Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
269,777  
266,926  
254,204  
246,443  
231,624  
59,832  
51,225  
35,481  
41,224  
30,490  
9,631  
11,412  
2,284  
3,981  
2,312  
0  
0  
0  
0  
0  
33,507  
35,887  
27,710  
30,497  
24,682  
16,055  
3,280  
4,410  
6,422  
3,070  
640  
647  
1,076  
324  
426  
209,945  
215,701  
218,723  
205,218  
201,134  
0  
0  
0  
0  
0  
149,569  
156,457  
142,953  
145,330  
140,595  
55,995  
56,652  
57,309  
57,966  
58,623  
2,893  
1,503  
17,268  
768  
682  
315  
335  
335  
347  
347  
1,172  
753  
857  
807  
888  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
269,777  
266,926  
254,204  
246,443  
231,624  
152,958  
140,661  
131,704  
127,512  
116,474  
96,311  
78,503  
82,721  
75,142  
68,623  
56,647  
62,158  
48,984  
52,369  
47,851  
116,819  
126,265  
122,499  
118,931  
115,150  
116,819  
126,265  
122,499  
118,931  
115,150  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0