Công ty Cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ (PSE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
291,087  
389,927  
284,974  
279,287  
299,050  
252,771  
350,316  
233,514  
225,797  
246,113  
110,753  
176,974  
31,475  
89,228  
58,641  
0  
0  
0  
0  
0  
119,651  
119,784  
121,508  
59,695  
89,989  
20,968  
53,115  
78,354  
74,652  
94,769  
1,399  
444  
2,176  
2,222  
2,714  
38,316  
39,610  
51,460  
53,490  
52,937  
880  
880  
880  
880  
880  
36,189  
37,234  
48,460  
50,050  
49,814  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,246  
1,496  
2,120  
2,560  
2,243  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
291,087  
389,927  
284,974  
279,287  
299,050  
125,303  
229,172  
121,158  
118,538  
132,328  
125,303  
229,172  
121,158  
118,538  
132,328  
0  
0  
0  
0  
0  
165,784  
160,755  
163,816  
160,749  
166,722  
165,784  
160,755  
163,816  
160,749  
166,722  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0