Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
689,613  
697,539  
710,461  
662,350  
 
168,751  
170,571  
190,573  
135,092  
 
39,490  
34,811  
60,117  
60,634  
 
0  
0  
0  
0  
 
109,942  
117,223  
111,395  
54,080  
 
16,374  
15,775  
16,970  
14,015  
 
2,945  
2,762  
2,090  
6,363  
 
520,862  
526,968  
519,888  
527,257  
 
0  
0  
0  
0  
 
362,098  
366,277  
362,181  
367,295  
 
0  
0  
0  
0  
 
5,649  
6,655  
3,824  
3,502  
 
30,171  
30,405  
32,550  
33,334  
 
122,945  
123,631  
121,333  
123,126  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
689,613  
697,539  
710,461  
662,350  
 
253,712  
240,102  
259,489  
230,791  
 
125,481  
109,441  
118,323  
70,432  
 
128,231  
130,661  
141,166  
160,360  
 
435,901  
457,437  
450,972  
431,558  
 
435,901  
457,437  
450,972  
431,558  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0