Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
644,478  
647,200  
639,146  
640,484  
641,333  
622,499  
624,645  
615,592  
617,257  
618,208  
617,645  
618,997  
610,025  
611,880  
609,811  
4,854  
5,649  
5,567  
5,377  
8,397  
21,979  
22,555  
23,553  
23,227  
23,124  
0  
0  
0  
0  
0  
696  
833  
971  
1,106  
1,208  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
21,283  
21,722  
22,583  
22,121  
21,916  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
644,478  
647,200  
639,146  
640,484  
641,333  
38,146  
41,738  
37,723  
37,083  
39,250  
38,046  
41,638  
37,622  
36,983  
39,149  
100  
100  
100  
100  
100  
606,331  
605,462  
601,423  
603,401  
602,083  
606,331  
605,462  
601,423  
603,401  
602,083  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0