Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PSB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
818,506  
807,385  
816,409  
818,401  
851,889  
537,866  
525,032  
532,904  
553,966  
610,162  
29,566  
85,438  
11,975  
10,982  
43,313  
430,000  
360,000  
410,000  
430,000  
450,000  
70,717  
64,744  
99,560  
71,337  
83,361  
924  
7,314  
3,135  
30,164  
28,257  
6,659  
7,536  
8,235  
11,483  
5,232  
280,639  
282,353  
283,505  
264,435  
241,726  
3  
3  
3  
3  
3  
16,681  
17,654  
18,592  
19,140  
20,102  
197,542  
198,726  
199,909  
201,093  
202,277  
65,069  
64,521  
64,227  
43,814  
18,915  
0  
0  
0  
0  
0  
1,344  
1,449  
774  
384  
430  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
818,506  
807,385  
816,409  
818,401  
851,889  
258,722  
248,189  
257,439  
260,869  
292,168  
40,819  
29,207  
37,378  
39,728  
69,948  
217,903  
218,983  
220,062  
221,141  
222,220  
559,783  
559,195  
558,970  
557,532  
559,721  
559,783  
559,195  
558,970  
557,532  
559,721  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0