Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PPY: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
200,626  
183,429  
173,326  
188,504  
167,984  
101,716  
91,644  
104,240  
123,683  
103,919  
2,913  
858  
372  
185  
317  
0  
0  
0  
0  
0  
66,407  
62,611  
73,522  
62,976  
62,534  
30,100  
26,795  
28,865  
58,630  
38,691  
2,296  
1,381  
1,481  
1,891  
2,377  
98,910  
91,784  
69,086  
64,822  
64,066  
0  
0  
0  
0  
0  
69,980  
66,705  
43,836  
40,906  
38,540  
0  
0  
0  
0  
0  
2,239  
902  
1,077  
591  
1,985  
9,360  
9,360  
9,360  
9,360  
9,360  
17,331  
14,816  
14,813  
13,965  
14,180  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
200,626  
183,429  
173,326  
188,504  
167,984  
89,625  
73,534  
53,902  
73,411  
57,169  
89,625  
73,534  
53,902  
73,411  
57,169  
0  
0  
0  
0  
0  
111,001  
109,895  
119,424  
115,093  
110,815  
111,001  
109,895  
119,424  
115,093  
110,815  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0