Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PPP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
149,188  
143,802  
131,797  
117,127  
122,139  
64,579  
64,045  
54,862  
45,587  
51,669  
14,217  
14,521  
14,168  
4,416  
13,834  
0  
0  
0  
0  
0  
26,312  
27,943  
18,856  
20,566  
17,440  
22,573  
20,546  
21,108  
20,497  
20,059  
1,478  
1,036  
731  
108  
336  
84,609  
79,756  
76,935  
71,540  
70,470  
0  
0  
0  
0  
0  
70,719  
70,159  
70,428  
70,618  
69,595  
0  
0  
0  
0  
0  
12,583  
8,404  
5,727  
121  
3  
0  
0  
0  
0  
0  
1,307  
1,193  
780  
801  
872  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
149,188  
143,802  
131,797  
117,127  
122,139  
77,080  
68,942  
57,824  
44,410  
51,139  
60,020  
55,984  
50,469  
43,021  
44,750  
17,060  
12,958  
7,355  
1,389  
6,389  
72,108  
74,860  
73,973  
72,717  
71,001  
72,108  
74,860  
73,973  
72,717  
71,001  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0