Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PSB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
804,816  
804,118  
806,079  
803,908  
795,579  
510,271  
507,977  
507,408  
518,709  
508,010  
16,394  
5,136  
26,372  
9,239  
19,354  
422,000  
432,000  
417,000  
447,000  
427,000  
63,477  
62,070  
51,319  
49,390  
53,776  
996  
869  
5,129  
6,463  
1,175  
7,405  
7,902  
7,588  
6,617  
6,705  
294,545  
296,141  
298,671  
285,199  
287,568  
3  
3  
3  
3  
3  
20,097  
20,540  
21,704  
15,899  
16,905  
190,439  
191,623  
192,807  
193,990  
195,174  
83,081  
82,987  
82,987  
74,198  
74,198  
0  
0  
0  
0  
0  
925  
989  
1,171  
1,108  
1,288  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
804,816  
804,118  
806,079  
803,908  
795,579  
244,380  
243,881  
245,949  
243,926  
235,701  
32,952  
31,374  
32,362  
29,260  
19,956  
211,428  
212,508  
213,587  
214,666  
215,745  
560,436  
560,237  
560,130  
559,983  
559,878  
560,436  
560,237  
560,130  
559,983  
559,878  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0