Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
614,132  
619,650  
604,234  
583,442  
596,823  
88,151  
105,759  
96,860  
89,146  
93,273  
20,482  
40,164  
23,847  
13,528  
8,886  
0  
0  
0  
0  
0  
59,492  
56,586  
65,395  
68,857  
76,291  
4,107  
4,495  
4,823  
4,550  
5,190  
4,070  
4,514  
2,795  
2,211  
2,906  
525,981  
513,892  
507,374  
494,296  
503,550  
0  
0  
0  
0  
0  
317,277  
321,461  
328,205  
335,187  
341,194  
0  
0  
0  
0  
0  
59,855  
42,674  
27,243  
6,196  
6,062  
22,847  
23,050  
23,309  
23,361  
23,798  
126,002  
126,707  
128,617  
129,552  
132,496  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
614,132  
619,650  
604,234  
583,442  
596,823  
168,380  
178,098  
167,568  
151,619  
166,286  
80,991  
85,304  
83,630  
63,107  
75,344  
87,389  
92,794  
83,937  
88,513  
90,942  
445,752  
441,553  
436,666  
431,823  
430,537  
445,752  
441,553  
436,666  
431,823  
430,537  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0