Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PPP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
117,127  
122,139  
120,437  
117,419  
115,252  
45,587  
51,669  
49,058  
44,996  
41,849  
4,416  
13,834  
10,585  
10,538  
12,048  
0  
0  
0  
0  
0  
20,566  
17,440  
21,345  
17,778  
15,241  
20,497  
20,059  
16,974  
16,325  
14,343  
108  
336  
154  
356  
217  
71,540  
70,470  
71,379  
72,422  
73,403  
0  
0  
0  
0  
0  
70,618  
69,595  
70,472  
71,301  
72,052  
0  
0  
0  
0  
0  
121  
3  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
801  
872  
906  
1,122  
1,351  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
117,127  
122,139  
120,437  
117,419  
115,252  
44,410  
51,139  
52,118  
63,142  
60,944  
43,021  
44,750  
30,492  
40,311  
26,105  
1,389  
6,389  
21,626  
22,831  
34,839  
72,717  
71,001  
68,319  
54,277  
54,308  
72,717  
71,001  
68,319  
54,277  
54,308  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0