Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PPP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
161,669  
157,374  
153,662  
148,669  
149,188  
59,122  
53,777  
49,633  
57,370  
64,579  
8,868  
8,828  
6,831  
10,574  
14,217  
0  
0  
0  
0  
0  
14,069  
18,039  
16,722  
22,209  
26,312  
33,195  
23,659  
22,582  
22,356  
22,573  
2,990  
3,252  
3,499  
2,231  
1,478  
102,547  
103,597  
104,029  
91,300  
84,609  
0  
0  
0  
0  
0  
99,994  
101,388  
101,763  
73,342  
70,719  
0  
0  
0  
0  
0  
532  
0  
0  
16,502  
12,583  
0  
0  
0  
0  
0  
2,022  
2,209  
2,266  
1,455  
1,307  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
161,669  
157,374  
153,662  
148,669  
149,188  
88,623  
80,083  
78,980  
75,129  
77,080  
67,801  
79,272  
55,979  
53,968  
58,020  
20,822  
811  
23,001  
21,161  
19,060  
73,046  
77,292  
74,682  
73,541  
72,108  
73,046  
77,292  
74,682  
73,541  
72,108  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0