Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
339,353  
349,977  
193,581  
179,766  
177,592  
56,577  
60,755  
82,218  
63,466  
58,548  
2,365  
8,259  
20,519  
19,116  
14,753  
0  
0  
0  
0  
0  
22,211  
14,809  
43,527  
25,607  
25,770  
15,850  
18,270  
17,902  
18,211  
17,408  
16,151  
19,418  
270  
531  
617  
282,776  
289,222  
111,364  
116,300  
119,044  
128  
135  
130  
130  
130  
272,452  
277,844  
99,761  
103,373  
107,018  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,034  
202  
31  
168  
0  
0  
0  
0  
0  
10,197  
10,210  
11,270  
12,766  
11,728  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
339,353  
349,977  
193,581  
179,766  
177,592  
249,724  
262,764  
106,424  
90,030  
88,491  
55,271  
126,814  
50,766  
33,099  
29,681  
194,453  
135,950  
55,658  
56,931  
58,810  
89,630  
87,214  
87,157  
89,736  
89,102  
89,630  
87,214  
87,157  
89,736  
89,102  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0