Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Phúc Thịnh (PTD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
228,896  
289,514  
421,078  
361,766  
310,327  
150,223  
209,036  
339,142  
340,477  
296,490  
17,717  
16,161  
11,734  
28,313  
34,484  
0  
0  
0  
0  
0  
75,962  
116,621  
51,677  
53,780  
63,162  
30,530  
18,149  
220,721  
233,923  
186,131  
26,015  
58,106  
55,009  
24,460  
12,713  
78,672  
80,477  
81,935  
21,289  
13,837  
510  
476  
0  
477  
477  
60,727  
61,118  
62,123  
8,831  
9,461  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
15,050  
16,200  
16,200  
8,500  
0  
2,385  
2,683  
3,612  
3,481  
3,899  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
228,896  
289,514  
421,078  
361,766  
310,327  
164,926  
221,943  
351,242  
292,188  
235,616  
164,292  
221,309  
350,647  
292,188  
235,616  
634  
634  
596  
0  
0  
63,969  
67,571  
69,835  
69,578  
74,711  
63,969  
67,571  
69,835  
69,578  
74,711  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0