Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PSG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
553,643  
 
 
 
 
457,353  
 
 
 
 
670  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
144,881  
 
 
 
 
306,252  
 
 
 
 
5,549  
 
 
 
 
96,290  
 
 
 
 
4,584  
 
 
 
 
8,528  
 
 
 
 
17,372  
 
 
 
 
469  
 
 
 
 
63,533  
 
 
 
 
1,804  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
553,643  
 
 
 
 
977,240  
 
 
 
 
909,742  
 
 
 
 
67,498  
 
 
 
 
-424,299  
 
 
 
 
-424,299  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
702