Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PPP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
157,374  
153,662  
148,669  
149,188  
143,802  
53,777  
49,633  
57,370  
64,579  
64,045  
8,828  
6,831  
10,574  
14,217  
14,521  
0  
0  
0  
0  
0  
18,039  
16,722  
22,209  
26,312  
27,943  
23,659  
22,582  
22,356  
22,573  
20,546  
3,252  
3,499  
2,231  
1,478  
1,036  
103,597  
104,029  
91,300  
84,609  
79,756  
0  
0  
0  
0  
0  
101,388  
101,763  
73,342  
70,719  
70,159  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
16,502  
12,583  
8,404  
0  
0  
0  
0  
0  
2,209  
2,266  
1,455  
1,307  
1,193  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
157,374  
153,662  
148,669  
149,188  
143,802  
80,083  
78,980  
75,129  
77,080  
68,942  
79,272  
55,979  
53,968  
58,020  
55,984  
811  
23,001  
21,161  
19,060  
12,958  
77,292  
74,682  
73,541  
72,108  
74,860  
77,292  
74,682  
73,541  
72,108  
74,860  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0