Công ty Cổ phần Portserco (PRC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
76,992  
73,039  
71,842  
75,061  
67,472  
30,303  
23,027  
22,888  
27,218  
23,232  
1,771  
1,326  
478  
1,145  
1,101  
0  
0  
0  
0  
0  
24,044  
18,655  
18,277  
22,658  
18,629  
3,771  
2,510  
3,713  
3,138  
3,195  
716  
536  
421  
277  
307  
46,689  
50,012  
48,954  
47,843  
44,241  
0  
0  
0  
0  
0  
35,403  
36,379  
35,282  
34,908  
32,723  
0  
0  
0  
0  
0  
11,220  
10,760  
10,760  
10,032  
8,646  
66  
2,866  
2,866  
2,866  
2,866  
0  
6  
45  
37  
6  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
76,992  
73,039  
71,842  
75,061  
67,472  
47,768  
43,162  
42,665  
46,768  
40,011  
32,970  
30,004  
30,414  
34,182  
28,488  
14,797  
13,158  
12,250  
12,586  
11,523  
29,224  
29,877  
29,177  
28,293  
27,461  
29,224  
29,877  
29,177  
28,293  
27,461  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0