Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTX: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
290,565  
283,373  
 
 
 
123,210  
115,337  
 
 
 
8,192  
12,224  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
92,965  
84,547  
 
 
 
16,767  
14,053  
 
 
 
5,286  
4,513  
 
 
 
167,354  
168,036  
 
 
 
1,350  
1,269  
 
 
 
149,264  
150,928  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
7,428  
6,424  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
9,312  
9,415  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
290,565  
283,373  
 
 
 
236,756  
230,468  
 
 
 
199,420  
205,370  
 
 
 
37,336  
25,097  
 
 
 
53,809  
52,906  
 
 
 
53,809  
52,906  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0