Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (PPH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,579,360  
5,605,864  
5,525,860  
5,302,590  
5,364,985  
2,755,233  
2,834,411  
2,750,306  
2,442,030  
2,393,315  
52,349  
43,928  
44,349  
66,275  
49,146  
5,000  
5,000  
5,500  
5,670  
8,300  
1,363,071  
1,343,230  
1,352,323  
1,297,923  
1,295,767  
1,289,132  
1,390,337  
1,295,854  
1,000,840  
988,634  
45,682  
51,917  
52,280  
71,321  
51,468  
2,824,126  
2,771,453  
2,775,554  
2,860,560  
2,971,670  
376,474  
377,165  
377,364  
504,705  
486,446  
1,723,741  
1,420,111  
1,414,102  
1,387,985  
1,167,003  
13,028  
13,149  
13,270  
13,390  
13,511  
77,954  
355,293  
372,788  
385,087  
625,613  
561,203  
533,563  
523,429  
500,054  
607,091  
71,725  
72,172  
74,601  
69,339  
72,006  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,579,360  
5,605,864  
5,525,860  
5,302,590  
5,364,985  
3,928,966  
4,011,133  
3,905,068  
3,653,029  
3,736,527  
2,282,038  
2,377,574  
2,254,014  
1,986,417  
2,017,467  
1,646,927  
1,633,559  
1,651,054  
1,666,612  
1,719,060  
1,650,394  
1,594,731  
1,620,791  
1,649,561  
1,628,458  
1,650,394  
1,594,731  
1,620,791  
1,649,561  
1,628,458  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0