Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PPP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
148,669  
149,188  
143,802  
131,797  
117,127  
57,370  
64,579  
64,045  
54,862  
45,587  
10,574  
14,217  
14,521  
14,168  
4,416  
0  
0  
0  
0  
0  
22,209  
26,312  
27,943  
18,856  
20,566  
22,356  
22,573  
20,546  
21,108  
20,497  
2,231  
1,478  
1,036  
731  
108  
91,300  
84,609  
79,756  
76,935  
71,540  
0  
0  
0  
0  
0  
73,342  
70,719  
70,159  
70,428  
70,618  
0  
0  
0  
0  
0  
16,502  
12,583  
8,404  
5,727  
121  
0  
0  
0  
0  
0  
1,455  
1,307  
1,193  
780  
801  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
148,669  
149,188  
143,802  
131,797  
117,127  
75,129  
77,080  
68,942  
57,824  
44,410  
53,968  
58,020  
55,984  
50,469  
43,021  
21,161  
19,060  
12,958  
7,355  
1,389  
73,541  
72,108  
74,860  
73,973  
72,717  
73,541  
72,108  
74,860  
73,973  
72,717  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0