Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
297,850  
249,850  
259,500  
295,281  
328,651  
267,804  
218,506  
216,682  
251,539  
283,807  
124,406  
130,778  
187,279  
145,707  
175,786  
20,000  
0  
0  
0  
0  
85,704  
52,371  
22,400  
102,574  
95,216  
37,695  
35,352  
6,987  
3,217  
12,765  
0  
5  
16  
41  
41  
30,046  
31,343  
42,818  
43,742  
44,844  
0  
0  
0  
0  
0  
29,300  
30,552  
31,797  
32,618  
33,815  
0  
0  
10,117  
10,157  
10,198  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
746  
791  
905  
967  
831  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
297,850  
249,850  
259,500  
295,281  
328,651  
88,281  
31,386  
45,751  
75,357  
116,226  
88,281  
31,386  
45,751  
75,357  
116,226  
0  
0  
0  
0  
0  
209,568  
218,464  
213,749  
219,924  
212,425  
209,568  
218,464  
213,749  
219,924  
212,425  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0