Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
540,040  
530,869  
535,767  
605,780  
638,736  
438,349  
419,621  
425,430  
498,957  
530,707  
67,059  
17,401  
18,020  
22,833  
44,431  
162,108  
121,639  
100,420  
161,303  
70,301  
180,594  
228,916  
251,129  
258,683  
313,897  
25,907  
47,777  
52,662  
53,762  
96,683  
2,681  
3,888  
3,199  
2,376  
5,396  
101,691  
111,249  
110,337  
106,823  
108,029  
57  
1,330  
1,330  
173  
162  
9,562  
20,588  
20,711  
19,343  
20,141  
0  
0  
0  
1,297  
1,317  
46,430  
46,479  
46,451  
44,768  
44,718  
44,791  
37,259  
36,608  
36,350  
36,118  
851  
5,593  
5,237  
4,892  
5,573  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
540,040  
530,869  
535,767  
605,780  
638,736  
305,577  
272,379  
277,449  
349,670  
411,705  
150,410  
266,712  
271,843  
345,850  
408,820  
155,167  
5,667  
5,606  
3,820  
2,885  
234,463  
258,490  
258,317  
256,110  
227,032  
234,463  
258,490  
258,317  
256,110  
227,032  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0