Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PTL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,545,220  
1,495,087  
1,779,471  
1,677,514  
1,733,824  
814,257  
767,146  
1,030,736  
960,477  
692,620  
35,430  
20,114  
29,120  
23,680  
14,760  
1,700  
2,000  
5,800  
7,000  
7,800  
595,263  
563,982  
814,867  
670,710  
403,400  
172,545  
172,017  
171,621  
248,842  
229,987  
9,319  
9,033  
9,328  
10,245  
36,673  
730,963  
727,942  
748,734  
717,037  
1,041,204  
166,204  
163,775  
164,648  
159,473  
164,297  
75,711  
76,548  
77,390  
78,233  
79,076  
66,351  
66,682  
67,013  
30,845  
31,176  
380,213  
379,719  
396,083  
395,461  
722,078  
36,000  
36,000  
36,000  
36,000  
36,000  
6,485  
5,217  
7,600  
17,025  
8,577  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,545,220  
1,495,087  
1,779,471  
1,677,514  
1,733,824  
576,797  
522,140  
780,915  
666,622  
757,543  
540,978  
490,076  
635,441  
486,323  
344,805  
35,819  
32,064  
145,474  
180,299  
412,738  
968,422  
972,947  
998,556  
1,010,892  
976,281  
968,422  
972,947  
998,556  
1,010,892  
976,281  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0