Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Phúc Thịnh (PTD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
333,877  
373,935  
353,919  
316,946  
269,395  
258,924  
298,897  
278,833  
236,186  
189,430  
40,877  
79,302  
76,306  
49,628  
19,843  
0  
0  
0  
0  
0  
63,687  
55,455  
92,237  
43,890  
30,257  
102,452  
125,570  
84,792  
103,198  
74,964  
51,909  
38,569  
25,498  
39,470  
64,366  
74,952  
75,038  
75,087  
80,760  
79,964  
34  
34  
34  
516  
516  
8,588  
9,085  
7,691  
7,939  
7,442  
50,296  
50,794  
51,291  
51,788  
52,286  
0  
0  
0  
0  
0  
11,451  
12,099  
12,493  
15,050  
13,672  
4,583  
3,026  
3,578  
5,467  
6,049  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
333,877  
373,935  
353,919  
316,946  
269,395  
266,794  
300,449  
289,930  
262,632  
213,455  
241,502  
273,671  
262,863  
232,645  
164,251  
25,291  
26,778  
27,068  
29,987  
49,204  
67,083  
73,486  
63,989  
54,314  
55,940  
67,083  
73,486  
63,989  
54,314  
55,940  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0