Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
224,501  
224,560  
212,221  
206,720  
207,497  
58,754  
58,647  
46,220  
41,269  
42,886  
9,764  
5,818  
5,687  
3,294  
8,120  
23,955  
34,440  
23,384  
23,114  
24,128  
19,504  
12,175  
10,752  
9,265  
5,409  
5,506  
5,601  
5,506  
4,894  
4,393  
24  
613  
891  
702  
837  
165,747  
165,913  
166,000  
165,451  
164,612  
85  
81  
0  
0  
0  
394  
442  
1,466  
1,571  
1,676  
4,500  
4,500  
4,500  
4,500  
4,500  
133,558  
133,521  
132,363  
131,597  
131,430  
27,191  
27,191  
27,430  
27,430  
26,525  
19  
179  
241  
353  
481  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
224,501  
224,560  
212,221  
206,720  
207,497  
10,218  
18,535  
10,443  
5,662  
5,682  
10,218  
18,535  
10,443  
5,662  
5,682  
0  
0  
0  
0  
0  
214,284  
206,025  
201,778  
201,058  
201,815  
214,284  
206,025  
201,778  
201,058  
201,815  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0