Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (PPI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,261,124  
1,238,054  
1,355,855  
1,301,334  
1,380,390  
300,710  
225,501  
268,932  
317,466  
387,551  
2,164  
3,525  
3,461  
27,857  
24,693  
0  
0  
0  
0  
0  
249,769  
190,262  
224,638  
258,935  
324,788  
41,043  
25,888  
26,457  
19,792  
29,078  
7,734  
5,826  
14,376  
10,882  
8,992  
960,414  
1,012,553  
1,086,923  
983,868  
992,839  
586,532  
620,321  
619,058  
536,658  
575,070  
24,471  
38,030  
39,735  
41,147  
38,842  
0  
0  
0  
0  
0  
338,347  
344,298  
418,336  
396,388  
368,448  
7,900  
6,804  
6,804  
6,804  
6,916  
3,164  
3,099  
2,990  
2,871  
3,563  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,261,124  
1,238,054  
1,355,855  
1,301,334  
1,380,390  
714,647  
693,566  
798,672  
753,049  
828,238  
333,206  
326,937  
296,657  
338,949  
322,978  
381,441  
366,628  
502,015  
414,100  
505,260  
546,478  
544,488  
557,182  
548,285  
552,152  
546,478  
544,488  
557,182  
548,285  
552,152  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0