Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ (PTE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
508,764  
526,222  
530,933  
534,060  
 
69,404  
81,482  
80,635  
74,323  
 
1,220  
1,092  
249  
6,503  
 
0  
0  
0  
0  
 
27,508  
28,671  
29,389  
28,301  
 
37,543  
48,695  
46,920  
35,782  
 
3,133  
3,025  
4,078  
3,736  
 
439,360  
444,740  
450,298  
459,738  
 
105  
105  
105  
105  
 
424,333  
431,729  
435,909  
444,636  
 
0  
0  
0  
0  
 
2,575  
1,363  
1,252  
885  
 
1,480  
1,457  
1,457  
1,541  
 
10,866  
10,085  
11,575  
12,572  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
508,764  
526,222  
530,933  
534,060  
 
509,785  
523,666  
526,581  
532,413  
 
326,133  
327,350  
330,265  
331,349  
 
183,652  
196,316  
196,316  
201,064  
 
-1,021  
2,556  
4,351  
1,647  
 
-1,021  
2,556  
4,351  
1,647  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0