Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
647,235  
644,478  
647,200  
639,146  
640,484  
624,934  
622,499  
624,645  
615,592  
617,257  
621,214  
617,645  
618,997  
610,025  
611,880  
3,720  
4,854  
5,649  
5,567  
5,377  
22,301  
21,979  
22,555  
23,553  
23,227  
0  
0  
0  
0  
0  
789  
696  
833  
971  
1,106  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
21,512  
21,283  
21,722  
22,583  
22,121  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
647,235  
644,478  
647,200  
639,146  
640,484  
39,089  
38,146  
41,738  
37,723  
37,083  
38,988  
38,046  
41,638  
37,622  
36,983  
100  
100  
100  
100  
100  
608,147  
606,331  
605,462  
601,423  
603,401  
608,147  
606,331  
605,462  
601,423  
603,401  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0