Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện (PTI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,938,415  
4,688,327  
4,599,133  
4,427,729  
4,286,280  
3,530,775  
3,759,429  
3,762,819  
3,782,407  
3,560,011  
77,134  
51,199  
160,126  
56,509  
308,450  
2,043,029  
2,307,110  
2,263,062  
2,430,241  
2,002,798  
690,234  
729,946  
668,217  
621,172  
583,979  
11,350  
7,837  
10,100  
9,058  
9,697  
160,288  
137,774  
131,857  
134,691  
141,797  
548,741  
525,562  
529,456  
530,736  
513,290  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
1,407,640  
928,899  
836,314  
645,322  
726,269  
16,792  
16,044  
16,072  
17,585  
10,780  
75,059  
62,517  
65,395  
62,799  
86,344  
110,514  
90,146  
89,623  
89,914  
90,334  
54,339  
74,821  
40,031  
29,427  
0  
1,126,346  
662,654  
606,156  
427,173  
516,972  
22,210  
20,311  
19,038  
15,869  
19,211  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
0  
0  
0  
0  
0  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
2,381  
2,405  
0  
2,554  
2,629  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
2,480  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,938,415  
4,688,327  
4,599,133  
4,427,729  
4,286,280  
3,084,232  
2,838,732  
2,782,503  
2,538,649  
2,442,266  
3,082,718  
2,837,219  
2,780,991  
2,535,875  
2,365,377  
0  
0  
0  
0  
0  
2,411,282  
2,310,358  
2,212,438  
2,062,354  
1,918,657  
1,514  
1,513  
1,513  
2,774  
76,889  
0  
0  
0  
0  
0  
1,854,183  
1,848,652  
1,816,630  
1,888,121  
1,843,056  
1,854,183  
1,848,652  
1,816,630  
1,888,121  
1,843,056  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
943  
0  
958  
958