Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
295,281  
328,651  
281,437  
338,927  
297,275  
251,539  
283,807  
237,104  
293,609  
252,088  
145,707  
175,786  
172,195  
168,036  
106,821  
0  
0  
0  
0  
0  
102,574  
95,216  
42,884  
49,413  
69,624  
3,217  
12,765  
22,025  
75,991  
75,474  
41  
41  
0  
169  
169  
43,742  
44,844  
44,332  
45,318  
45,187  
0  
0  
0  
0  
0  
32,618  
33,815  
33,570  
34,790  
34,612  
10,157  
10,198  
10,238  
10,278  
10,318  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
967  
831  
524  
250  
257  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
295,281  
328,651  
281,437  
338,927  
297,275  
75,357  
116,226  
62,844  
123,918  
90,030  
75,357  
116,226  
62,844  
123,918  
90,030  
0  
0  
0  
0  
0  
219,924  
212,425  
218,592  
215,009  
207,245  
219,924  
212,425  
218,592  
215,009  
207,245  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0