Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
223,276  
224,501  
224,560  
212,221  
206,720  
57,625  
58,754  
58,647  
46,220  
41,269  
1,520  
9,764  
5,818  
5,687  
3,294  
29,848  
23,955  
34,440  
23,384  
23,114  
20,722  
19,504  
12,175  
10,752  
9,265  
5,506  
5,506  
5,601  
5,506  
4,894  
28  
24  
613  
891  
702  
165,650  
165,747  
165,913  
166,000  
165,451  
81  
85  
81  
0  
0  
347  
394  
442  
1,466  
1,571  
4,500  
4,500  
4,500  
4,500  
4,500  
133,558  
133,558  
133,521  
132,363  
131,597  
27,150  
27,191  
27,191  
27,430  
27,430  
15  
19  
179  
241  
353  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
223,276  
224,501  
224,560  
212,221  
206,720  
8,399  
10,218  
18,535  
10,443  
5,662  
8,399  
10,218  
18,535  
10,443  
5,662  
0  
0  
0  
0  
0  
214,877  
214,284  
206,025  
201,778  
201,058  
214,877  
214,284  
206,025  
201,778  
201,058  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0