Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
619,650  
604,234  
583,442  
596,823  
623,002  
105,759  
96,860  
89,146  
93,273  
106,116  
40,164  
23,847  
13,528  
8,886  
26,963  
0  
0  
0  
0  
0  
56,586  
65,395  
68,857  
76,291  
69,301  
4,495  
4,823  
4,550  
5,190  
6,203  
4,514  
2,795  
2,211  
2,906  
3,649  
513,892  
507,374  
494,296  
503,550  
516,886  
0  
0  
0  
0  
0  
321,461  
328,205  
335,187  
341,194  
348,334  
0  
0  
0  
0  
0  
42,674  
27,243  
6,196  
6,062  
6,004  
23,050  
23,309  
23,361  
23,798  
29,314  
126,707  
128,617  
129,552  
132,496  
133,234  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
619,650  
604,234  
583,442  
596,823  
623,002  
178,098  
167,568  
151,619  
166,286  
190,599  
85,304  
83,630  
63,107  
75,344  
82,227  
92,794  
83,937  
88,513  
90,942  
108,372  
441,553  
436,666  
431,823  
430,537  
432,403  
441,553  
436,666  
431,823  
430,537  
432,403  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0