Công ty Cổ phần Portserco (PRC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
65,087  
72,927  
75,495  
76,992  
73,039  
21,113  
28,128  
29,782  
30,303  
23,027  
2,500  
928  
1,374  
1,771  
1,326  
0  
0  
0  
0  
0  
15,597  
23,712  
23,628  
24,044  
18,655  
2,214  
2,722  
3,730  
3,771  
2,510  
801  
766  
1,050  
716  
536  
43,974  
44,799  
45,713  
46,689  
50,012  
0  
0  
0  
0  
0  
32,668  
33,513  
34,427  
35,403  
36,379  
0  
0  
0  
0  
0  
11,220  
11,220  
11,220  
11,220  
10,760  
66  
66  
66  
66  
2,866  
21  
0  
0  
0  
6  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
65,087  
72,927  
75,495  
76,992  
73,039  
34,938  
42,667  
45,907  
47,768  
43,162  
22,815  
28,848  
32,506  
32,970  
30,004  
12,123  
13,819  
13,402  
14,797  
13,158  
30,149  
30,260  
29,588  
29,224  
29,877  
30,149  
30,260  
29,588  
29,224  
29,877  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0