Công ty Cổ phần - Tổng công ty Phú Tài (PTB: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,806,685  
1,689,221  
1,608,556  
1,341,689  
1,241,153  
1,113,351  
1,057,410  
1,046,280  
921,308  
814,579  
33,770  
68,666  
70,495  
56,289  
152,103  
43,764  
43,332  
30,632  
30,450  
25,450  
451,192  
352,635  
415,685  
423,007  
237,069  
530,912  
541,502  
484,580  
381,883  
366,694  
53,714  
51,275  
44,887  
29,679  
33,263  
693,333  
631,811  
562,276  
420,381  
426,574  
6,563  
6,760  
6,428  
6,658  
6,580  
583,454  
537,374  
492,903  
397,974  
408,757  
0  
0  
0  
0  
0  
34,691  
30,250  
37,737  
4,458  
3,854  
0  
0  
0  
0  
0  
68,625  
57,426  
25,208  
11,290  
7,383  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,806,685  
1,689,221  
1,608,556  
1,341,689  
1,241,153  
1,014,040  
992,682  
978,869  
795,202  
723,968  
993,383  
954,558  
940,135  
784,451  
709,876  
20,658  
38,123  
38,734  
10,751  
14,092  
792,644  
696,539  
629,687  
546,487  
517,185  
792,644  
696,539  
629,687  
546,487  
517,185  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0