Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
194,814  
190,926  
125,307  
124,871  
131,728  
54,021  
45,756  
69,479  
62,210  
67,201  
5,947  
4,005  
22,854  
8,954  
9,497  
0  
0  
0  
0  
0  
18,784  
13,716  
24,987  
16,144  
24,652  
21,195  
18,380  
21,203  
35,126  
30,493  
8,096  
9,655  
435  
1,986  
2,559  
140,793  
145,170  
55,828  
62,661  
64,527  
493  
352  
160  
0  
0  
131,890  
135,963  
47,655  
54,271  
54,809  
0  
0  
0  
0  
0  
284  
243  
300  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
8,126  
8,612  
7,712  
8,390  
9,718  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
194,814  
190,926  
125,307  
124,871  
131,728  
109,710  
106,843  
41,897  
41,003  
48,041  
38,776  
31,797  
30,031  
40,626  
47,867  
70,934  
75,046  
11,866  
377  
174  
85,104  
84,083  
83,410  
83,868  
83,687  
85,104  
84,083  
83,410  
83,868  
83,687  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0