Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (PPI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
929,038  
982,165  
1,047,861  
1,261,124  
1,238,054  
235,960  
294,606  
334,165  
300,710  
225,501  
3,592  
1,653  
2,334  
2,164  
3,525  
0  
0  
0  
0  
0  
155,187  
213,974  
272,277  
249,769  
190,262  
59,416  
62,599  
50,812  
41,043  
25,888  
17,765  
16,380  
8,741  
7,734  
5,826  
693,077  
687,560  
713,695  
960,414  
1,012,553  
417,493  
411,836  
463,339  
586,532  
620,321  
20,767  
21,507  
22,248  
24,471  
38,030  
0  
0  
0  
0  
0  
243,552  
242,893  
216,800  
338,347  
344,298  
8,120  
8,150  
8,150  
7,900  
6,804  
3,146  
3,174  
3,159  
3,164  
3,099  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
929,038  
982,165  
1,047,861  
1,261,124  
1,238,054  
437,560  
478,591  
500,755  
714,647  
693,566  
257,585  
266,567  
275,805  
333,206  
326,937  
179,975  
212,024  
224,949  
381,441  
366,628  
491,478  
503,574  
547,106  
546,478  
544,488  
491,478  
503,574  
547,106  
546,478  
544,488  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0