Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
176,331  
178,792  
180,729  
188,055  
194,814  
49,674  
53,252  
51,931  
54,323  
54,021  
15,404  
8,510  
10,117  
2,430  
5,947  
0  
0  
0  
0  
0  
17,868  
26,747  
22,143  
25,071  
18,784  
15,149  
15,657  
15,565  
20,806  
21,195  
1,253  
2,337  
4,105  
6,017  
8,096  
126,657  
125,540  
128,798  
133,731  
140,793  
408  
408  
411  
466  
493  
114,362  
117,969  
121,776  
126,212  
131,890  
0  
0  
0  
0  
0  
5,453  
228  
0  
258  
284  
0  
0  
0  
0  
0  
6,434  
6,935  
6,610  
6,796  
8,126  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
176,331  
178,792  
180,729  
188,055  
194,814  
90,041  
89,488  
92,758  
101,679  
109,710  
27,211  
25,639  
27,076  
32,944  
38,776  
62,829  
63,848  
65,682  
68,735  
70,934  
86,291  
89,304  
87,971  
86,376  
85,104  
86,291  
89,304  
87,971  
86,376  
85,104  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0