Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,965,158  
2,998,253  
3,073,494  
3,060,890  
3,615,822  
2,888,583  
2,921,603  
2,993,631  
2,976,810  
3,539,509  
15,788  
56,841  
9,497  
22,953  
55,259  
0  
0  
0  
0  
0  
355,622  
312,376  
450,857  
448,866  
130,104  
2,501,569  
2,532,975  
2,513,603  
2,494,133  
3,257,285  
15,603  
19,411  
19,674  
10,858  
96,861  
76,576  
76,649  
79,863  
84,080  
76,312  
38  
38  
38  
38  
38  
40,720  
40,598  
42,986  
45,640  
39,936  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,040  
5,040  
5,040  
5,040  
5,040  
30,778  
30,974  
31,799  
33,362  
31,298  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,965,158  
2,998,253  
3,073,494  
3,060,890  
3,615,822  
2,794,144  
2,827,522  
2,900,742  
2,867,041  
3,441,732  
2,791,796  
2,825,157  
2,898,271  
2,864,567  
3,439,232  
2,348  
2,365  
2,471  
2,474  
2,500  
171,014  
170,730  
172,753  
193,849  
174,089  
171,014  
170,730  
172,753  
193,849  
174,089  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0