Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (PPI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
982,165  
1,047,861  
1,261,124  
1,238,054  
1,355,855  
294,606  
334,165  
300,710  
225,501  
268,932  
1,653  
2,334  
2,164  
3,525  
3,461  
0  
0  
0  
0  
0  
213,974  
272,277  
249,769  
190,262  
224,638  
62,599  
50,812  
41,043  
25,888  
26,457  
16,380  
8,741  
7,734  
5,826  
14,376  
687,560  
713,695  
960,414  
1,012,553  
1,086,923  
411,836  
463,339  
586,532  
620,321  
619,058  
21,507  
22,248  
24,471  
38,030  
39,735  
0  
0  
0  
0  
0  
242,893  
216,800  
338,347  
344,298  
418,336  
8,150  
8,150  
7,900  
6,804  
6,804  
3,174  
3,159  
3,164  
3,099  
2,990  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
982,165  
1,047,861  
1,261,124  
1,238,054  
1,355,855  
478,591  
500,755  
714,647  
693,566  
798,672  
266,567  
275,805  
333,206  
326,937  
296,657  
212,024  
224,949  
381,441  
366,628  
502,015  
503,574  
547,106  
546,478  
544,488  
557,182  
503,574  
547,106  
546,478  
544,488  
557,182  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0