Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,366,075  
 
2,638,367  
2,328,029  
1,981,841  
2,337,984  
 
2,608,496  
2,322,273  
1,976,830  
801,894  
 
1,065,986  
947,293  
660,582  
24,413  
 
20,954  
26,443  
26,443  
842,699  
 
800,420  
670,413  
558,431  
475,031  
 
518,454  
484,414  
538,307  
193,947  
 
202,681  
193,710  
193,068  
28,091  
 
29,871  
5,756  
5,010  
3,691  
 
2,924  
1,668  
1,668  
4,616  
 
4,978  
2,445  
2,722  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
853  
853  
0  
19,784  
 
1,991  
790  
621  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
19,125  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,366,075  
 
2,638,367  
2,328,029  
1,981,841  
2,090,505  
 
2,388,753  
2,049,154  
1,715,488  
2,089,598  
 
2,388,423  
2,048,722  
1,715,056  
907  
 
329  
432  
432  
275,571  
 
242,264  
278,875  
266,353  
275,571  
 
242,264  
278,875  
266,353  
0  
 
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
 
7,350  
0  
0