Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
651,892  
647,799  
647,235  
644,478  
647,200  
629,391  
625,285  
624,934  
622,499  
624,645  
624,916  
620,574  
621,214  
617,645  
618,997  
4,475  
4,712  
3,720  
4,854  
5,649  
22,501  
22,514  
22,301  
21,979  
22,555  
0  
0  
0  
0  
0  
809  
709  
789  
696  
833  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
21,692  
21,805  
21,512  
21,283  
21,722  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
651,892  
647,799  
647,235  
644,478  
647,200  
41,807  
39,884  
39,089  
38,146  
41,738  
41,707  
39,784  
38,988  
38,046  
41,638  
100  
100  
100  
100  
100  
610,085  
607,915  
608,147  
606,331  
605,462  
610,085  
607,915  
608,147  
606,331  
605,462  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0