Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
244,986  
240,616  
239,778  
244,224  
218,208  
40,326  
38,752  
44,148  
37,660  
33,176  
6,378  
2,570  
12,663  
11,593  
7,047  
0  
0  
0  
0  
0  
30,619  
23,963  
28,258  
22,567  
22,877  
2,441  
10,989  
2,861  
2,531  
2,419  
888  
1,230  
366  
970  
832  
204,660  
201,864  
195,629  
206,563  
185,032  
30  
30  
30  
30  
30  
134,122  
126,641  
121,240  
123,514  
109,656  
59,280  
59,937  
60,594  
61,251  
61,908  
10,176  
14,167  
11,795  
8,840  
0  
270  
270  
245  
245  
227  
783  
819  
1,726  
12,684  
13,211  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
244,986  
240,616  
239,778  
244,224  
218,208  
120,335  
119,560  
121,780  
130,188  
97,387  
67,186  
64,721  
58,532  
79,009  
51,109  
53,149  
54,839  
63,248  
51,179  
46,278  
124,651  
121,055  
117,998  
114,036  
120,821  
124,651  
121,055  
117,998  
114,036  
120,821  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0