Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
281,013  
386,589  
339,028  
289,019  
344,804  
257,043  
363,136  
314,233  
262,929  
317,300  
4,169  
54,628  
98,545  
57,465  
106,784  
50,000  
40,000  
40,000  
20,000  
20,000  
84,592  
112,999  
130,074  
95,765  
63,721  
118,091  
155,510  
45,613  
89,349  
124,896  
190  
0  
0  
350  
1,900  
23,970  
23,453  
24,795  
26,090  
27,504  
0  
0  
0  
0  
0  
21,983  
23,163  
24,414  
25,681  
26,935  
0  
0  
0  
0  
0  
1,388  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
599  
290  
381  
409  
569  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
281,013  
386,589  
339,028  
289,019  
344,804  
77,763  
186,125  
139,539  
92,695  
133,304  
77,763  
186,125  
139,539  
92,695  
133,304  
0  
0  
0  
0  
0  
203,250  
200,463  
199,489  
196,325  
211,500  
203,250  
200,463  
199,489  
196,325  
211,500  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0