Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
495,870  
529,035  
590,015  
587,974  
661,611  
322,565  
326,544  
458,878  
449,006  
496,731  
5,046  
10,838  
29,982  
11,526  
16,092  
195,266  
191,908  
192,145  
227,956  
242,756  
98,931  
85,917  
192,551  
167,855  
201,085  
20,584  
34,942  
41,449  
38,112  
33,470  
2,738  
2,938  
2,750  
3,558  
3,329  
173,305  
202,491  
131,137  
138,968  
164,880  
10,057  
43,157  
57  
57  
57  
3,001  
1,035  
8,684  
8,501  
8,781  
0  
0  
0  
0  
0  
46,430  
46,430  
46,379  
44,647  
46,430  
113,524  
111,360  
75,496  
85,224  
108,936  
294  
509  
521  
539  
676  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
495,870  
529,035  
590,015  
587,974  
661,611  
280,307  
302,180  
354,991  
341,584  
413,112  
74,728  
100,777  
153,655  
139,760  
211,355  
205,580  
201,402  
201,336  
201,824  
201,757  
215,562  
226,855  
235,024  
246,391  
248,499  
215,562  
226,855  
235,024  
246,391  
248,499  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0