Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Phúc Thịnh (PTD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
373,935  
353,919  
316,946  
269,395  
228,896  
298,897  
278,833  
236,186  
189,430  
150,223  
79,302  
76,306  
49,628  
19,843  
17,717  
0  
0  
0  
0  
0  
55,455  
92,237  
43,890  
30,257  
75,962  
125,570  
84,792  
103,198  
74,964  
30,530  
38,569  
25,498  
39,470  
64,366  
26,015  
75,038  
75,087  
80,760  
79,964  
78,672  
34  
34  
516  
516  
510  
9,085  
7,691  
7,939  
7,442  
60,727  
50,794  
51,291  
51,788  
52,286  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
12,099  
12,493  
15,050  
13,672  
15,050  
3,026  
3,578  
5,467  
6,049  
2,385  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
373,935  
353,919  
316,946  
269,395  
228,896  
300,449  
289,930  
262,632  
213,455  
164,926  
273,671  
262,863  
232,645  
164,251  
164,292  
26,778  
27,068  
29,987  
49,204  
634  
73,486  
63,989  
54,314  
55,940  
63,969  
73,486  
63,989  
54,314  
55,940  
63,969  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0