Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PSN: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
830,223  
821,941  
768,156  
764,650  
756,341  
487,878  
462,560  
393,234  
380,005  
385,436  
189,091  
151,451  
162,135  
79,825  
94,128  
35,843  
45,032  
45,281  
87,439  
87,259  
237,478  
254,323  
180,661  
194,209  
159,578  
24,222  
11,085  
4,470  
16,829  
42,127  
1,244  
669  
687  
1,703  
2,343  
342,345  
359,381  
374,922  
384,645  
370,906  
0  
0  
0  
0  
0  
316,461  
324,950  
333,513  
339,506  
343,921  
0  
0  
0  
0  
0  
8,188  
7,993  
7,359  
4,419  
2,204  
0  
0  
0  
0  
0  
17,696  
26,438  
34,050  
40,720  
24,781  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
830,223  
821,941  
768,156  
764,650  
756,341  
327,729  
328,963  
284,084  
263,232  
260,329  
327,729  
328,963  
284,084  
209,977  
195,047  
0  
0  
0  
53,256  
65,283  
502,494  
492,977  
484,072  
501,417  
496,012  
502,494  
492,977  
484,072  
501,417  
496,012  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0