Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện (PTI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,127,240  
5,102,187  
4,938,415  
4,688,327  
4,599,133  
4,102,942  
3,921,691  
3,530,775  
3,759,429  
3,762,819  
92,799  
75,058  
77,134  
51,199  
160,126  
2,375,474  
2,280,262  
2,043,029  
2,307,110  
2,263,062  
793,211  
763,865  
690,234  
729,946  
668,217  
9,039  
8,605  
11,350  
7,837  
10,100  
172,145  
171,102  
160,288  
137,774  
131,857  
660,275  
622,800  
548,741  
525,562  
529,456  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
1,024,297  
1,180,496  
1,407,640  
928,899  
836,314  
17,754  
16,543  
16,792  
16,044  
16,072  
74,326  
74,142  
75,059  
62,517  
65,395  
111,453  
116,881  
110,514  
90,146  
89,623  
26,127  
38,649  
54,339  
74,821  
40,031  
774,086  
913,972  
1,126,346  
662,654  
606,156  
20,552  
20,309  
22,210  
20,311  
19,038  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
56  
56  
0  
0  
0  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
2,381  
2,405  
0  
  Lợi thế thương mại
2,182  
2,257  
0  
0  
2,480  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,127,240  
5,102,187  
4,938,415  
4,688,327  
4,599,133  
3,326,694  
3,219,465  
3,084,232  
2,838,732  
2,782,503  
3,317,768  
3,214,945  
3,082,718  
2,837,219  
2,780,991  
0  
0  
0  
0  
0  
2,433,557  
2,476,501  
2,411,282  
2,310,358  
2,212,438  
8,926  
4,520  
1,514  
1,513  
1,513  
0  
0  
0  
0  
0  
1,800,545  
1,882,722  
1,854,183  
1,848,652  
1,816,630  
1,800,545  
1,882,722  
1,854,183  
1,848,652  
1,816,630  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
943  
0