Công ty Cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ (PSE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
350,909  
326,347  
261,239  
241,956  
208,794  
320,107  
295,342  
230,049  
209,297  
173,693  
107,831  
44,741  
35,056  
54,182  
89,085  
0  
0  
0  
10,000  
0  
100,808  
172,384  
160,539  
135,079  
36,279  
111,227  
78,162  
34,287  
9,458  
47,317  
242  
56  
168  
577  
1,013  
30,802  
31,005  
31,190  
32,659  
35,101  
0  
0  
0  
0  
837  
27,915  
28,755  
29,685  
30,703  
31,710  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,887  
2,250  
1,505  
1,956  
2,554  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
350,909  
326,347  
261,239  
241,956  
208,794  
193,168  
171,597  
108,623  
80,246  
47,729  
193,168  
171,597  
108,623  
80,246  
47,729  
0  
0  
0  
0  
0  
157,741  
154,750  
152,616  
161,710  
161,065  
157,741  
154,750  
152,616  
161,710  
161,065  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0