Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,328,029  
1,981,841  
2,004,508  
2,383,682  
2,308,965  
2,322,273  
1,976,830  
1,999,678  
2,378,858  
2,269,764  
947,293  
660,582  
458,937  
681,481  
666,422  
26,443  
26,443  
27,060  
27,058  
0  
670,413  
558,431  
612,200  
676,359  
726,034  
484,414  
538,307  
703,937  
791,059  
683,570  
193,710  
193,068  
197,544  
202,902  
193,738  
5,756  
5,010  
4,830  
4,824  
39,201  
1,668  
1,668  
1,669  
0  
0  
2,445  
2,722  
2,815  
3,090  
3,651  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
853  
0  
0  
0  
33,573  
790  
621  
346  
1,734  
1,977  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,328,029  
1,981,841  
2,004,508  
2,383,682  
2,308,965  
2,049,154  
1,715,488  
1,753,214  
2,098,241  
2,038,758  
2,048,722  
1,715,056  
1,752,807  
2,098,034  
2,038,556  
432  
432  
407  
207  
202  
278,875  
266,353  
251,294  
285,441  
270,206  
278,875  
266,353  
251,294  
285,441  
270,206  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0