Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,452,739  
2,446,553  
2,722,281  
2,366,075  
1,889,606  
2,427,636  
2,419,724  
2,694,750  
2,337,984  
1,859,814  
917,043  
801,608  
1,005,628  
801,894  
572,893  
24,006  
24,006  
20,751  
24,413  
21,972  
868,721  
968,650  
1,069,324  
842,699  
656,805  
425,389  
432,561  
401,909  
475,031  
413,930  
192,478  
192,898  
197,139  
193,947  
194,214  
25,102  
26,830  
27,531  
28,091  
29,793  
2,602  
2,979  
2,978  
3,691  
3,335  
3,505  
3,910  
4,233  
4,616  
5,052  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
853  
18,995  
19,941  
20,319  
19,784  
20,552  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,452,739  
2,446,553  
2,722,281  
2,366,075  
1,889,606  
2,146,384  
2,153,734  
2,429,856  
2,090,505  
1,628,067  
2,145,877  
2,153,127  
2,428,949  
2,089,598  
1,627,860  
507  
607  
907  
907  
207  
306,355  
292,819  
292,425  
275,571  
253,746  
306,355  
292,819  
292,425  
275,571  
253,746  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
7,793