Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện (PTI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,688,327  
4,599,133  
4,427,729  
4,286,280  
4,062,756  
3,759,429  
3,762,819  
3,782,407  
3,560,011  
2,940,787  
51,199  
160,126  
56,509  
308,450  
280,742  
2,307,110  
2,263,062  
2,430,241  
2,002,798  
1,454,270  
729,946  
668,217  
621,172  
583,979  
518,536  
7,837  
10,100  
9,058  
9,697  
8,365  
137,774  
131,857  
134,691  
141,797  
200,836  
525,562  
529,456  
530,736  
513,290  
478,039  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
928,899  
836,314  
645,322  
726,269  
1,121,969  
16,044  
16,072  
17,585  
10,780  
10,780  
62,517  
65,395  
62,799  
86,344  
152,290  
90,146  
89,623  
89,914  
90,334  
90,754  
74,821  
40,031  
29,427  
0  
0  
662,654  
606,156  
427,173  
516,972  
850,605  
20,311  
19,038  
15,869  
19,211  
14,837  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
0  
0  
0  
0  
37  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
2,405  
0  
2,554  
2,629  
2,703  
  Lợi thế thương mại
0  
2,480  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,688,327  
4,599,133  
4,427,729  
4,286,280  
4,062,756  
2,838,732  
2,782,503  
2,538,649  
2,442,266  
2,319,598  
2,837,219  
2,780,991  
2,535,875  
2,365,377  
2,273,106  
0  
0  
0  
0  
0  
2,310,358  
2,212,438  
2,062,354  
1,918,657  
1,788,284  
1,513  
1,513  
2,774  
76,889  
46,492  
0  
0  
0  
0  
0  
1,848,652  
1,816,630  
1,888,121  
1,843,056  
1,742,236  
1,848,652  
1,816,630  
1,888,121  
1,843,056  
1,742,236  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
943  
0  
958  
958  
922