Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (PPI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
812,859  
858,017  
911,185  
929,038  
982,165  
171,614  
201,166  
215,754  
235,960  
294,606  
2,435  
1,610  
2,958  
3,592  
1,653  
0  
0  
0  
0  
0  
107,597  
137,633  
149,246  
155,187  
213,974  
50,424  
42,760  
44,008  
59,416  
62,599  
11,158  
19,163  
19,543  
17,765  
16,380  
641,245  
656,851  
695,431  
693,077  
687,560  
344,000  
359,163  
411,571  
417,493  
411,836  
18,293  
19,521  
20,366  
20,767  
21,507  
0  
0  
0  
0  
0  
270,977  
270,192  
255,498  
243,552  
242,893  
4,870  
4,870  
4,870  
8,120  
8,150  
3,105  
3,105  
3,126  
3,146  
3,174  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
812,859  
858,017  
911,185  
929,038  
982,165  
394,054  
401,173  
428,342  
437,560  
478,591  
237,042  
248,035  
252,976  
257,585  
266,567  
157,012  
153,137  
175,365  
179,975  
212,024  
418,805  
456,845  
482,844  
491,478  
503,574  
418,805  
456,845  
482,844  
491,478  
503,574  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0