Công ty cổ phần Phú Tài (PTB: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,612,952  
2,587,186  
2,296,327  
2,024,414  
1,872,154  
1,420,986  
1,417,945  
1,366,275  
1,212,542  
1,151,926  
55,369  
54,715  
42,140  
58,678  
53,778  
46,298  
49,308  
45,188  
45,188  
43,764  
551,972  
522,144  
519,721  
503,083  
485,671  
691,217  
718,889  
679,558  
540,239  
508,533  
76,130  
72,888  
79,667  
65,354  
60,180  
1,191,966  
1,169,241  
930,052  
811,872  
720,229  
10,776  
9,274  
6,968  
6,738  
6,640  
980,139  
995,971  
657,159  
634,928  
572,256  
0  
0  
0  
0  
0  
105,835  
72,585  
187,414  
99,528  
73,615  
10  
0  
0  
0  
0  
95,206  
91,411  
78,511  
70,678  
67,717  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,612,952  
2,587,186  
2,296,327  
2,024,414  
1,872,154  
1,444,922  
1,490,993  
1,338,009  
1,144,393  
1,075,642  
1,336,956  
1,385,757  
1,200,763  
1,055,965  
1,048,989  
107,966  
105,236  
137,246  
88,427  
26,653  
1,168,030  
1,096,193  
958,319  
880,021  
796,512  
1,168,030  
1,096,193  
958,319  
880,021  
796,512  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0