Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
639,146  
640,484  
641,333  
636,528  
635,032  
615,592  
617,257  
618,208  
612,484  
621,546  
35,874  
97,045  
43,794  
27,386  
34,744  
265,013  
244,198  
245,129  
253,227  
313,449  
309,138  
270,637  
320,888  
324,896  
252,114  
0  
0  
0  
0  
0  
5,567  
5,377  
8,397  
6,976  
21,240  
23,553  
23,227  
23,124  
24,044  
13,486  
0  
0  
0  
0  
0  
971  
1,106  
1,208  
1,457  
1,267  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,252  
0  
0  
0  
0  
0  
22,583  
22,121  
21,916  
22,587  
8,968  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
639,146  
640,484  
641,333  
636,528  
635,032  
37,723  
37,083  
39,250  
35,622  
35,879  
37,622  
36,983  
39,149  
35,522  
35,868  
100  
100  
100  
100  
10  
601,423  
603,401  
602,083  
600,906  
599,154  
601,423  
603,401  
602,083  
600,906  
599,154  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0