Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện (PTI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,599,133  
4,427,729  
4,286,280  
4,062,756  
3,885,106  
3,762,819  
3,782,407  
3,560,011  
2,940,787  
3,254,413  
160,126  
56,509  
308,450  
280,742  
229,121  
2,263,062  
2,430,241  
2,002,798  
1,454,270  
837,381  
668,217  
621,172  
583,979  
518,536  
445,230  
10,100  
9,058  
9,697  
8,365  
8,302  
131,857  
134,691  
141,797  
200,836  
1,245,138  
529,456  
530,736  
513,290  
478,039  
489,241  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
836,314  
645,322  
726,269  
1,121,969  
630,693  
16,072  
17,585  
10,780  
10,780  
10,780  
65,395  
62,799  
86,344  
152,290  
222,122  
89,623  
89,914  
90,334  
90,754  
6,995  
40,031  
29,427  
0  
0  
0  
606,156  
427,173  
516,972  
850,605  
373,935  
19,038  
15,869  
19,211  
14,837  
14,084  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
0  
0  
0  
37  
37  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
2,554  
2,629  
2,703  
2,777  
  Lợi thế thương mại
2,480  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,599,133  
4,427,729  
4,286,280  
4,062,756  
3,885,106  
2,782,503  
2,538,649  
2,442,266  
2,319,598  
3,221,416  
2,780,991  
2,535,875  
2,365,377  
2,273,106  
3,176,479  
0  
0  
0  
0  
0  
2,212,438  
2,062,354  
1,918,657  
1,788,284  
1,656,696  
1,513  
2,774  
76,889  
46,492  
44,937  
0  
0  
0  
0  
0  
1,816,630  
1,888,121  
1,843,056  
1,742,236  
662,754  
1,816,630  
1,888,121  
1,843,056  
1,742,236  
662,754  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
958  
958  
922  
936