Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,981,841  
2,004,508  
2,383,682  
2,308,965  
2,322,421  
1,976,830  
1,999,678  
2,378,858  
2,269,764  
2,317,713  
660,582  
458,937  
681,481  
666,422  
706,895  
26,443  
27,060  
27,058  
0  
33,570  
558,431  
612,200  
676,359  
726,034  
645,738  
538,307  
703,937  
791,059  
683,570  
729,879  
193,068  
197,544  
202,902  
193,738  
201,631  
5,010  
4,830  
4,824  
39,201  
4,708  
1,668  
1,669  
0  
0  
0  
2,722  
2,815  
3,090  
3,651  
2,561  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
33,573  
0  
621  
346  
1,734  
1,977  
2,147  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,981,841  
2,004,508  
2,383,682  
2,308,965  
2,322,421  
1,715,488  
1,753,214  
2,098,241  
2,038,758  
2,066,277  
1,715,056  
1,752,807  
2,098,034  
2,038,556  
2,066,075  
432  
407  
207  
202  
202  
266,353  
251,294  
285,441  
270,206  
256,144  
266,353  
251,294  
285,441  
270,206  
256,144  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0