Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ôtô PTM (PTM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
38,012  
38,731  
41,787  
44,667  
42,100  
33,159  
33,826  
36,795  
39,375  
31,643  
5,702  
3,923  
14,847  
3,111  
9,065  
13,000  
13,000  
0  
10,000  
3,000  
9,968  
12,618  
12,048  
13,330  
5,741  
4,248  
4,115  
9,691  
12,804  
13,640  
242  
170  
209  
130  
197  
4,854  
4,905  
4,992  
5,292  
10,457  
0  
0  
0  
0  
0  
4,506  
4,501  
4,532  
4,759  
4,986  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
 
 
 
 
132  
132  
132  
132  
4,980  
215  
272  
328  
401  
492  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
38,012  
38,731  
41,787  
44,667  
42,100  
1,030  
1,859  
4,802  
6,347  
4,786  
1,030  
1,859  
4,802  
6,347  
4,786  
0  
0  
0  
0  
0  
36,983  
36,872  
36,985  
38,320  
37,315  
36,983  
36,872  
36,985  
38,320  
37,315  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0