Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
275,595  
273,182  
269,777  
266,926  
254,204  
38,436  
54,186  
59,832  
51,225  
35,481  
3,656  
7,643  
9,631  
11,412  
2,284  
0  
0  
0  
0  
0  
30,634  
40,078  
33,507  
35,887  
27,710  
3,566  
5,939  
16,055  
3,280  
4,410  
580  
527  
640  
647  
1,076  
237,159  
218,996  
209,945  
215,701  
218,723  
0  
0  
0  
0  
0  
177,606  
151,517  
149,569  
156,457  
142,953  
54,681  
55,338  
55,995  
56,652  
57,309  
3,041  
10,398  
2,893  
1,503  
17,268  
262  
315  
315  
335  
335  
1,569  
1,428  
1,172  
753  
857  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
275,595  
273,182  
269,777  
266,926  
254,204  
151,375  
152,605  
152,958  
140,661  
131,704  
69,525  
91,872  
96,311  
78,503  
82,721  
81,849  
60,733  
56,647  
62,158  
48,984  
124,221  
120,577  
116,819  
126,265  
122,499  
124,221  
120,577  
116,819  
126,265  
122,499  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0