Công ty Cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ (PSE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
237,392  
224,513  
291,087  
389,927  
284,974  
199,907  
185,980  
252,771  
350,316  
233,514  
134,138  
145,514  
110,753  
176,974  
31,475  
0  
0  
0  
0  
0  
52,873  
39,394  
119,651  
119,784  
121,508  
12,454  
290  
20,968  
53,115  
78,354  
442  
782  
1,399  
444  
2,176  
37,485  
38,533  
38,316  
39,610  
51,460  
880  
880  
880  
880  
880  
34,353  
35,167  
36,189  
37,234  
48,460  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,251  
2,485  
1,246  
1,496  
2,120  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
237,392  
224,513  
291,087  
389,927  
284,974  
74,267  
65,014  
125,303  
229,172  
121,158  
74,267  
65,014  
125,303  
229,172  
121,158  
0  
0  
0  
0  
0  
163,125  
159,499  
165,784  
160,755  
163,816  
163,125  
159,499  
165,784  
160,755  
163,816  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0