Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Phúc Thịnh (PTD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
353,919  
316,946  
269,395  
228,896  
289,514  
278,833  
236,186  
189,430  
150,223  
209,036  
76,306  
49,628  
19,843  
17,717  
16,161  
0  
0  
0  
0  
0  
92,237  
43,890  
30,257  
75,962  
116,621  
84,792  
103,198  
74,964  
30,530  
18,149  
25,498  
39,470  
64,366  
26,015  
58,106  
75,087  
80,760  
79,964  
78,672  
80,477  
34  
516  
516  
510  
476  
7,691  
7,939  
7,442  
60,727  
61,118  
51,291  
51,788  
52,286  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
12,493  
15,050  
13,672  
15,050  
16,200  
3,578  
5,467  
6,049  
2,385  
2,683  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
353,919  
316,946  
269,395  
228,896  
289,514  
289,930  
262,632  
213,455  
164,926  
221,943  
262,863  
232,645  
164,251  
164,292  
221,309  
27,068  
29,987  
49,204  
634  
634  
63,989  
54,314  
55,940  
63,969  
67,571  
63,989  
54,314  
55,940  
63,969  
67,571  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0