Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
481,430  
500,687  
495,870  
529,035  
590,015  
353,874  
342,235  
322,565  
326,544  
458,878  
5,204  
19,037  
5,046  
10,838  
29,982  
255,036  
196,752  
195,266  
191,908  
192,145  
80,792  
109,507  
98,931  
85,917  
192,551  
10,231  
14,208  
20,584  
34,942  
41,449  
2,611  
2,731  
2,738  
2,938  
2,750  
127,556  
158,452  
173,305  
202,491  
131,137  
57  
57  
10,057  
43,157  
57  
1,986  
814  
3,001  
1,035  
8,684  
0  
0  
0  
0  
0  
12,624  
46,430  
46,430  
46,430  
46,379  
112,799  
110,981  
113,524  
111,360  
75,496  
89  
171  
294  
509  
521  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
481,430  
500,687  
495,870  
529,035  
590,015  
315,710  
285,110  
280,307  
302,180  
354,991  
109,865  
79,463  
74,728  
100,777  
153,655  
205,845  
205,646  
205,580  
201,402  
201,336  
165,719  
215,577  
215,562  
226,855  
235,024  
165,719  
215,577  
215,562  
226,855  
235,024  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0