Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
344,804  
256,298  
297,850  
249,850  
259,500  
317,300  
227,632  
267,804  
218,506  
216,682  
106,784  
85,722  
124,406  
130,778  
187,279  
20,000  
20,000  
20,000  
0  
0  
63,721  
64,091  
85,704  
52,371  
22,400  
124,896  
55,733  
37,695  
35,352  
6,987  
1,900  
2,085  
0  
5  
16  
27,504  
28,666  
30,046  
31,343  
42,818  
0  
0  
0  
0  
0  
26,935  
28,033  
29,300  
30,552  
31,797  
0  
0  
0  
0  
10,117  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
569  
633  
746  
791  
905  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
344,804  
256,298  
297,850  
249,850  
259,500  
133,304  
43,583  
88,281  
31,386  
45,751  
133,304  
43,583  
88,281  
31,386  
45,751  
0  
0  
0  
0  
0  
211,500  
212,715  
209,568  
218,464  
213,749  
211,500  
212,715  
209,568  
218,464  
213,749  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0