Công ty Cổ phần Portserco (PRC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
71,842  
75,061  
67,472  
64,610  
65,667  
22,888  
27,218  
23,232  
27,753  
27,800  
478  
1,145  
1,101  
1,925  
3,056  
0  
0  
0  
0  
0  
18,277  
22,658  
18,629  
21,997  
19,631  
3,713  
3,138  
3,195  
3,501  
4,881  
421  
277  
307  
330  
232  
48,954  
47,843  
44,241  
36,858  
37,867  
0  
0  
0  
0  
0  
35,282  
34,908  
32,723  
31,353  
31,988  
0  
0  
0  
0  
0  
10,760  
10,032  
8,646  
2,629  
2,599  
2,866  
2,866  
2,866  
2,866  
2,866  
45  
37  
6  
9  
414  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
71,842  
75,061  
67,472  
64,610  
65,667  
42,665  
46,768  
40,011  
35,673  
36,984  
30,414  
34,182  
28,488  
26,234  
29,476  
12,250  
12,586  
11,523  
9,439  
7,508  
29,177  
28,293  
27,461  
28,937  
28,683  
29,177  
28,293  
27,461  
28,937  
28,683  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0