Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PSB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
806,079  
803,908  
795,579  
811,053  
818,506  
507,408  
518,709  
508,010  
523,575  
537,866  
26,372  
9,239  
19,354  
9,353  
29,566  
417,000  
447,000  
427,000  
440,000  
430,000  
51,319  
49,390  
53,776  
62,156  
70,717  
5,129  
6,463  
1,175  
4,183  
924  
7,588  
6,617  
6,705  
7,884  
6,659  
298,671  
285,199  
287,568  
287,478  
280,639  
3  
3  
3  
3  
3  
21,704  
15,899  
16,905  
15,709  
16,681  
192,807  
193,990  
195,174  
196,358  
197,542  
82,987  
74,198  
74,198  
74,200  
65,069  
0  
0  
0  
0  
0  
1,171  
1,108  
1,288  
1,207  
1,344  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
806,079  
803,908  
795,579  
811,053  
818,506  
245,949  
243,926  
235,701  
251,276  
258,722  
32,362  
29,260  
19,956  
34,452  
40,819  
213,587  
214,666  
215,745  
216,824  
217,903  
560,130  
559,983  
559,878  
559,777  
559,783  
560,130  
559,983  
559,878  
559,777  
559,783  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0