Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
246,443  
231,624  
244,986  
240,616  
239,778  
41,224  
30,490  
40,326  
38,752  
44,148  
3,981  
2,312  
6,378  
2,570  
12,663  
0  
0  
0  
0  
0  
30,497  
24,682  
30,619  
23,963  
28,258  
6,422  
3,070  
2,441  
10,989  
2,861  
324  
426  
888  
1,230  
366  
205,218  
201,134  
204,660  
201,864  
195,629  
0  
0  
30  
30  
30  
145,330  
140,595  
134,122  
126,641  
121,240  
57,966  
58,623  
59,280  
59,937  
60,594  
768  
682  
10,176  
14,167  
11,795  
347  
347  
270  
270  
245  
807  
888  
783  
819  
1,726  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
246,443  
231,624  
244,986  
240,616  
239,778  
127,512  
116,474  
120,335  
119,560  
121,780  
75,142  
68,623  
67,186  
64,721  
58,532  
52,369  
47,851  
53,149  
54,839  
63,248  
118,931  
115,150  
124,651  
121,055  
117,998  
118,931  
115,150  
124,651  
121,055  
117,998  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0