Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PPY: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
183,429  
173,326  
188,504  
167,984  
186,431  
91,644  
104,240  
123,683  
103,919  
132,260  
858  
372  
185  
317  
667  
0  
0  
0  
0  
0  
62,611  
73,522  
62,976  
62,534  
64,751  
26,795  
28,865  
58,630  
38,691  
64,049  
1,381  
1,481  
1,891  
2,377  
2,793  
91,784  
69,086  
64,822  
64,066  
54,171  
0  
0  
0  
0  
0  
66,705  
43,836  
40,906  
38,540  
32,414  
0  
0  
0  
0  
0  
902  
1,077  
591  
1,985  
78  
9,360  
9,360  
9,360  
9,360  
9,360  
14,816  
14,813  
13,965  
14,180  
12,318  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
183,429  
173,326  
188,504  
167,984  
186,431  
73,534  
53,902  
73,411  
57,169  
80,245  
73,534  
53,902  
73,411  
57,169  
80,245  
0  
0  
0  
0  
0  
109,895  
119,424  
115,093  
110,815  
106,186  
109,895  
119,424  
115,093  
110,815  
106,186  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0