Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,998,253  
3,073,494  
3,060,890  
3,615,822  
2,893,211  
2,921,603  
2,993,631  
2,976,810  
3,539,509  
2,815,462  
56,841  
9,497  
22,953  
55,259  
33,732  
0  
0  
0  
0  
0  
312,376  
450,857  
448,866  
130,104  
219,146  
2,532,975  
2,513,603  
2,494,133  
3,257,285  
2,532,207  
19,411  
19,674  
10,858  
96,861  
30,376  
76,649  
79,863  
84,080  
76,312  
77,749  
38  
38  
38  
38  
38  
40,598  
42,986  
45,640  
39,936  
40,980  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,040  
5,040  
5,040  
5,040  
5,040  
30,974  
31,799  
33,362  
31,298  
31,691  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,998,253  
3,073,494  
3,060,890  
3,615,822  
2,893,211  
2,827,522  
2,900,742  
2,867,041  
3,441,732  
2,721,847  
2,825,157  
2,898,271  
2,864,567  
3,439,232  
2,719,347  
2,365  
2,471  
2,474  
2,500  
2,500  
170,730  
172,753  
193,849  
174,089  
171,364  
170,730  
172,753  
193,849  
174,089  
171,364  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0