Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
180,729  
188,055  
194,814  
190,926  
125,307  
51,931  
54,323  
54,021  
45,756  
69,479  
10,117  
2,430  
5,947  
4,005  
22,854  
0  
0  
0  
0  
0  
22,143  
25,071  
18,784  
13,716  
24,987  
15,565  
20,806  
21,195  
18,380  
21,203  
4,105  
6,017  
8,096  
9,655  
435  
128,798  
133,731  
140,793  
145,170  
55,828  
411  
466  
493  
352  
160  
121,776  
126,212  
131,890  
135,963  
47,655  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
258  
284  
243  
300  
0  
0  
0  
0  
0  
6,610  
6,796  
8,126  
8,612  
7,712  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
180,729  
188,055  
194,814  
190,926  
125,307  
92,758  
101,679  
109,710  
106,843  
41,897  
27,076  
32,944  
38,776  
31,797  
30,031  
65,682  
68,735  
70,934  
75,046  
11,866  
87,971  
86,376  
85,104  
84,083  
83,410  
87,971  
86,376  
85,104  
84,083  
83,410  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0