Công ty Cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ (PSE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
224,513  
291,087  
389,927  
284,974  
279,287  
185,980  
252,771  
350,316  
233,514  
225,797  
145,514  
110,753  
176,974  
31,475  
89,228  
0  
0  
0  
0  
0  
39,394  
119,651  
119,784  
121,508  
59,695  
290  
20,968  
53,115  
78,354  
74,652  
782  
1,399  
444  
2,176  
2,222  
38,533  
38,316  
39,610  
51,460  
53,490  
880  
880  
880  
880  
880  
35,167  
36,189  
37,234  
48,460  
50,050  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,485  
1,246  
1,496  
2,120  
2,560  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
224,513  
291,087  
389,927  
284,974  
279,287  
65,014  
125,303  
229,172  
121,158  
118,538  
65,014  
125,303  
229,172  
121,158  
118,538  
0  
0  
0  
0  
0  
159,499  
165,784  
160,755  
163,816  
160,749  
159,499  
165,784  
160,755  
163,816  
160,749  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0