Công ty cổ phần Phú Tài (PTB: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,955,580  
2,612,952  
2,587,186  
2,296,327  
2,024,414  
1,725,975  
1,420,986  
1,417,945  
1,366,275  
1,212,542  
138,297  
55,369  
54,715  
42,140  
58,678  
177,812  
46,298  
49,308  
45,188  
45,188  
557,479  
551,972  
522,144  
519,721  
503,083  
772,617  
691,217  
718,889  
679,558  
540,239  
79,770  
76,130  
72,888  
79,667  
65,354  
1,229,605  
1,191,966  
1,169,241  
930,052  
811,872  
10,460  
10,776  
9,274  
6,968  
6,738  
1,059,957  
980,139  
995,971  
657,159  
634,928  
0  
0  
0  
0  
0  
60,287  
105,835  
72,585  
187,414  
99,528  
0  
10  
0  
0  
0  
98,900  
95,206  
91,411  
78,511  
70,678  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,955,580  
2,612,952  
2,587,186  
2,296,327  
2,024,414  
1,517,826  
1,444,922  
1,490,993  
1,338,009  
1,144,393  
1,429,102  
1,336,956  
1,385,757  
1,200,763  
1,055,965  
88,725  
107,966  
105,236  
137,246  
88,427  
1,437,753  
1,168,030  
1,096,193  
958,319  
880,021  
1,437,753  
1,168,030  
1,096,193  
958,319  
880,021  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0