Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
177,592  
181,552  
176,331  
178,792  
180,729  
58,548  
59,899  
49,674  
53,252  
51,931  
14,753  
15,573  
15,404  
8,510  
10,117  
0  
0  
0  
0  
0  
25,770  
22,493  
17,868  
26,747  
22,143  
17,408  
21,217  
15,149  
15,657  
15,565  
617  
616  
1,253  
2,337  
4,105  
119,044  
121,654  
126,657  
125,540  
128,798  
130  
334  
408  
408  
411  
107,018  
110,621  
114,362  
117,969  
121,776  
0  
0  
0  
0  
0  
168  
12  
5,453  
228  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
11,728  
10,686  
6,434  
6,935  
6,610  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
177,592  
181,552  
176,331  
178,792  
180,729  
88,491  
93,932  
90,041  
89,488  
92,758  
29,681  
33,512  
27,211  
25,639  
27,076  
58,810  
60,420  
62,829  
63,848  
65,682  
89,102  
87,620  
86,291  
89,304  
87,971  
89,102  
87,620  
86,291  
89,304  
87,971  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0