Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Phúc Thịnh (PTD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
269,395  
228,896  
289,514  
421,078  
361,766  
189,430  
150,223  
209,036  
339,142  
340,477  
19,843  
17,717  
16,161  
11,734  
28,313  
0  
0  
0  
0  
0  
30,257  
75,962  
116,621  
51,677  
53,780  
74,964  
30,530  
18,149  
220,721  
233,923  
64,366  
26,015  
58,106  
55,009  
24,460  
79,964  
78,672  
80,477  
81,935  
21,289  
516  
510  
476  
0  
477  
7,442  
60,727  
61,118  
62,123  
8,831  
52,286  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
13,672  
15,050  
16,200  
16,200  
8,500  
6,049  
2,385  
2,683  
3,612  
3,481  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
269,395  
228,896  
289,514  
421,078  
361,766  
213,455  
164,926  
221,943  
351,242  
292,188  
164,251  
164,292  
221,309  
350,647  
292,188  
49,204  
634  
634  
596  
0  
55,940  
63,969  
67,571  
69,835  
69,578  
55,940  
63,969  
67,571  
69,835  
69,578  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0