Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PPP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
157,483  
179,571  
161,669  
157,374  
153,662  
58,009  
78,567  
59,122  
53,777  
49,633  
12,375  
26,122  
8,868  
8,828  
6,831  
0  
0  
0  
0  
0  
11,581  
17,267  
14,069  
18,039  
16,722  
31,723  
32,503  
33,195  
23,659  
22,582  
2,331  
2,675  
2,990  
3,252  
3,499  
99,475  
101,004  
102,547  
103,597  
104,029  
36  
77  
0  
0  
0  
97,979  
98,655  
99,994  
101,388  
101,763  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
532  
532  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,460  
1,740  
2,022  
2,209  
2,266  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
157,483  
179,571  
161,669  
157,374  
153,662  
61,671  
85,833  
88,623  
80,083  
78,980  
41,402  
63,505  
67,801  
79,272  
55,979  
20,269  
22,328  
20,822  
811  
23,001  
95,812  
93,738  
73,046  
77,292  
74,682  
95,812  
93,738  
73,046  
77,292  
74,682  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0