Công ty Cổ phần Phú Tài (PTB: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,608,556  
1,341,689  
1,241,153  
1,182,878  
1,172,704  
1,046,280  
921,308  
814,579  
775,244  
816,391  
70,495  
56,289  
152,103  
104,533  
66,771  
30,632  
30,450  
25,450  
45,450  
55,450  
415,685  
423,007  
237,069  
240,125  
271,189  
484,580  
381,883  
366,694  
350,615  
391,002  
44,887  
29,679  
33,263  
34,521  
31,979  
562,276  
420,381  
426,574  
407,634  
356,313  
6,428  
6,658  
6,580  
4,400  
4,135  
492,903  
397,974  
408,757  
344,365  
330,430  
0  
0  
0  
0  
0  
37,737  
4,458  
3,854  
52,373  
13,953  
0  
0  
0  
0  
0  
25,208  
11,290  
7,383  
6,496  
7,796  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,608,556  
1,341,689  
1,241,153  
1,182,878  
1,172,704  
978,869  
795,202  
723,968  
724,959  
758,782  
940,135  
784,451  
709,876  
708,732  
734,959  
38,734  
10,751  
14,092  
16,227  
23,823  
629,687  
546,487  
517,185  
457,919  
413,923  
629,687  
546,487  
517,185  
457,919  
413,923  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0