Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (PTH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
85,310  
 
 
 
 
25,390  
 
 
 
 
1,108  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
18,227  
 
 
 
 
5,070  
 
 
 
 
986  
 
 
 
 
59,920  
 
 
 
 
64  
 
 
 
 
55,361  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
412  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
4,083  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
85,310  
 
 
 
 
56,029  
 
 
 
 
25,405  
 
 
 
 
30,624  
 
 
 
 
29,281  
 
 
 
 
29,281  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0