Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
641,333  
636,528  
635,032  
1,281,779  
835,047  
618,208  
612,484  
621,546  
1,257,366  
810,388  
43,794  
27,386  
34,744  
734,063  
317,230  
245,129  
253,227  
313,449  
258,954  
252,595  
320,888  
324,896  
252,114  
258,120  
233,241  
0  
0  
0  
3,026  
4,336  
8,397  
6,976  
21,240  
3,204  
2,986  
23,124  
24,044  
13,486  
24,413  
24,659  
0  
0  
0  
0  
0  
1,208  
1,457  
1,267  
1,443  
1,761  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,252  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
21,916  
22,587  
8,968  
22,971  
22,898  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
641,333  
636,528  
635,032  
1,281,779  
835,047  
39,250  
35,622  
35,879  
683,390  
242,340  
39,149  
35,522  
35,868  
683,290  
242,240  
100  
100  
10  
100  
100  
602,083  
600,906  
599,154  
598,389  
592,707  
602,083  
600,906  
599,154  
598,389  
592,707  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0