Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,722,281  
2,366,075  
1,889,606  
2,638,367  
2,328,029  
2,694,750  
2,337,984  
1,859,814  
2,608,496  
2,322,273  
1,005,628  
801,894  
572,893  
1,065,986  
947,293  
20,751  
24,413  
21,972  
20,954  
26,443  
1,069,324  
842,699  
656,805  
800,420  
670,413  
401,909  
475,031  
413,930  
518,454  
484,414  
197,139  
193,947  
194,214  
202,681  
193,710  
27,531  
28,091  
29,793  
29,871  
5,756  
2,978  
3,691  
3,335  
2,924  
1,668  
4,233  
4,616  
5,052  
4,978  
2,445  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
853  
853  
853  
20,319  
19,784  
20,552  
1,991  
790  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
19,125  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,722,281  
2,366,075  
1,889,606  
2,638,367  
2,328,029  
2,429,856  
2,090,505  
1,628,067  
2,388,753  
2,049,154  
2,428,949  
2,089,598  
1,627,860  
2,388,423  
2,048,722  
907  
907  
207  
329  
432  
292,425  
275,571  
253,746  
242,264  
278,875  
292,425  
275,571  
253,746  
242,264  
278,875  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
7,793  
7,350  
0