Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (PPI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
858,017  
911,185  
929,038  
982,165  
1,047,861  
201,166  
215,754  
235,960  
294,606  
334,165  
1,610  
2,958  
3,592  
1,653  
2,334  
0  
0  
0  
0  
0  
137,633  
149,246  
155,187  
213,974  
272,277  
42,760  
44,008  
59,416  
62,599  
50,812  
19,163  
19,543  
17,765  
16,380  
8,741  
656,851  
695,431  
693,077  
687,560  
713,695  
359,163  
411,571  
417,493  
411,836  
463,339  
19,521  
20,366  
20,767  
21,507  
22,248  
0  
0  
0  
0  
0  
270,192  
255,498  
243,552  
242,893  
216,800  
4,870  
4,870  
8,120  
8,150  
8,150  
3,105  
3,126  
3,146  
3,174  
3,159  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
858,017  
911,185  
929,038  
982,165  
1,047,861  
401,173  
428,342  
437,560  
478,591  
500,755  
248,035  
252,976  
257,585  
266,567  
275,805  
153,137  
175,365  
179,975  
212,024  
224,949  
456,845  
482,844  
491,478  
503,574  
547,106  
456,845  
482,844  
491,478  
503,574  
547,106  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0