Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện (PTI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,100,724  
6,080,151  
5,802,579  
5,746,609  
5,402,494  
3,631,287  
5,071,344  
4,962,272  
4,722,454  
4,208,255  
124,627  
126,216  
166,603  
115,892  
108,166  
1,330,076  
2,768,001  
2,815,703  
2,614,742  
2,326,836  
854,974  
904,817  
762,852  
795,745  
756,478  
9,607  
9,491  
8,209  
10,362  
9,890  
240,708  
249,043  
217,530  
208,703  
184,561  
1,071,295  
1,013,775  
991,375  
977,011  
822,324  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
2,469,436  
1,008,807  
840,307  
1,024,155  
1,194,239  
18,781  
18,040  
18,138  
18,012  
17,856  
96,261  
85,990  
90,824  
84,354  
84,508  
114,494  
113,660  
114,404  
115,148  
110,023  
35,843  
40,221  
31,870  
20,469  
24,158  
2,168,461  
712,154  
546,181  
759,242  
927,190  
35,595  
38,743  
38,889  
26,931  
30,503  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
1,810  
1,885  
1,959  
2,033  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,100,724  
6,080,151  
5,802,579  
5,746,609  
5,402,494  
4,280,604  
4,224,727  
3,971,173  
3,813,958  
3,501,590  
4,271,606  
4,215,728  
3,965,074  
3,808,076  
3,493,248  
0  
0  
0  
0  
0  
8,998  
8,998  
6,099  
5,882  
8,342  
0  
0  
0  
0  
0  
1,820,120  
1,855,424  
1,831,406  
1,932,651  
1,900,904  
1,820,120  
1,855,424  
1,831,406  
1,932,651  
1,900,904  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0