Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,615,822  
2,893,211  
2,932,878  
3,111,152  
2,973,808  
3,539,509  
2,815,462  
2,856,591  
3,034,999  
2,899,301  
55,259  
33,732  
21,666  
45,481  
35,309  
0  
0  
0  
0  
0  
130,104  
219,146  
226,881  
426,949  
234,958  
3,257,285  
2,532,207  
2,513,777  
2,498,616  
2,539,877  
96,861  
30,376  
94,267  
63,953  
89,156  
76,312  
77,749  
76,287  
76,153  
74,507  
38  
38  
33  
33  
201  
39,936  
40,980  
39,785  
38,461  
36,141  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
201  
201  
201  
5,040  
5,040  
5,040  
5,040  
5,040  
31,298  
31,691  
31,228  
32,418  
32,925  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,615,822  
2,893,211  
2,932,878  
3,111,152  
2,973,808  
3,441,732  
2,721,847  
2,763,137  
2,918,179  
2,792,634  
3,439,232  
2,719,347  
2,760,637  
2,915,679  
2,790,134  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
174,089  
171,364  
169,742  
192,973  
181,174  
174,089  
171,364  
169,742  
192,973  
181,174  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0