Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
598,854  
618,443  
618,610  
614,132  
619,650  
93,157  
109,909  
100,259  
88,151  
105,759  
30,403  
28,829  
25,091  
20,482  
40,164  
0  
0  
0  
0  
0  
53,246  
70,897  
66,419  
59,492  
56,586  
5,517  
6,258  
4,645  
4,107  
4,495  
3,991  
3,926  
4,105  
4,070  
4,514  
505,698  
508,534  
518,350  
525,981  
513,892  
0  
0  
0  
0  
0  
296,004  
302,756  
309,948  
317,277  
321,461  
0  
0  
0  
0  
0  
65,679  
61,662  
61,541  
59,855  
42,674  
22,645  
22,645  
22,645  
22,847  
23,050  
121,370  
121,471  
124,216  
126,002  
126,707  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
598,854  
618,443  
618,610  
614,132  
619,650  
155,359  
185,389  
191,228  
168,380  
178,098  
85,139  
115,990  
104,654  
80,991  
85,304  
70,220  
69,399  
86,574  
87,389  
92,794  
443,496  
433,054  
427,382  
445,752  
441,553  
443,496  
433,054  
427,382  
445,752  
441,553  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0