Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PTL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,236,003  
1,253,070  
1,313,050  
1,455,085  
1,545,220  
943,533  
945,325  
988,393  
819,964  
814,257  
228,256  
254,410  
273,600  
87,318  
35,430  
30,000  
0  
0  
900  
1,700  
483,562  
471,631  
516,365  
547,045  
595,263  
188,574  
206,512  
187,992  
173,594  
172,545  
13,141  
12,772  
10,436  
11,107  
9,319  
292,470  
307,746  
324,657  
635,122  
730,963  
74,402  
87,339  
87,633  
147,942  
166,204  
115,584  
116,276  
117,001  
74,455  
75,711  
65,669  
66,091  
66,512  
64,270  
66,351  
0  
0  
15,167  
306,453  
380,213  
36,000  
36,000  
36,000  
36,000  
36,000  
816  
2,038  
2,345  
6,002  
6,485  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,236,003  
1,253,070  
1,313,050  
1,455,085  
1,545,220  
415,474  
431,401  
451,034  
478,751  
576,797  
383,265  
400,760  
412,320  
447,439  
540,978  
32,210  
30,640  
38,715  
31,312  
35,819  
820,529  
821,669  
862,016  
976,335  
968,422  
820,529  
821,669  
862,016  
976,335  
968,422  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0