Công ty Cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ (PSE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
223,608  
270,571  
237,392  
224,513  
291,087  
185,445  
233,708  
199,907  
185,980  
252,771  
40,005  
90,568  
134,138  
145,514  
110,753  
0  
0  
0  
0  
0  
85,499  
123,499  
52,873  
39,394  
119,651  
58,483  
19,093  
12,454  
290  
20,968  
1,458  
547  
442  
782  
1,399  
38,163  
36,863  
37,485  
38,533  
38,316  
837  
880  
880  
880  
880  
32,535  
33,556  
34,353  
35,167  
36,189  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,791  
2,426  
2,251  
2,485  
1,246  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
223,608  
270,571  
237,392  
224,513  
291,087  
63,942  
114,288  
74,267  
65,014  
125,303  
63,942  
114,288  
74,267  
65,014  
125,303  
0  
0  
0  
0  
0  
159,666  
156,283  
163,125  
159,499  
165,784  
159,666  
156,283  
163,125  
159,499  
165,784  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0