Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PSN: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
992,906  
913,164  
945,374  
830,223  
821,941  
677,460  
591,993  
615,362  
487,878  
462,560  
249,015  
135,533  
146,644  
189,091  
151,451  
67,500  
114,418  
113,848  
35,843  
45,032  
320,165  
316,965  
333,552  
237,478  
254,323  
19,895  
19,176  
20,032  
24,222  
11,085  
20,886  
5,900  
1,286  
1,244  
669  
315,446  
321,171  
330,011  
342,345  
359,381  
0  
0  
0  
0  
0  
298,378  
305,162  
313,481  
316,461  
324,950  
0  
0  
0  
0  
0  
7,567  
6,756  
6,339  
8,188  
7,993  
0  
0  
0  
0  
0  
9,501  
9,253  
10,191  
17,696  
26,438  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
992,906  
913,164  
945,374  
830,223  
821,941  
485,592  
381,615  
419,432  
327,729  
328,963  
485,592  
381,615  
419,432  
327,729  
328,963  
0  
0  
0  
0  
0  
507,314  
531,549  
525,941  
502,494  
492,977  
507,314  
531,549  
525,941  
502,494  
492,977  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0