Công ty cổ phần Phú Tài (PTB: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,296,327  
2,024,414  
1,872,154  
1,806,685  
1,689,221  
1,366,275  
1,212,542  
1,151,926  
1,113,351  
1,057,410  
42,140  
58,678  
53,778  
33,770  
68,666  
45,188  
45,188  
43,764  
43,764  
43,332  
519,721  
503,083  
485,671  
451,192  
352,635  
679,558  
540,239  
508,533  
530,912  
541,502  
79,667  
65,354  
60,180  
53,714  
51,275  
930,052  
811,872  
720,229  
693,333  
631,811  
6,968  
6,738  
6,640  
6,563  
6,760  
657,159  
634,928  
572,256  
583,454  
537,374  
0  
0  
0  
0  
0  
187,414  
99,528  
73,615  
34,691  
30,250  
0  
0  
0  
0  
0  
78,511  
70,678  
67,717  
68,625  
57,426  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,296,327  
2,024,414  
1,872,154  
1,806,685  
1,689,221  
1,338,009  
1,144,393  
1,075,642  
1,014,040  
992,682  
1,200,763  
1,055,965  
1,048,989  
993,383  
954,558  
137,246  
88,427  
26,653  
20,658  
38,123  
958,319  
880,021  
796,512  
792,644  
696,539  
958,319  
880,021  
796,512  
792,644  
696,539  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0