Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PSB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
803,908  
795,579  
811,053  
818,506  
807,385  
518,709  
508,010  
523,575  
537,866  
525,032  
9,239  
19,354  
9,353  
29,566  
85,438  
447,000  
427,000  
440,000  
430,000  
360,000  
49,390  
53,776  
62,156  
70,717  
64,744  
6,463  
1,175  
4,183  
924  
7,314  
6,617  
6,705  
7,884  
6,659  
7,536  
285,199  
287,568  
287,478  
280,639  
282,353  
3  
3  
3  
3  
3  
15,899  
16,905  
15,709  
16,681  
17,654  
193,990  
195,174  
196,358  
197,542  
198,726  
74,198  
74,198  
74,200  
65,069  
64,521  
0  
0  
0  
0  
0  
1,108  
1,288  
1,207  
1,344  
1,449  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
803,908  
795,579  
811,053  
818,506  
807,385  
243,926  
235,701  
251,276  
258,722  
248,189  
29,260  
19,956  
34,452  
40,819  
29,207  
214,666  
215,745  
216,824  
217,903  
218,983  
559,983  
559,878  
559,777  
559,783  
559,195  
559,983  
559,878  
559,777  
559,783  
559,195  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0