Công ty Cổ phần Portserco (PRC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
72,322  
65,620  
66,828  
65,087  
72,927  
30,474  
23,100  
23,581  
21,113  
28,128  
1,026  
1,094  
984  
2,500  
928  
0  
0  
0  
0  
0  
25,475  
18,440  
18,412  
15,597  
23,712  
2,856  
2,561  
3,329  
2,214  
2,722  
1,117  
1,005  
856  
801  
766  
41,847  
42,520  
43,247  
43,974  
44,799  
0  
0  
0  
0  
0  
30,496  
31,220  
31,944  
32,668  
33,513  
0  
0  
0  
0  
0  
11,274  
11,220  
11,220  
11,220  
11,220  
66  
66  
66  
66  
66  
11  
14  
17  
21  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
72,322  
65,620  
66,828  
65,087  
72,927  
44,404  
38,119  
39,063  
34,938  
42,667  
32,648  
26,224  
26,829  
22,815  
28,848  
11,757  
11,895  
12,234  
12,123  
13,819  
27,917  
27,500  
27,765  
30,149  
30,260  
27,917  
27,500  
27,765  
30,149  
30,260  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0