Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
212,221  
206,720  
207,497  
207,783  
254,132  
46,220  
41,269  
42,886  
44,007  
69,907  
5,687  
3,294  
8,120  
2,174  
2,316  
23,384  
23,114  
24,128  
29,894  
35,590  
10,752  
9,265  
5,409  
7,178  
24,660  
5,506  
4,894  
4,393  
3,780  
6,216  
891  
702  
837  
980  
1,125  
166,000  
165,451  
164,612  
163,776  
184,225  
0  
0  
0  
0  
0  
1,466  
1,571  
1,676  
1,781  
678  
4,500  
4,500  
4,500  
4,500  
30,363  
132,363  
131,597  
131,430  
131,430  
130,868  
27,430  
27,430  
26,525  
25,568  
21,966  
241  
353  
481  
497  
350  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
212,221  
206,720  
207,497  
207,783  
254,132  
10,443  
5,662  
5,682  
6,654  
32,401  
10,443  
5,662  
5,682  
6,654  
32,401  
0  
0  
0  
0  
0  
201,778  
201,058  
201,815  
201,129  
221,731  
201,778  
201,058  
201,815  
201,129  
221,731  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0