Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,175,446  
2,818,147  
2,319,206  
2,452,739  
2,446,553  
2,152,016  
2,793,879  
2,294,408  
2,427,636  
2,419,724  
514,864  
815,863  
879,113  
917,043  
801,608  
16,479  
18,717  
19,022  
24,006  
24,006  
852,408  
904,504  
765,838  
868,721  
968,650  
562,728  
820,398  
436,625  
425,389  
432,561  
205,537  
234,397  
193,810  
192,478  
192,898  
23,430  
24,268  
24,797  
25,102  
26,830  
2,951  
2,640  
2,604  
2,602  
2,979  
3,810  
4,153  
4,297  
3,505  
3,910  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
16,670  
17,475  
17,897  
18,995  
19,941  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,175,446  
2,818,147  
2,319,206  
2,452,739  
2,446,553  
1,860,276  
2,492,256  
2,005,210  
2,146,384  
2,153,734  
1,860,119  
2,492,099  
2,004,903  
2,145,877  
2,153,127  
157  
157  
307  
507  
607  
315,170  
325,891  
313,995  
306,355  
292,819  
315,170  
325,891  
313,995  
306,355  
292,819  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0