Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PTL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,733,824  
1,653,262  
1,736,516  
1,854,396  
1,998,636  
692,620  
587,662  
653,848  
842,323  
813,322  
14,760  
7,197  
37,396  
28,780  
17,984  
7,800  
8,400  
0  
0  
0  
403,400  
311,792  
325,068  
505,434  
162,676  
229,987  
220,185  
243,632  
242,055  
549,289  
36,673  
40,088  
47,751  
66,055  
83,372  
1,041,204  
1,065,600  
1,082,668  
1,012,072  
1,185,315  
164,297  
190,219  
206,092  
143,900  
286,965  
79,076  
79,952  
80,803  
79,652  
106,103  
31,176  
31,507  
31,838  
32,170  
32,501  
722,078  
721,263  
719,938  
712,253  
711,123  
36,000  
36,000  
36,000  
36,000  
36,000  
8,577  
6,658  
7,997  
8,098  
12,622  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,733,824  
1,653,262  
1,736,516  
1,854,396  
1,998,636  
757,543  
668,814  
734,452  
836,973  
1,033,851  
344,805  
316,784  
375,851  
515,980  
667,891  
412,738  
352,030  
358,601  
320,994  
365,960  
976,281  
984,448  
1,002,064  
1,017,423  
964,785  
976,281  
984,448  
1,002,064  
1,017,423  
964,785  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0