Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ (PTE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
513,520  
518,477  
517,499  
502,744  
508,764  
72,512  
77,046  
71,258  
67,855  
69,404  
1,776  
1,279  
866  
1,470  
1,220  
0  
0  
0  
0  
0  
23,686  
28,867  
29,121  
26,054  
27,508  
41,777  
41,199  
36,367  
37,789  
37,543  
5,272  
5,701  
4,904  
2,542  
3,133  
441,008  
441,432  
446,241  
434,889  
439,360  
105  
105  
105  
105  
105  
408,667  
412,312  
417,145  
420,226  
424,333  
0  
0  
0  
0  
0  
18,663  
17,722  
16,959  
2,558  
2,575  
1,480  
1,480  
1,480  
1,480  
1,480  
12,093  
9,813  
10,551  
10,519  
10,866  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
513,520  
518,477  
517,499  
502,744  
508,764  
531,041  
529,532  
528,219  
505,680  
509,785  
360,689  
359,181  
346,758  
322,028  
326,133  
170,351  
170,351  
181,461  
183,652  
183,652  
-17,521  
-11,055  
-10,720  
-2,936  
-1,021  
-17,521  
-11,055  
-10,720  
-2,936  
-1,021  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0