Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
244,224  
218,208  
217,318  
210,386  
216,204  
37,660  
33,176  
29,038  
32,256  
46,130  
11,593  
7,047  
6,675  
7,674  
11,130  
0  
0  
0  
0  
0  
22,567  
22,877  
19,492  
21,664  
26,098  
2,531  
2,419  
1,797  
2,331  
8,413  
970  
832  
1,074  
587  
489  
206,563  
185,032  
188,280  
178,131  
170,074  
30  
30  
30  
30  
30  
123,514  
109,656  
112,379  
101,091  
91,704  
61,251  
61,908  
62,565  
63,221  
63,878  
8,840  
0  
0  
150  
150  
245  
227  
227  
270  
270  
12,684  
13,211  
13,079  
13,368  
14,042  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
244,224  
218,208  
217,318  
210,386  
216,204  
130,188  
97,387  
99,659  
95,024  
104,881  
79,009  
51,109  
51,786  
54,356  
79,227  
51,179  
46,278  
47,873  
40,668  
25,654  
114,036  
120,821  
117,659  
115,363  
111,323  
114,036  
120,821  
117,659  
115,363  
111,323  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0