Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
254,132  
253,914  
254,174  
252,945  
252,726  
69,907  
69,923  
69,952  
69,327  
76,856  
2,316  
3,947  
4,660  
830  
951  
35,590  
35,032  
33,308  
36,248  
35,261  
24,660  
25,824  
22,822  
23,359  
27,172  
6,216  
4,378  
7,878  
7,878  
11,998  
1,125  
741  
1,284  
1,012  
1,474  
184,225  
183,991  
184,222  
183,617  
175,870  
0  
0  
0  
0  
0  
678  
725  
774  
1  
3  
30,363  
30,546  
30,728  
30,911  
26,593  
130,868  
130,754  
130,754  
130,739  
127,308  
21,966  
21,966  
-26,972  
-26,972  
21,966  
350  
0  
48,938  
48,938  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
254,132  
253,914  
254,174  
252,945  
252,726  
32,401  
32,813  
32,686  
32,442  
32,533  
32,401  
32,813  
32,686  
32,442  
32,533  
0  
0  
0  
0  
0  
221,731  
221,101  
221,488  
220,503  
220,194  
221,731  
221,101  
221,488  
220,503  
220,194  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0