Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTX: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
283,373  
 
 
 
 
115,337  
 
 
 
 
12,224  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
84,547  
 
 
 
 
14,053  
 
 
 
 
4,513  
 
 
 
 
168,036  
 
 
 
 
1,269  
 
 
 
 
150,928  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
6,424  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
9,415  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
283,373  
 
 
 
 
230,468  
 
 
 
 
205,370  
 
 
 
 
25,097  
 
 
 
 
52,906  
 
 
 
 
52,906  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0