Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
178,792  
180,729  
188,055  
194,814  
190,926  
53,252  
51,931  
54,323  
54,021  
45,756  
8,510  
10,117  
2,430  
5,947  
4,005  
0  
0  
0  
0  
0  
26,747  
22,143  
25,071  
18,784  
13,716  
15,657  
15,565  
20,806  
21,195  
18,380  
2,337  
4,105  
6,017  
8,096  
9,655  
125,540  
128,798  
133,731  
140,793  
145,170  
408  
411  
466  
493  
352  
117,969  
121,776  
126,212  
131,890  
135,963  
0  
0  
0  
0  
0  
228  
0  
258  
284  
243  
0  
0  
0  
0  
0  
6,935  
6,610  
6,796  
8,126  
8,612  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
178,792  
180,729  
188,055  
194,814  
190,926  
89,488  
92,758  
101,679  
109,710  
106,843  
25,639  
27,076  
32,944  
38,776  
31,797  
63,848  
65,682  
68,735  
70,934  
75,046  
89,304  
87,971  
86,376  
85,104  
84,083  
89,304  
87,971  
86,376  
85,104  
84,083  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0