Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ (PTE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
504,283  
513,520  
518,477  
517,499  
502,744  
67,107  
72,512  
77,046  
71,258  
67,855  
504  
1,776  
1,279  
866  
1,470  
0  
0  
0  
0  
0  
21,950  
23,686  
28,867  
29,121  
26,054  
40,311  
41,777  
41,199  
36,367  
37,789  
4,342  
5,272  
5,701  
4,904  
2,542  
437,176  
441,008  
441,432  
446,241  
434,889  
105  
105  
105  
105  
105  
404,692  
408,667  
412,312  
417,145  
420,226  
0  
0  
0  
0  
0  
18,480  
18,663  
17,722  
16,959  
2,558  
1,483  
1,480  
1,480  
1,480  
1,480  
12,416  
12,093  
9,813  
10,551  
10,519  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
504,283  
513,520  
518,477  
517,499  
502,744  
523,746  
531,041  
529,532  
528,219  
505,680  
369,445  
360,689  
359,181  
346,758  
322,028  
154,301  
170,351  
170,351  
181,461  
183,652  
-19,463  
-17,521  
-11,055  
-10,720  
-2,936  
-19,463  
-17,521  
-11,055  
-10,720  
-2,936  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0