Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
640,484  
641,333  
636,528  
635,032  
1,281,779  
617,257  
618,208  
612,484  
621,546  
1,257,366  
97,045  
43,794  
27,386  
34,744  
734,063  
244,198  
245,129  
253,227  
313,449  
258,954  
270,637  
320,888  
324,896  
252,114  
258,120  
0  
0  
0  
0  
3,026  
5,377  
8,397  
6,976  
21,240  
3,204  
23,227  
23,124  
24,044  
13,486  
24,413  
0  
0  
0  
0  
0  
1,106  
1,208  
1,457  
1,267  
1,443  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,252  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
22,121  
21,916  
22,587  
8,968  
22,971  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
640,484  
641,333  
636,528  
635,032  
1,281,779  
37,083  
39,250  
35,622  
35,879  
683,390  
36,983  
39,149  
35,522  
35,868  
683,290  
100  
100  
100  
10  
100  
603,401  
602,083  
600,906  
599,154  
598,389  
603,401  
602,083  
600,906  
599,154  
598,389  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0