Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,973,808  
3,602,646  
3,356,200  
3,449,012  
3,468,663  
2,899,301  
3,531,551  
3,294,499  
3,391,457  
3,414,800  
35,309  
499,011  
533,634  
284,598  
15,601  
0  
0  
0  
0  
0  
234,958  
220,372  
247,746  
489,385  
247,834  
2,539,877  
2,720,981  
2,423,357  
2,524,806  
2,987,878  
89,156  
91,186  
89,762  
92,669  
163,488  
74,507  
71,096  
61,701  
57,555  
53,863  
201  
201  
216  
0  
0  
36,141  
33,946  
25,648  
21,903  
20,681  
0  
0  
0  
0  
0  
201  
201  
201  
201  
0  
5,040  
5,040  
4,877  
4,852  
4,695  
32,925  
31,708  
30,760  
30,600  
28,487  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,973,808  
3,602,646  
3,356,200  
3,449,012  
3,468,663  
2,792,634  
3,430,418  
3,163,561  
3,255,249  
3,290,038  
2,790,134  
3,427,918  
3,161,061  
3,255,249  
3,290,038  
2,500  
2,500  
2,500  
0  
0  
181,174  
172,228  
192,639  
193,763  
178,625  
181,174  
172,228  
192,639  
193,763  
178,625  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0