Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PTL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,495,087  
1,779,471  
1,677,514  
1,733,824  
1,653,262  
767,146  
1,030,736  
960,477  
692,620  
587,662  
20,114  
29,120  
23,680  
14,760  
7,197  
2,000  
5,800  
7,000  
7,800  
8,400  
563,982  
814,867  
670,710  
403,400  
311,792  
172,017  
171,621  
248,842  
229,987  
220,185  
9,033  
9,328  
10,245  
36,673  
40,088  
727,942  
748,734  
717,037  
1,041,204  
1,065,600  
163,775  
164,648  
159,473  
164,297  
190,219  
76,548  
77,390  
78,233  
79,076  
79,952  
66,682  
67,013  
30,845  
31,176  
31,507  
379,719  
396,083  
395,461  
722,078  
721,263  
36,000  
36,000  
36,000  
36,000  
36,000  
5,217  
7,600  
17,025  
8,577  
6,658  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,495,087  
1,779,471  
1,677,514  
1,733,824  
1,653,262  
522,140  
780,915  
666,622  
757,543  
668,814  
490,076  
635,441  
486,323  
344,805  
316,784  
32,064  
145,474  
180,299  
412,738  
352,030  
972,947  
998,556  
1,010,892  
976,281  
984,448  
972,947  
998,556  
1,010,892  
976,281  
984,448  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0