Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (PTH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
85,310  
92,211  
107,091  
95,817  
84,541  
25,390  
29,899  
49,198  
36,762  
27,643  
1,108  
951  
15,108  
2,835  
1,311  
0  
0  
0  
0  
0  
18,227  
20,315  
23,532  
23,486  
18,549  
5,070  
7,422  
9,320  
8,807  
5,738  
986  
1,212  
1,239  
1,633  
2,046  
59,920  
62,311  
57,893  
59,055  
56,898  
64  
57  
66  
0  
0  
55,361  
56,986  
52,032  
51,244  
51,628  
0  
0  
0  
0  
0  
412  
412  
412  
412  
 
0  
0  
0  
0  
0  
4,083  
4,856  
5,383  
7,400  
5,269  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
85,310  
92,211  
107,091  
95,817  
84,541  
56,029  
62,705  
78,334  
66,724  
56,573  
25,405  
31,407  
48,222  
37,504  
40,909  
30,624  
31,298  
30,112  
29,220  
15,664  
29,281  
29,505  
28,757  
29,093  
27,968  
29,281  
29,505  
28,757  
29,093  
27,968  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0