Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (PRO: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2015 Q1/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
45,471  
46,246  
 
 
 
31,707  
32,088  
 
 
 
3,806  
4,081  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
18,903  
20,117  
 
 
 
7,803  
6,711  
 
 
 
1,195  
1,179  
 
 
 
13,765  
14,157  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
12,678  
13,118  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
1,087  
1,040  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
45,471  
46,246  
 
 
 
6,385  
7,493  
 
 
 
6,385  
7,493  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
39,087  
38,753  
 
 
 
39,087  
38,753  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0