Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PPP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
179,571  
161,669  
157,374  
153,662  
148,669  
78,567  
59,122  
53,777  
49,633  
57,370  
26,122  
8,868  
8,828  
6,831  
10,574  
0  
0  
0  
0  
0  
17,267  
14,069  
18,039  
16,722  
22,209  
32,503  
33,195  
23,659  
22,582  
22,356  
2,675  
2,990  
3,252  
3,499  
2,231  
101,004  
102,547  
103,597  
104,029  
91,300  
77  
0  
0  
0  
0  
98,655  
99,994  
101,388  
101,763  
73,342  
0  
0  
0  
0  
0  
532  
532  
0  
0  
16,502  
0  
0  
0  
0  
0  
1,740  
2,022  
2,209  
2,266  
1,455  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
179,571  
161,669  
157,374  
153,662  
148,669  
85,833  
88,623  
80,083  
78,980  
75,129  
63,505  
67,801  
79,272  
55,979  
53,968  
22,328  
20,822  
811  
23,001  
21,161  
93,738  
73,046  
77,292  
74,682  
73,541  
93,738  
73,046  
77,292  
74,682  
73,541  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0