Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
206,720  
207,497  
207,783  
254,132  
253,914  
41,269  
42,886  
44,007  
69,907  
69,923  
3,294  
8,120  
2,174  
2,316  
3,947  
23,114  
24,128  
29,894  
35,590  
35,032  
9,265  
5,409  
7,178  
24,660  
25,824  
4,894  
4,393  
3,780  
6,216  
4,378  
702  
837  
980  
1,125  
741  
165,451  
164,612  
163,776  
184,225  
183,991  
0  
0  
0  
0  
0  
1,571  
1,676  
1,781  
678  
725  
4,500  
4,500  
4,500  
30,363  
30,546  
131,597  
131,430  
131,430  
130,868  
130,754  
27,430  
26,525  
25,568  
21,966  
21,966  
353  
481  
497  
350  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
206,720  
207,497  
207,783  
254,132  
253,914  
5,662  
5,682  
6,654  
32,401  
32,813  
5,662  
5,682  
6,654  
32,401  
32,813  
0  
0  
0  
0  
0  
201,058  
201,815  
201,129  
221,731  
221,101  
201,058  
201,815  
201,129  
221,731  
221,101  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0