Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
224,945  
223,276  
224,501  
224,560  
212,221  
48,727  
57,625  
58,754  
58,647  
46,220  
2,091  
1,520  
9,764  
5,818  
5,687  
18,100  
29,848  
23,955  
34,440  
23,384  
21,259  
20,722  
19,504  
12,175  
10,752  
7,037  
5,506  
5,506  
5,601  
5,506  
238  
28  
24  
613  
891  
176,218  
165,650  
165,747  
165,913  
166,000  
81  
81  
85  
81  
0  
300  
347  
394  
442  
1,466  
4,500  
4,500  
4,500  
4,500  
4,500  
144,166  
133,558  
133,558  
133,521  
132,363  
27,150  
27,150  
27,191  
27,191  
27,430  
22  
15  
19  
179  
241  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
224,945  
223,276  
224,501  
224,560  
212,221  
8,345  
8,399  
10,218  
18,535  
10,443  
8,345  
8,399  
10,218  
18,535  
10,443  
0  
0  
0  
0  
0  
216,600  
214,877  
214,284  
206,025  
201,778  
216,600  
214,877  
214,284  
206,025  
201,778  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0