Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PPP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
143,802  
131,797  
117,127  
122,139  
120,437  
64,045  
54,862  
45,587  
51,669  
49,058  
14,521  
14,168  
4,416  
13,834  
10,585  
0  
0  
0  
0  
0  
27,943  
18,856  
20,566  
17,440  
21,345  
20,546  
21,108  
20,497  
20,059  
16,974  
1,036  
731  
108  
336  
154  
79,756  
76,935  
71,540  
70,470  
71,379  
0  
0  
0  
0  
0  
70,159  
70,428  
70,618  
69,595  
70,472  
0  
0  
0  
0  
0  
8,404  
5,727  
121  
3  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,193  
780  
801  
872  
906  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
143,802  
131,797  
117,127  
122,139  
120,437  
68,942  
57,824  
44,410  
51,139  
52,118  
55,984  
50,469  
43,021  
44,750  
30,492  
12,958  
7,355  
1,389  
6,389  
21,626  
74,860  
73,973  
72,717  
71,001  
68,319  
74,860  
73,973  
72,717  
71,001  
68,319  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0