Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
339,028  
289,019  
344,804  
256,298  
297,850  
314,233  
262,929  
317,300  
227,632  
267,804  
98,545  
57,465  
106,784  
85,722  
124,406  
40,000  
20,000  
20,000  
20,000  
20,000  
130,074  
95,765  
63,721  
64,091  
85,704  
45,613  
89,349  
124,896  
55,733  
37,695  
0  
350  
1,900  
2,085  
0  
24,795  
26,090  
27,504  
28,666  
30,046  
0  
0  
0  
0  
0  
24,414  
25,681  
26,935  
28,033  
29,300  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
381  
409  
569  
633  
746  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
339,028  
289,019  
344,804  
256,298  
297,850  
139,539  
92,695  
133,304  
43,583  
88,281  
139,539  
92,695  
133,304  
43,583  
88,281  
0  
0  
0  
0  
0  
199,489  
196,325  
211,500  
212,715  
209,568  
199,489  
196,325  
211,500  
212,715  
209,568  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0