
58,754  
58,647  
5,597  
2,091  
1,520  
9,764  
5,818  
20,370  
18,100  
29,848  
23,955  
34,440  
27,890  
21,259  
20,722  
19,504  
12,175  
7,037  
7,037  
5,506  
5,506  
5,601  
0  
238  
28  
24  
613  
182,049  
176,218  
165,650  
165,747  
165,913  
81  
81  
81  
85  
81  
252  
300  
347  
394  
442  
4,500  
4,500  
4,500  
4,500  
4,500  
150,343  
144,166  
133,558  
133,558  
133,521  
26,855  
27,150  
27,150  
27,191  
27,191  
18  
22  
15  
19  
179  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
242,944  
224,945  
223,276  
224,501  
224,560  
20,982  
8,345  
8,399  
10,218  
18,535  
20,982  
8,345  
8,399  
10,218  
18,535  
0  
0  
0  
0  
0  
221,962  
216,600  
214,877  
214,284  
206,025  
221,962  
216,600  
214,877  
214,284  
206,025  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0