Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (PPH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,421,406  
5,579,360  
5,605,864  
5,525,860  
5,302,590  
2,674,699  
2,755,233  
2,834,411  
2,750,306  
2,442,030  
42,703  
52,349  
43,928  
44,349  
66,275  
5,000  
5,000  
5,000  
5,500  
5,670  
1,249,038  
1,363,071  
1,343,230  
1,352,323  
1,297,923  
1,337,115  
1,289,132  
1,390,337  
1,295,854  
1,000,840  
40,843  
45,682  
51,917  
52,280  
71,321  
2,746,707  
2,824,126  
2,771,453  
2,775,554  
2,860,560  
337,632  
376,474  
377,165  
377,364  
504,705  
1,721,139  
1,723,741  
1,420,111  
1,414,102  
1,387,985  
12,908  
13,028  
13,149  
13,270  
13,390  
82,324  
77,954  
355,293  
372,788  
385,087  
518,698  
561,203  
533,563  
523,429  
500,054  
74,005  
71,725  
72,172  
74,601  
69,339  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,421,406  
5,579,360  
5,605,864  
5,525,860  
5,302,590  
3,745,254  
3,928,966  
4,011,133  
3,905,068  
3,653,029  
2,391,854  
2,282,038  
2,377,574  
2,254,014  
1,986,417  
1,353,400  
1,646,927  
1,633,559  
1,651,054  
1,666,612  
1,676,152  
1,650,394  
1,594,731  
1,620,791  
1,649,561  
1,676,152  
1,650,394  
1,594,731  
1,620,791  
1,649,561  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0