Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ (PTE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
508,764  
524,644  
526,222  
530,933  
534,060  
69,404  
81,475  
81,482  
80,635  
74,323  
1,220  
8,264  
1,092  
249  
6,503  
0  
0  
0  
0  
0  
27,508  
30,321  
28,671  
29,389  
28,301  
37,543  
40,252  
48,695  
46,920  
35,782  
3,133  
2,638  
3,025  
4,078  
3,736  
439,360  
443,169  
444,740  
450,298  
459,738  
105  
105  
105  
105  
105  
424,333  
428,005  
431,729  
435,909  
444,636  
0  
0  
0  
0  
0  
2,575  
2,211  
1,363  
1,252  
885  
1,480  
1,457  
1,457  
1,457  
1,541  
10,866  
11,390  
10,085  
11,575  
12,572  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
508,764  
524,644  
526,222  
530,933  
534,060  
509,785  
521,323  
523,666  
526,581  
532,413  
326,133  
336,645  
327,350  
330,265  
331,349  
183,652  
184,678  
196,316  
196,316  
201,064  
-1,021  
3,320  
2,556  
4,351  
1,647  
-1,021  
3,320  
2,556  
4,351  
1,647  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0