Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ (PTE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
501,352  
504,283  
513,520  
518,477  
517,499  
68,358  
67,107  
72,512  
77,046  
71,258  
318  
504  
1,776  
1,279  
866  
0  
0  
0  
0  
0  
22,675  
21,950  
23,686  
28,867  
29,121  
41,332  
40,311  
41,777  
41,199  
36,367  
4,033  
4,342  
5,272  
5,701  
4,904  
432,994  
437,176  
441,008  
441,432  
446,241  
105  
105  
105  
105  
105  
400,774  
404,692  
408,667  
412,312  
417,145  
0  
0  
0  
0  
0  
18,832  
18,480  
18,663  
17,722  
16,959  
1,483  
1,483  
1,480  
1,480  
1,480  
11,800  
12,416  
12,093  
9,813  
10,551  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
501,352  
504,283  
513,520  
518,477  
517,499  
528,762  
523,746  
531,041  
529,532  
528,219  
374,461  
369,445  
360,689  
359,181  
346,758  
154,301  
154,301  
170,351  
170,351  
181,461  
-27,409  
-19,463  
-17,521  
-11,055  
-10,720  
-27,409  
-19,463  
-17,521  
-11,055  
-10,720  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0