Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
239,778  
244,224  
218,208  
217,318  
210,386  
44,148  
37,660  
33,176  
29,038  
32,256  
12,663  
11,593  
7,047  
6,675  
7,674  
0  
0  
0  
0  
0  
28,258  
22,567  
22,877  
19,492  
21,664  
2,861  
2,531  
2,419  
1,797  
2,331  
366  
970  
832  
1,074  
587  
195,629  
206,563  
185,032  
188,280  
178,131  
30  
30  
30  
30  
30  
121,240  
123,514  
109,656  
112,379  
101,091  
60,594  
61,251  
61,908  
62,565  
63,221  
11,795  
8,840  
0  
0  
150  
245  
245  
227  
227  
270  
1,726  
12,684  
13,211  
13,079  
13,368  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
239,778  
244,224  
218,208  
217,318  
210,386  
121,780  
130,188  
97,387  
99,659  
95,024  
58,532  
79,009  
51,109  
51,786  
54,356  
63,248  
51,179  
46,278  
47,873  
40,668  
117,998  
114,036  
120,821  
117,659  
115,363  
117,998  
114,036  
120,821  
117,659  
115,363  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0