Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,319,206  
2,452,739  
2,446,553  
2,722,281  
2,366,075  
2,294,408  
2,427,636  
2,419,724  
2,694,750  
2,337,984  
879,113  
917,043  
801,608  
1,005,628  
801,894  
19,022  
24,006  
24,006  
20,751  
24,413  
765,838  
868,721  
968,650  
1,069,324  
842,699  
436,625  
425,389  
432,561  
401,909  
475,031  
193,810  
192,478  
192,898  
197,139  
193,947  
24,797  
25,102  
26,830  
27,531  
28,091  
2,604  
2,602  
2,979  
2,978  
3,691  
4,297  
3,505  
3,910  
4,233  
4,616  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
17,897  
18,995  
19,941  
20,319  
19,784  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,319,206  
2,452,739  
2,446,553  
2,722,281  
2,366,075  
2,005,210  
2,146,384  
2,153,734  
2,429,856  
2,090,505  
2,004,903  
2,145,877  
2,153,127  
2,428,949  
2,089,598  
307  
507  
607  
907  
907  
313,995  
306,355  
292,819  
292,425  
275,571  
313,995  
306,355  
292,819  
292,425  
275,571  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0