Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Phúc Thịnh (PTD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
316,946  
269,395  
228,896  
289,514  
421,078  
236,186  
189,430  
150,223  
209,036  
339,142  
49,628  
19,843  
17,717  
16,161  
11,734  
0  
0  
0  
0  
0  
43,890  
30,257  
75,962  
116,621  
51,677  
103,198  
74,964  
30,530  
18,149  
220,721  
39,470  
64,366  
26,015  
58,106  
55,009  
80,760  
79,964  
78,672  
80,477  
81,935  
516  
516  
510  
476  
0  
7,939  
7,442  
60,727  
61,118  
62,123  
51,788  
52,286  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
15,050  
13,672  
15,050  
16,200  
16,200  
5,467  
6,049  
2,385  
2,683  
3,612  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
316,946  
269,395  
228,896  
289,514  
421,078  
262,632  
213,455  
164,926  
221,943  
351,242  
232,645  
164,251  
164,292  
221,309  
350,647  
29,987  
49,204  
634  
634  
596  
54,314  
55,940  
63,969  
67,571  
69,835  
54,314  
55,940  
63,969  
67,571  
69,835  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0