Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,060,890  
3,615,822  
2,893,211  
2,932,878  
3,111,152  
2,976,810  
3,539,509  
2,815,462  
2,856,591  
3,034,999  
22,953  
55,259  
33,732  
21,666  
45,481  
0  
0  
0  
0  
0  
448,866  
130,104  
219,146  
226,881  
426,949  
2,494,133  
3,257,285  
2,532,207  
2,513,777  
2,498,616  
10,858  
96,861  
30,376  
94,267  
63,953  
84,080  
76,312  
77,749  
76,287  
76,153  
38  
38  
38  
33  
33  
45,640  
39,936  
40,980  
39,785  
38,461  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
201  
201  
5,040  
5,040  
5,040  
5,040  
5,040  
33,362  
31,298  
31,691  
31,228  
32,418  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,060,890  
3,615,822  
2,893,211  
2,932,878  
3,111,152  
2,867,041  
3,441,732  
2,721,847  
2,763,137  
2,918,179  
2,864,567  
3,439,232  
2,719,347  
2,760,637  
2,915,679  
2,474  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
193,849  
174,089  
171,364  
169,742  
192,973  
193,849  
174,089  
171,364  
169,742  
192,973  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0