Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
495,035  
529,035  
590,015  
587,974  
661,611  
334,766  
326,544  
458,878  
449,006  
496,731  
8,546  
10,838  
29,982  
11,526  
16,092  
191,766  
191,908  
192,145  
227,956  
242,756  
110,680  
85,917  
192,551  
167,855  
201,085  
21,059  
34,942  
41,449  
38,112  
33,470  
2,714  
2,938  
2,750  
3,558  
3,329  
160,269  
202,491  
131,137  
138,968  
164,880  
57  
43,157  
57  
57  
57  
915  
1,035  
8,684  
8,501  
8,781  
0  
0  
0  
0  
0  
46,430  
46,430  
46,379  
44,647  
46,430  
112,486  
111,360  
75,496  
85,224  
108,936  
381  
509  
521  
539  
676  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
495,035  
529,035  
590,015  
587,974  
661,611  
276,427  
302,180  
354,991  
341,584  
413,112  
74,237  
100,777  
153,655  
139,760  
211,355  
202,190  
201,402  
201,336  
201,824  
201,757  
218,608  
226,855  
235,024  
246,391  
248,499  
218,608  
226,855  
235,024  
246,391  
248,499  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0