Công ty cổ phần Phú Tài (PTB: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,998,447  
1,872,154  
1,806,685  
1,689,221  
1,608,556  
1,185,354  
1,151,926  
1,113,351  
1,057,410  
1,046,280  
58,678  
53,778  
33,770  
68,666  
70,495  
45,188  
43,764  
43,764  
43,332  
30,632  
476,936  
485,671  
451,192  
352,635  
415,685  
540,297  
508,533  
530,912  
541,502  
484,580  
64,254  
60,180  
53,714  
51,275  
44,887  
813,093  
720,229  
693,333  
631,811  
562,276  
6,738  
6,640  
6,563  
6,760  
6,428  
635,139  
572,256  
583,454  
537,374  
492,903  
0  
0  
0  
0  
0  
99,528  
73,615  
34,691  
30,250  
37,737  
0  
0  
0  
0  
0  
71,688  
67,717  
68,625  
57,426  
25,208  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,033,496  
1,872,154  
1,806,685  
1,689,221  
1,608,556  
1,153,617  
1,075,642  
1,014,040  
992,682  
978,869  
1,065,362  
1,048,989  
993,383  
954,558  
940,135  
88,255  
26,653  
20,658  
38,123  
38,734  
879,878  
796,512  
792,644  
696,539  
629,687  
879,878  
796,512  
792,644  
696,539  
629,687  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0