Công ty Cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ (PSE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
261,239  
241,956  
208,794  
223,608  
270,571  
230,049  
209,297  
173,693  
185,445  
233,708  
35,056  
54,182  
89,085  
40,005  
90,568  
0  
10,000  
0  
0  
0  
160,539  
135,079  
36,279  
85,499  
123,499  
34,287  
9,458  
47,317  
58,483  
19,093  
168  
577  
1,013  
1,458  
547  
31,190  
32,659  
35,101  
38,163  
36,863  
0  
0  
837  
837  
880  
29,685  
30,703  
31,710  
32,535  
33,556  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,505  
1,956  
2,554  
4,791  
2,426  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
261,239  
241,956  
208,794  
223,608  
270,571  
108,623  
80,246  
47,729  
63,942  
114,288  
108,623  
80,246  
47,729  
63,942  
114,288  
0  
0  
0  
0  
0  
152,616  
161,710  
161,065  
159,666  
156,283  
152,616  
161,710  
161,065  
159,666  
156,283  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0