Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
224,560  
212,221  
206,720  
207,497  
207,783  
58,647  
46,220  
41,269  
42,886  
44,007  
5,818  
5,687  
3,294  
8,120  
2,174  
34,440  
23,384  
23,114  
24,128  
29,894  
12,175  
10,752  
9,265  
5,409  
7,178  
5,601  
5,506  
4,894  
4,393  
3,780  
613  
891  
702  
837  
980  
165,913  
166,000  
165,451  
164,612  
163,776  
81  
0  
0  
0  
0  
442  
1,466  
1,571  
1,676  
1,781  
4,500  
4,500  
4,500  
4,500  
4,500  
133,521  
132,363  
131,597  
131,430  
131,430  
27,191  
27,430  
27,430  
26,525  
25,568  
179  
241  
353  
481  
497  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
224,560  
212,221  
206,720  
207,497  
207,783  
18,535  
10,443  
5,662  
5,682  
6,654  
18,535  
10,443  
5,662  
5,682  
6,654  
0  
0  
0  
0  
0  
206,025  
201,778  
201,058  
201,815  
201,129  
206,025  
201,778  
201,058  
201,815  
201,129  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0