Công ty Cổ phần Portserco (PRC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
66,828  
65,087  
72,927  
75,495  
76,992  
23,581  
21,113  
28,128  
29,782  
30,303  
984  
2,500  
928  
1,374  
1,771  
0  
0  
0  
0  
0  
18,412  
15,597  
23,712  
23,628  
24,044  
3,329  
2,214  
2,722  
3,730  
3,771  
856  
801  
766  
1,050  
716  
43,247  
43,974  
44,799  
45,713  
46,689  
0  
0  
0  
0  
0  
31,944  
32,668  
33,513  
34,427  
35,403  
0  
0  
0  
0  
0  
11,220  
11,220  
11,220  
11,220  
11,220  
66  
66  
66  
66  
66  
17  
21  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
66,828  
65,087  
72,927  
75,495  
76,992  
39,063  
34,938  
42,667  
45,907  
47,768  
26,829  
22,815  
28,848  
32,506  
32,970  
12,234  
12,123  
13,819  
13,402  
14,797  
27,765  
30,149  
30,260  
29,588  
29,224  
27,765  
30,149  
30,260  
29,588  
29,224  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0