Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
2,638,367  
2,328,029  
1,981,841  
2,004,508  
 
2,608,496  
2,322,273  
1,976,830  
1,999,678  
 
1,065,986  
947,293  
660,582  
458,937  
 
20,954  
26,443  
26,443  
27,060  
 
800,420  
670,413  
558,431  
612,200  
 
518,454  
484,414  
538,307  
703,937  
 
202,681  
193,710  
193,068  
197,544  
 
29,871  
5,756  
5,010  
4,830  
 
2,924  
1,668  
1,668  
1,669  
 
4,978  
2,445  
2,722  
2,815  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
853  
853  
0  
0  
 
1,991  
790  
621  
346  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
19,125  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
2,638,367  
2,328,029  
1,981,841  
2,004,508  
 
2,388,753  
2,049,154  
1,715,488  
1,753,214  
 
2,388,423  
2,048,722  
1,715,056  
1,752,807  
 
329  
432  
432  
407  
 
242,264  
278,875  
266,353  
251,294  
 
242,264  
278,875  
266,353  
251,294  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
7,350  
0  
0  
0