Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
535,767  
605,780  
638,736  
314,898  
272,892  
425,430  
498,957  
530,707  
214,677  
188,023  
18,020  
22,833  
44,431  
13,502  
21,221  
100,420  
161,303  
70,301  
12,061  
10,165  
251,129  
258,683  
313,897  
132,751  
116,541  
52,662  
53,762  
96,683  
49,503  
39,530  
3,199  
2,376  
5,396  
6,859  
567  
110,337  
106,823  
108,029  
100,221  
84,869  
1,330  
173  
162  
0  
0  
20,711  
19,343  
20,141  
11,831  
4,146  
0  
1,297  
1,317  
0  
0  
46,451  
44,768  
44,718  
44,645  
44,645  
36,608  
36,350  
36,118  
43,181  
35,701  
5,237  
4,892  
5,573  
565  
378  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
535,767  
605,780  
638,736  
314,898  
272,892  
277,449  
349,670  
411,705  
113,194  
80,908  
271,843  
345,850  
408,820  
110,364  
78,582  
5,606  
3,820  
2,885  
2,830  
2,326  
258,317  
256,110  
227,032  
201,704  
191,984  
258,317  
256,110  
227,032  
201,704  
191,984  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0