Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PPY: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
173,326  
188,504  
167,984  
186,431  
179,429  
104,240  
123,683  
103,919  
132,260  
128,612  
372  
185  
317  
667  
324  
0  
0  
0  
0  
0  
73,522  
62,976  
62,534  
64,751  
64,455  
28,865  
58,630  
38,691  
64,049  
62,512  
1,481  
1,891  
2,377  
2,793  
1,321  
69,086  
64,822  
64,066  
54,171  
50,817  
0  
0  
0  
0  
0  
43,836  
40,906  
38,540  
32,414  
28,338  
0  
0  
0  
0  
0  
1,077  
591  
1,985  
78  
236  
9,360  
9,360  
9,360  
9,360  
9,360  
14,813  
13,965  
14,180  
12,318  
12,883  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
173,326  
188,504  
167,984  
186,431  
179,429  
53,902  
73,411  
57,169  
80,245  
66,754  
53,902  
73,411  
57,169  
80,245  
66,754  
0  
0  
0  
0  
0  
119,424  
115,093  
110,815  
106,186  
112,675  
119,424  
115,093  
110,815  
106,186  
112,675  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0