Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ôtô PTM (PTM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
38,012  
 
 
 
 
33,159  
 
 
 
 
5,702  
 
 
 
 
13,000  
 
 
 
 
9,968  
 
 
 
 
4,248  
 
 
 
 
242  
 
 
 
 
4,854  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
4,506  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
132  
 
 
 
 
215  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
38,012  
 
 
 
 
1,030  
 
 
 
 
1,030  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
36,983  
 
 
 
 
36,983  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0