Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Phúc Thịnh (PTD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
310,327  
253,455  
201,384  
264,777  
181,692  
296,490  
218,187  
166,961  
231,207  
145,873  
34,484  
37,413  
12,234  
69,498  
21,064  
0  
0  
0  
0  
0  
63,162  
68,883  
40,311  
35,919  
32,006  
186,131  
104,565  
112,047  
121,966  
71,196  
12,713  
7,325  
2,369  
3,824  
21,608  
13,837  
35,268  
34,423  
33,570  
35,818  
477  
527  
518  
518  
879  
9,461  
30,525  
30,680  
31,494  
33,304  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
100  
91  
56  
50  
0  
0  
0  
0  
0  
3,899  
4,116  
3,135  
1,502  
1,585  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
310,327  
253,455  
201,384  
264,777  
181,692  
235,616  
180,469  
131,969  
197,110  
109,927  
235,616  
180,466  
131,969  
197,087  
109,899  
0  
4  
0  
23  
28  
74,711  
72,986  
69,415  
67,668  
71,764  
74,711  
72,986  
69,415  
67,668  
71,764  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0