Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
647,200  
639,146  
640,484  
641,333  
636,528  
624,645  
615,592  
617,257  
618,208  
612,484  
618,997  
610,025  
611,880  
609,811  
605,509  
22,555  
23,553  
23,227  
23,124  
24,044  
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
647,200  
639,146  
640,484  
641,333  
636,528  
41,738  
37,723  
37,083  
39,250  
35,622  
41,638  
37,622  
36,983  
39,149  
35,522  
100  
100  
100  
100  
100  
605,462  
601,423  
603,401  
602,083  
600,906  
605,462  
601,423  
603,401  
602,083  
600,906  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0