Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,932,878  
3,111,152  
2,973,808  
3,602,646  
3,356,200  
2,856,591  
3,034,999  
2,899,301  
3,531,551  
3,294,499  
21,666  
45,481  
35,309  
499,011  
533,634  
0  
0  
0  
0  
0  
226,881  
426,949  
234,958  
220,372  
247,746  
2,513,777  
2,498,616  
2,539,877  
2,720,981  
2,423,357  
94,267  
63,953  
89,156  
91,186  
89,762  
76,287  
76,153  
74,507  
71,096  
61,701  
33  
33  
201  
201  
216  
39,785  
38,461  
36,141  
33,946  
25,648  
0  
0  
0  
0  
0  
201  
201  
201  
201  
201  
5,040  
5,040  
5,040  
5,040  
4,877  
31,228  
32,418  
32,925  
31,708  
30,760  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,932,878  
3,111,152  
2,973,808  
3,602,646  
3,356,200  
2,763,137  
2,918,179  
2,792,634  
3,430,418  
3,163,561  
2,760,637  
2,915,679  
2,790,134  
3,427,918  
3,161,061  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
169,742  
192,973  
181,174  
172,228  
192,639  
169,742  
192,973  
181,174  
172,228  
192,639  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0