Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
587,974  
661,611  
689,029  
540,040  
530,869  
449,006  
496,731  
586,990  
438,349  
419,621  
11,526  
16,092  
60,887  
67,059  
17,401  
227,956  
242,756  
261,181  
162,108  
121,639  
167,855  
201,085  
222,672  
180,594  
228,916  
38,112  
33,470  
38,919  
25,907  
47,777  
3,558  
3,329  
3,331  
2,681  
3,888  
138,968  
164,880  
102,039  
101,691  
111,249  
57  
57  
230  
57  
1,330  
8,501  
8,781  
18,935  
9,562  
20,588  
0  
0  
0  
0  
0  
44,647  
46,430  
46,430  
46,430  
46,479  
85,224  
108,936  
33,404  
44,791  
37,259  
539  
676  
3,040  
851  
5,593  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
587,974  
661,611  
689,029  
540,040  
530,869  
341,584  
413,112  
452,845  
305,577  
272,379  
139,760  
211,355  
250,573  
150,410  
266,712  
201,824  
201,757  
202,272  
155,167  
5,667  
246,391  
248,499  
236,184  
234,463  
258,490  
246,391  
248,499  
236,184  
234,463  
258,490  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0