Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PTL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,174,774  
1,236,003  
1,253,070  
1,313,050  
1,455,085  
891,275  
943,533  
945,325  
988,393  
819,964  
125,656  
228,256  
254,410  
273,600  
87,318  
80,184  
30,000  
0  
0  
900  
483,363  
483,562  
471,631  
516,365  
547,045  
188,574  
188,574  
206,512  
187,992  
173,594  
13,498  
13,141  
12,772  
10,436  
11,107  
283,498  
292,470  
307,746  
324,657  
635,122  
67,391  
74,402  
87,339  
87,633  
147,942  
114,864  
115,584  
116,276  
117,001  
74,455  
65,243  
65,669  
66,091  
66,512  
64,270  
0  
0  
0  
15,167  
306,453  
36,000  
36,000  
36,000  
36,000  
36,000  
0  
816  
2,038  
2,345  
6,002  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,174,774  
1,236,003  
1,253,070  
1,313,050  
1,455,085  
366,414  
415,474  
431,401  
451,034  
478,751  
334,431  
383,265  
400,760  
412,320  
447,439  
31,983  
32,210  
30,640  
38,715  
31,312  
808,359  
820,529  
821,669  
862,016  
976,335  
808,359  
820,529  
821,669  
862,016  
976,335  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0