Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PPY: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
204,361  
257,750  
277,076  
279,982  
224,420  
87,803  
139,812  
160,353  
164,133  
118,793  
4,060  
5,749  
3,512  
2,619  
2,647  
0  
0  
0  
0  
0  
61,962  
65,336  
67,013  
72,392  
60,736  
20,683  
67,454  
84,962  
86,041  
52,158  
1,098  
1,273  
4,866  
3,081  
3,252  
116,558  
117,938  
116,723  
115,848  
105,627  
0  
0  
0  
0  
0  
79,129  
80,434  
79,325  
80,413  
72,416  
0  
0  
0  
0  
0  
184  
191  
455  
284  
2,835  
9,360  
9,360  
9,360  
9,360  
9,360  
27,885  
27,954  
27,583  
25,791  
21,016  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
204,361  
257,750  
277,076  
279,982  
224,420  
84,935  
143,535  
165,578  
166,370  
111,559  
84,935  
143,535  
165,578  
166,370  
111,559  
0  
0  
0  
0  
0  
119,426  
114,215  
111,498  
113,612  
112,861  
119,426  
114,215  
111,498  
113,612  
112,861  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0