Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
179,766  
177,592  
181,552  
176,331  
178,792  
63,466  
58,548  
59,899  
49,674  
53,252  
19,116  
14,753  
15,573  
15,404  
8,510  
0  
0  
0  
0  
0  
25,607  
25,770  
22,493  
17,868  
26,747  
18,211  
17,408  
21,217  
15,149  
15,657  
531  
617  
616  
1,253  
2,337  
116,300  
119,044  
121,654  
126,657  
125,540  
130  
130  
334  
408  
408  
103,373  
107,018  
110,621  
114,362  
117,969  
0  
0  
0  
0  
0  
31  
168  
12  
5,453  
228  
0  
0  
0  
0  
0  
12,766  
11,728  
10,686  
6,434  
6,935  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
179,766  
177,592  
181,552  
176,331  
178,792  
90,030  
88,491  
93,932  
90,041  
89,488  
33,099  
29,681  
33,512  
27,211  
25,639  
56,931  
58,810  
60,420  
62,829  
63,848  
89,736  
89,102  
87,620  
86,291  
89,304  
89,736  
89,102  
87,620  
86,291  
89,304  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0