Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
664,570  
689,613  
697,539  
710,461  
 
151,825  
168,751  
170,571  
190,573  
 
33,021  
39,490  
34,811  
60,117  
 
0  
0  
0  
0  
 
99,016  
109,942  
117,223  
111,395  
 
17,506  
16,374  
15,775  
16,970  
 
2,281  
2,945  
2,762  
2,090  
 
512,745  
520,862  
526,968  
519,888  
 
0  
0  
0  
0  
 
355,249  
362,098  
366,277  
362,181  
 
0  
0  
0  
0  
 
5,681  
5,649  
6,655  
3,824  
 
29,936  
30,171  
30,405  
32,550  
 
121,879  
122,945  
123,631  
121,333  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
664,570  
689,613  
697,539  
710,461  
 
227,309  
253,712  
240,102  
259,489  
 
116,507  
125,481  
109,441  
118,323  
 
110,802  
128,231  
130,661  
141,166  
 
437,261  
435,901  
457,437  
450,972  
 
437,261  
435,901  
457,437  
450,972  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0