Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (PTH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
92,211  
107,091  
95,817  
84,541  
 
29,899  
49,198  
36,762  
27,643  
 
951  
15,108  
2,835  
1,311  
 
0  
0  
0  
0  
 
20,315  
23,532  
23,486  
18,549  
 
7,422  
9,320  
8,807  
5,738  
 
1,212  
1,239  
1,633  
2,046  
 
62,311  
57,893  
59,055  
56,898  
 
57  
66  
0  
0  
 
56,986  
52,032  
51,244  
51,628  
 
0  
0  
0  
0  
 
412  
412  
412  
 
 
0  
0  
0  
0  
 
4,856  
5,383  
7,400  
5,269  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
92,211  
107,091  
95,817  
84,541  
 
62,705  
78,334  
66,724  
56,573  
 
31,407  
48,222  
37,504  
40,909  
 
31,298  
30,112  
29,220  
15,664  
 
29,505  
28,757  
29,093  
27,968  
 
29,505  
28,757  
29,093  
27,968  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0