Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PSB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
798,631  
788,351  
804,816  
804,118  
806,079  
506,713  
495,461  
510,271  
507,977  
507,408  
36,910  
9,689  
16,394  
5,136  
26,372  
402,000  
402,000  
422,000  
432,000  
417,000  
54,714  
69,680  
63,936  
62,070  
51,319  
5,731  
6,123  
537  
869  
5,129  
7,357  
7,968  
7,405  
7,902  
7,588  
291,919  
292,890  
294,545  
296,141  
298,671  
3  
3  
3  
3  
3  
86,804  
86,287  
20,097  
20,540  
21,704  
188,071  
189,255  
190,439  
191,623  
192,807  
16,451  
16,585  
83,081  
82,987  
82,987  
0  
0  
0  
0  
0  
590  
759  
925  
989  
1,171  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
798,631  
788,351  
804,816  
804,118  
806,079  
237,768  
227,767  
244,380  
243,881  
245,949  
28,498  
17,417  
32,952  
31,374  
32,362  
209,270  
210,349  
211,428  
212,508  
213,587  
560,864  
560,584  
560,436  
560,237  
560,130  
560,864  
560,584  
560,436  
560,237  
560,130  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0