Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện (PTI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
4,938,415  
4,688,327  
4,599,133  
4,427,729  
 
3,530,775  
3,759,429  
3,762,819  
3,782,407  
 
77,134  
51,199  
160,126  
56,509  
 
2,043,029  
2,307,110  
2,263,062  
2,430,241  
 
690,234  
729,946  
668,217  
621,172  
 
11,350  
7,837  
10,100  
9,058  
 
160,288  
137,774  
131,857  
134,691  
 
548,741  
525,562  
529,456  
530,736  
 
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
 
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
 
0  
0  
0  
0  
 
1,407,640  
928,899  
836,314  
645,322  
 
16,792  
16,044  
16,072  
17,585  
 
75,059  
62,517  
65,395  
62,799  
 
110,514  
90,146  
89,623  
89,914  
 
54,339  
74,821  
40,031  
29,427  
 
1,126,346  
662,654  
606,156  
427,173  
 
22,210  
20,311  
19,038  
15,869  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
 
0  
0  
0  
0  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
 
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
2,381  
2,405  
0  
2,554  
  Lợi thế thương mại
 
0  
0  
2,480  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
4,938,415  
4,688,327  
4,599,133  
4,427,729  
 
3,084,232  
2,838,732  
2,782,503  
2,538,649  
 
3,082,718  
2,837,219  
2,780,991  
2,535,875  
 
0  
0  
0  
0  
 
2,411,282  
2,310,358  
2,212,438  
2,062,354  
 
1,514  
1,513  
1,513  
2,774  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,854,183  
1,848,652  
1,816,630  
1,888,121  
 
1,854,183  
1,848,652  
1,816,630  
1,888,121  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
943  
0  
958