Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Phúc Thịnh (PTD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
201,384  
264,777  
181,692  
162,447  
185,823  
166,961  
231,207  
145,873  
126,590  
149,350  
12,234  
69,498  
21,064  
13,240  
10,187  
0  
0  
0  
0  
0  
40,311  
35,919  
32,006  
22,157  
28,240  
112,047  
121,966  
71,196  
63,895  
90,939  
2,369  
3,824  
21,608  
27,299  
19,984  
34,423  
33,570  
35,818  
35,857  
36,473  
518  
518  
879  
879  
1,027  
30,680  
31,494  
33,304  
31,515  
31,275  
0  
0  
0  
0  
0  
91  
56  
50  
50  
50  
0  
0  
0  
0  
0  
3,135  
1,502  
1,585  
3,412  
4,121  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
201,384  
264,777  
181,692  
162,447  
185,823  
131,969  
197,110  
109,927  
93,340  
120,692  
131,969  
197,087  
109,899  
93,272  
120,687  
0  
23  
28  
68  
5  
69,415  
67,668  
71,764  
64,667  
60,698  
69,415  
67,668  
71,764  
64,667  
60,698  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
4,439  
4,433