Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
583,442  
596,823  
623,002  
664,570  
689,613  
89,146  
93,273  
106,116  
151,825  
168,751  
13,528  
8,886  
26,963  
33,021  
39,490  
0  
0  
0  
0  
0  
68,857  
76,291  
69,301  
99,016  
109,942  
4,550  
5,190  
6,203  
17,506  
16,374  
2,211  
2,906  
3,649  
2,281  
2,945  
494,296  
503,550  
516,886  
512,745  
520,862  
0  
0  
0  
0  
0  
335,187  
341,194  
348,334  
355,249  
362,098  
0  
0  
0  
0  
0  
6,196  
6,062  
6,004  
5,681  
5,649  
23,361  
23,798  
29,314  
29,936  
30,171  
129,552  
132,496  
133,234  
121,879  
122,945  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
583,442  
596,823  
623,002  
664,570  
689,613  
151,619  
166,286  
190,599  
227,309  
253,712  
63,107  
75,344  
82,227  
116,507  
125,481  
88,513  
90,942  
108,372  
110,802  
128,231  
431,823  
430,537  
432,403  
437,261  
435,901  
431,823  
430,537  
432,403  
437,261  
435,901  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0