Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
647,669  
656,906  
651,892  
647,799  
647,235  
625,757  
634,873  
629,391  
625,285  
624,934  
622,705  
629,269  
624,916  
620,574  
621,214  
3,052  
5,603  
4,475  
4,712  
3,720  
21,913  
22,034  
22,501  
22,514  
22,301  
0  
0  
0  
0  
0  
626  
718  
809  
709  
789  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
21,287  
21,316  
21,692  
21,805  
21,512  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
647,669  
656,906  
651,892  
647,799  
647,235  
34,697  
43,762  
41,807  
39,884  
39,089  
34,597  
43,661  
41,707  
39,784  
38,988  
100  
100  
100  
100  
100  
612,972  
613,145  
610,085  
607,915  
608,147  
612,972  
613,145  
610,085  
607,915  
608,147  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0