Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,638,367  
2,328,029  
1,981,841  
2,004,508  
2,383,682  
2,608,496  
2,322,273  
1,976,830  
1,999,678  
2,378,858  
1,065,986  
947,293  
660,582  
458,937  
681,481  
20,954  
26,443  
26,443  
27,060  
27,058  
800,420  
670,413  
558,431  
612,200  
676,359  
518,454  
484,414  
538,307  
703,937  
791,059  
202,681  
193,710  
193,068  
197,544  
202,902  
29,871  
5,756  
5,010  
4,830  
4,824  
2,924  
1,668  
1,668  
1,669  
0  
4,978  
2,445  
2,722  
2,815  
3,090  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
853  
853  
0  
0  
0  
1,991  
790  
621  
346  
1,734  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
19,125  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,638,367  
2,328,029  
1,981,841  
2,004,508  
2,383,682  
2,388,753  
2,049,154  
1,715,488  
1,753,214  
2,098,241  
2,388,423  
2,048,722  
1,715,056  
1,752,807  
2,098,034  
329  
432  
432  
407  
207  
242,264  
278,875  
266,353  
251,294  
285,441  
242,264  
278,875  
266,353  
251,294  
285,441  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
7,350  
0  
0  
0  
0