Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PSB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
795,579  
811,053  
818,506  
807,385  
816,409  
508,010  
523,575  
537,866  
525,032  
532,904  
19,354  
9,353  
29,566  
85,438  
11,975  
427,000  
440,000  
430,000  
360,000  
410,000  
53,776  
62,156  
70,717  
64,744  
99,560  
1,175  
4,183  
924  
7,314  
3,135  
6,705  
7,884  
6,659  
7,536  
8,235  
287,568  
287,478  
280,639  
282,353  
283,505  
3  
3  
3  
3  
3  
16,905  
15,709  
16,681  
17,654  
18,592  
195,174  
196,358  
197,542  
198,726  
199,909  
74,198  
74,200  
65,069  
64,521  
64,227  
0  
0  
0  
0  
0  
1,288  
1,207  
1,344  
1,449  
774  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
795,579  
811,053  
818,506  
807,385  
816,409  
235,701  
251,276  
258,722  
248,189  
257,439  
19,956  
34,452  
40,819  
29,207  
37,378  
215,745  
216,824  
217,903  
218,983  
220,062  
559,878  
559,777  
559,783  
559,195  
558,970  
559,878  
559,777  
559,783  
559,195  
558,970  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0