Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
207,783  
254,132  
253,914  
254,174  
252,945  
44,007  
69,907  
69,923  
69,952  
69,327  
2,174  
2,316  
3,947  
4,660  
830  
29,894  
35,590  
35,032  
33,308  
36,248  
7,178  
24,660  
25,824  
22,822  
23,359  
3,780  
6,216  
4,378  
7,878  
7,878  
980  
1,125  
741  
1,284  
1,012  
163,776  
184,225  
183,991  
184,222  
183,617  
0  
0  
0  
0  
0  
1,781  
678  
725  
774  
1  
4,500  
30,363  
30,546  
30,728  
30,911  
131,430  
130,868  
130,754  
130,754  
130,739  
25,568  
21,966  
21,966  
-26,972  
-26,972  
497  
350  
0  
48,938  
48,938  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
207,783  
254,132  
253,914  
254,174  
252,945  
6,654  
32,401  
32,813  
32,686  
32,442  
6,654  
32,401  
32,813  
32,686  
32,442  
0  
0  
0  
0  
0  
201,129  
221,731  
221,101  
221,488  
220,503  
201,129  
221,731  
221,101  
221,488  
220,503  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0