Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PSG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
886,264  
 
 
 
 
498,579  
 
 
 
 
1,954  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
196,639  
 
 
 
 
291,663  
 
 
 
 
8,322  
 
 
 
 
387,685  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
240,999  
 
 
 
 
29,765  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71,653  
 
 
 
 
29,667  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
15,601  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
886,264  
 
 
 
 
1,065,790  
 
 
 
 
982,347  
 
 
 
 
83,443  
 
 
 
 
-239,005  
 
 
 
 
-239,005  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
59,479