Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PTL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,779,471  
1,677,514  
1,733,824  
1,653,262  
1,736,516  
1,030,736  
960,477  
692,620  
587,662  
653,848  
29,120  
23,680  
14,760  
7,197  
37,396  
5,800  
7,000  
7,800  
8,400  
0  
814,867  
670,710  
403,400  
311,792  
325,068  
171,621  
248,842  
229,987  
220,185  
243,632  
9,328  
10,245  
36,673  
40,088  
47,751  
748,734  
717,037  
1,041,204  
1,065,600  
1,082,668  
164,648  
159,473  
164,297  
190,219  
206,092  
77,390  
78,233  
79,076  
79,952  
80,803  
67,013  
30,845  
31,176  
31,507  
31,838  
396,083  
395,461  
722,078  
721,263  
719,938  
36,000  
36,000  
36,000  
36,000  
36,000  
7,600  
17,025  
8,577  
6,658  
7,997  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,779,471  
1,677,514  
1,733,824  
1,653,262  
1,736,516  
780,915  
666,622  
757,543  
668,814  
734,452  
635,441  
486,323  
344,805  
316,784  
375,851  
145,474  
180,299  
412,738  
352,030  
358,601  
998,556  
1,010,892  
976,281  
984,448  
1,002,064  
998,556  
1,010,892  
976,281  
984,448  
1,002,064  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0