Công ty cổ phần Phú Tài (PTB: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,587,186  
2,296,327  
2,024,414  
1,872,154  
1,806,685  
1,417,945  
1,366,275  
1,212,542  
1,151,926  
1,113,351  
54,715  
42,140  
58,678  
53,778  
33,770  
49,308  
45,188  
45,188  
43,764  
43,764  
522,144  
519,721  
503,083  
485,671  
451,192  
718,889  
679,558  
540,239  
508,533  
530,912  
72,888  
79,667  
65,354  
60,180  
53,714  
1,169,241  
930,052  
811,872  
720,229  
693,333  
9,274  
6,968  
6,738  
6,640  
6,563  
995,971  
657,159  
634,928  
572,256  
583,454  
0  
0  
0  
0  
0  
72,585  
187,414  
99,528  
73,615  
34,691  
0  
0  
0  
0  
0  
91,411  
78,511  
70,678  
67,717  
68,625  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,587,186  
2,296,327  
2,024,414  
1,872,154  
1,806,685  
1,490,993  
1,338,009  
1,144,393  
1,075,642  
1,014,040  
1,385,757  
1,200,763  
1,055,965  
1,048,989  
993,383  
105,236  
137,246  
88,427  
26,653  
20,658  
1,096,193  
958,319  
880,021  
796,512  
792,644  
1,096,193  
958,319  
880,021  
796,512  
792,644  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0