Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (PRO: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
58,010  
 
 
 
 
58,071  
 
 
 
 
1,370  
 
 
 
 
750  
 
 
 
 
42,615  
 
 
 
 
12,605  
 
 
 
 
731  
 
 
 
 
-61  
 
 
 
 
83  
 
 
 
 
7,386  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
-7,859  
 
 
 
 
329  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
58,010  
 
 
 
 
9,420  
 
 
 
 
9,420  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
48,590  
 
 
 
 
48,590  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0