Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
254,204  
246,443  
231,624  
244,986  
240,616  
35,481  
41,224  
30,490  
40,326  
38,752  
2,284  
3,981  
2,312  
6,378  
2,570  
0  
0  
0  
0  
0  
27,710  
30,497  
24,682  
30,619  
23,963  
4,410  
6,422  
3,070  
2,441  
10,989  
1,076  
324  
426  
888  
1,230  
218,723  
205,218  
201,134  
204,660  
201,864  
0  
0  
0  
30  
30  
142,953  
145,330  
140,595  
134,122  
126,641  
57,309  
57,966  
58,623  
59,280  
59,937  
17,268  
768  
682  
10,176  
14,167  
335  
347  
347  
270  
270  
857  
807  
888  
783  
819  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
254,204  
246,443  
231,624  
244,986  
240,616  
131,704  
127,512  
116,474  
120,335  
119,560  
82,721  
75,142  
68,623  
67,186  
64,721  
48,984  
52,369  
47,851  
53,149  
54,839  
122,499  
118,931  
115,150  
124,651  
121,055  
122,499  
118,931  
115,150  
124,651  
121,055  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0