Công ty Cổ phần Portserco (PRC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
75,495  
76,992  
73,039  
71,842  
75,061  
29,782  
30,303  
23,027  
22,888  
27,218  
1,374  
1,771  
1,326  
478  
1,145  
0  
0  
0  
0  
0  
23,628  
24,044  
18,655  
18,277  
22,658  
3,730  
3,771  
2,510  
3,713  
3,138  
1,050  
716  
536  
421  
277  
45,713  
46,689  
50,012  
48,954  
47,843  
0  
0  
0  
0  
0  
34,427  
35,403  
36,379  
35,282  
34,908  
0  
0  
0  
0  
0  
11,220  
11,220  
10,760  
10,760  
10,032  
66  
66  
2,866  
2,866  
2,866  
0  
0  
6  
45  
37  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
75,495  
76,992  
73,039  
71,842  
75,061  
45,907  
47,768  
43,162  
42,665  
46,768  
32,506  
32,970  
30,004  
30,414  
34,182  
13,402  
14,797  
13,158  
12,250  
12,586  
29,588  
29,224  
29,877  
29,177  
28,293  
29,588  
29,224  
29,877  
29,177  
28,293  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0