Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
181,552  
176,331  
178,792  
180,729  
188,055  
59,899  
49,674  
53,252  
51,931  
54,323  
15,573  
15,404  
8,510  
10,117  
2,430  
0  
0  
0  
0  
0  
22,493  
17,868  
26,747  
22,143  
25,071  
21,217  
15,149  
15,657  
15,565  
20,806  
616  
1,253  
2,337  
4,105  
6,017  
121,654  
126,657  
125,540  
128,798  
133,731  
334  
408  
408  
411  
466  
110,621  
114,362  
117,969  
121,776  
126,212  
0  
0  
0  
0  
0  
12  
5,453  
228  
0  
258  
0  
0  
0  
0  
0  
10,686  
6,434  
6,935  
6,610  
6,796  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
181,552  
176,331  
178,792  
180,729  
188,055  
93,932  
90,041  
89,488  
92,758  
101,679  
33,512  
27,211  
25,639  
27,076  
32,944  
60,420  
62,829  
63,848  
65,682  
68,735  
87,620  
86,291  
89,304  
87,971  
86,376  
87,620  
86,291  
89,304  
87,971  
86,376  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0