Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PTL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,677,514  
1,733,824  
1,653,262  
1,736,516  
1,854,396  
960,477  
692,620  
587,662  
653,848  
842,323  
23,680  
14,760  
7,197  
37,396  
28,780  
7,000  
7,800  
8,400  
0  
0  
670,710  
403,400  
311,792  
325,068  
505,434  
248,842  
229,987  
220,185  
243,632  
242,055  
10,245  
36,673  
40,088  
47,751  
66,055  
717,037  
1,041,204  
1,065,600  
1,082,668  
1,012,072  
159,473  
164,297  
190,219  
206,092  
143,900  
78,233  
79,076  
79,952  
80,803  
79,652  
30,845  
31,176  
31,507  
31,838  
32,170  
395,461  
722,078  
721,263  
719,938  
712,253  
36,000  
36,000  
36,000  
36,000  
36,000  
17,025  
8,577  
6,658  
7,997  
8,098  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,677,514  
1,733,824  
1,653,262  
1,736,516  
1,854,396  
666,622  
757,543  
668,814  
734,452  
836,973  
486,323  
344,805  
316,784  
375,851  
515,980  
180,299  
412,738  
352,030  
358,601  
320,994  
1,010,892  
976,281  
984,448  
1,002,064  
1,017,423  
1,010,892  
976,281  
984,448  
1,002,064  
1,017,423  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0