Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện (PTI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,402,494  
5,332,376  
5,127,240  
5,102,187  
4,938,415  
4,208,255  
3,830,112  
4,102,942  
3,921,691  
3,530,775  
108,166  
102,599  
92,799  
75,058  
77,134  
2,326,836  
1,849,321  
2,375,474  
2,280,262  
2,043,029  
756,478  
803,098  
793,211  
763,865  
690,234  
9,890  
11,306  
9,039  
8,605  
11,350  
184,561  
175,930  
172,145  
171,102  
160,288  
822,324  
887,857  
660,275  
622,800  
548,741  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
1,194,239  
1,502,263  
1,024,297  
1,180,496  
1,407,640  
17,856  
17,600  
17,754  
16,543  
16,792  
84,508  
80,897  
74,326  
74,142  
75,059  
110,023  
110,738  
111,453  
116,881  
110,514  
24,158  
19,968  
26,127  
38,649  
54,339  
927,190  
1,250,825  
774,086  
913,972  
1,126,346  
30,503  
22,235  
20,552  
20,309  
22,210  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
2,381  
  Lợi thế thương mại
2,033  
2,108  
2,182  
2,257  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,402,494  
5,332,376  
5,127,240  
5,102,187  
4,938,415  
3,501,590  
3,498,602  
3,326,694  
3,219,465  
3,084,232  
3,493,248  
3,492,061  
3,317,768  
3,214,945  
3,082,718  
0  
0  
0  
0  
0  
8,342  
6,541  
8,926  
4,520  
1,514  
0  
0  
0  
0  
0  
1,900,904  
1,833,773  
1,800,545  
1,882,722  
1,854,183  
1,900,904  
1,833,773  
1,800,545  
1,882,722  
1,854,183  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0