Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,818,147  
2,319,206  
2,452,739  
2,446,553  
2,722,281  
2,793,879  
2,294,408  
2,427,636  
2,419,724  
2,694,750  
815,863  
879,113  
917,043  
801,608  
1,005,628  
18,717  
19,022  
24,006  
24,006  
20,751  
904,504  
765,838  
868,721  
968,650  
1,069,324  
820,398  
436,625  
425,389  
432,561  
401,909  
234,397  
193,810  
192,478  
192,898  
197,139  
24,268  
24,797  
25,102  
26,830  
27,531  
2,640  
2,604  
2,602  
2,979  
2,978  
4,153  
4,297  
3,505  
3,910  
4,233  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
17,475  
17,897  
18,995  
19,941  
20,319  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,818,147  
2,319,206  
2,452,739  
2,446,553  
2,722,281  
2,492,256  
2,005,210  
2,146,384  
2,153,734  
2,429,856  
2,492,099  
2,004,903  
2,145,877  
2,153,127  
2,428,949  
157  
307  
507  
607  
907  
325,891  
313,995  
306,355  
292,819  
292,425  
325,891  
313,995  
306,355  
292,819  
292,425  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0