Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
328,651  
281,437  
338,927  
297,275  
354,343  
283,807  
237,104  
293,609  
252,088  
307,943  
175,786  
172,195  
168,036  
106,821  
139,346  
0  
0  
0  
0  
0  
95,216  
42,884  
49,413  
69,624  
132,256  
12,765  
22,025  
75,991  
75,474  
35,979  
41  
0  
169  
169  
362  
44,844  
44,332  
45,318  
45,187  
46,400  
0  
0  
0  
0  
0  
33,815  
33,570  
34,790  
34,612  
35,817  
10,198  
10,238  
10,278  
10,318  
10,359  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
831  
524  
250  
257  
224  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
328,651  
281,437  
338,927  
297,275  
354,343  
116,226  
62,844  
123,918  
90,030  
140,040  
116,226  
62,844  
123,918  
90,030  
140,040  
0  
0  
0  
0  
0  
212,425  
218,592  
215,009  
207,245  
214,303  
212,425  
218,592  
215,009  
207,245  
214,303  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0