Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PTL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,653,262  
1,736,516  
1,854,396  
1,998,636  
1,948,973  
587,662  
653,848  
842,323  
813,322  
768,352  
7,197  
37,396  
28,780  
17,984  
20,323  
8,400  
0  
0  
0  
0  
311,792  
325,068  
505,434  
162,676  
133,159  
220,185  
243,632  
242,055  
549,289  
532,714  
40,088  
47,751  
66,055  
83,372  
82,156  
1,065,600  
1,082,668  
1,012,072  
1,185,315  
1,180,621  
190,219  
206,092  
143,900  
286,965  
286,965  
79,952  
80,803  
79,652  
106,103  
107,282  
31,507  
31,838  
32,170  
32,501  
32,832  
721,263  
719,938  
712,253  
711,123  
710,292  
36,000  
36,000  
36,000  
36,000  
36,000  
6,658  
7,997  
8,098  
12,622  
7,250  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,653,262  
1,736,516  
1,854,396  
1,998,636  
1,948,973  
668,814  
734,452  
836,973  
1,033,851  
976,022  
316,784  
375,851  
515,980  
667,891  
659,287  
352,030  
358,601  
320,994  
365,960  
316,735  
984,448  
1,002,064  
1,017,423  
964,785  
972,951  
984,448  
1,002,064  
1,017,423  
964,785  
972,951  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0