Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện (PTI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,332,376  
5,127,240  
5,102,187  
4,938,415  
4,688,327  
3,830,112  
4,102,942  
3,921,691  
3,530,775  
3,759,429  
102,599  
92,799  
75,058  
77,134  
51,199  
1,849,321  
2,375,474  
2,280,262  
2,043,029  
2,307,110  
803,098  
793,211  
763,865  
690,234  
729,946  
11,306  
9,039  
8,605  
11,350  
7,837  
175,930  
172,145  
171,102  
160,288  
137,774  
887,857  
660,275  
622,800  
548,741  
525,562  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
1,502,263  
1,024,297  
1,180,496  
1,407,640  
928,899  
17,600  
17,754  
16,543  
16,792  
16,044  
80,897  
74,326  
74,142  
75,059  
62,517  
110,738  
111,453  
116,881  
110,514  
90,146  
19,968  
26,127  
38,649  
54,339  
74,821  
1,250,825  
774,086  
913,972  
1,126,346  
662,654  
22,235  
20,552  
20,309  
22,210  
20,311  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
56  
56  
56  
0  
0  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
2,381  
2,405  
  Lợi thế thương mại
2,108  
2,182  
2,257  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,332,376  
5,127,240  
5,102,187  
4,938,415  
4,688,327  
3,498,602  
3,326,694  
3,219,465  
3,084,232  
2,838,732  
3,492,061  
3,317,768  
3,214,945  
3,082,718  
2,837,219  
0  
0  
0  
0  
0  
2,592,936  
2,433,557  
2,476,501  
2,411,282  
2,310,358  
6,541  
8,926  
4,520  
1,514  
1,513  
0  
0  
0  
0  
0  
1,833,773  
1,800,545  
1,882,722  
1,854,183  
1,848,652  
1,833,773  
1,800,545  
1,882,722  
1,854,183  
1,848,652  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
943