Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PSN: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
801,144  
768,156  
764,650  
756,341  
673,024  
441,650  
393,234  
380,005  
385,436  
293,678  
151,451  
162,135  
79,825  
94,128  
35,432  
45,032  
45,281  
87,439  
87,259  
85,300  
233,413  
180,661  
194,209  
159,578  
153,678  
11,085  
4,470  
16,829  
42,127  
18,164  
669  
687  
1,703  
2,343  
1,103  
359,494  
374,922  
384,645  
370,906  
379,346  
0  
0  
0  
0  
0  
325,104  
333,513  
339,506  
343,921  
350,830  
0  
0  
0  
0  
0  
7,993  
7,359  
4,419  
2,204  
2,204  
0  
0  
0  
0  
0  
26,397  
34,050  
40,720  
24,781  
26,312  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
801,144  
768,156  
764,650  
756,341  
673,024  
307,624  
284,084  
263,232  
260,329  
186,447  
307,624  
284,084  
209,977  
195,047  
186,447  
0  
0  
53,256  
65,283  
0  
493,519  
484,072  
501,417  
496,012  
486,577  
493,519  
484,072  
501,417  
496,012  
486,577  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0