Công ty Cổ phần Portserco (PRC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
64,333  
72,322  
65,620  
66,828  
65,087  
22,229  
30,474  
23,100  
23,581  
21,113  
892  
1,026  
1,094  
984  
2,500  
0  
0  
0  
0  
0  
18,511  
25,475  
18,440  
18,412  
15,597  
2,614  
2,856  
2,561  
3,329  
2,214  
213  
1,117  
1,005  
856  
801  
42,103  
41,847  
42,520  
43,247  
43,974  
0  
0  
0  
0  
0  
29,772  
30,496  
31,220  
31,944  
32,668  
0  
0  
0  
0  
0  
11,274  
11,274  
11,220  
11,220  
11,220  
66  
66  
66  
66  
66  
991  
11  
14  
17  
21  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
64,333  
72,322  
65,620  
66,828  
65,087  
36,251  
44,404  
38,119  
39,063  
34,938  
24,743  
32,648  
26,224  
26,829  
22,815  
11,508  
11,757  
11,895  
12,234  
12,123  
28,082  
27,917  
27,500  
27,765  
30,149  
28,082  
27,917  
27,500  
27,765  
30,149  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0