Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
349,977  
193,581  
179,766  
177,592  
181,552  
60,755  
82,218  
63,466  
58,548  
59,899  
8,259  
20,519  
19,116  
14,753  
15,573  
0  
0  
0  
0  
0  
14,809  
43,527  
25,607  
25,770  
22,493  
18,270  
17,902  
18,211  
17,408  
21,217  
19,418  
270  
531  
617  
616  
289,222  
111,364  
116,300  
119,044  
121,654  
135  
130  
130  
130  
334  
277,844  
99,761  
103,373  
107,018  
110,621  
0  
0  
0  
0  
0  
1,034  
202  
31  
168  
12  
0  
0  
0  
0  
0  
10,210  
11,270  
12,766  
11,728  
10,686  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
349,977  
193,581  
179,766  
177,592  
181,552  
262,764  
106,424  
90,030  
88,491  
93,932  
126,814  
50,766  
33,099  
29,681  
33,512  
135,950  
55,658  
56,931  
58,810  
60,420  
87,214  
87,157  
89,736  
89,102  
87,620  
87,214  
87,157  
89,736  
89,102  
87,620  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0