Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (PPH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,605,864  
5,525,860  
5,302,590  
5,364,985  
5,055,687  
2,834,411  
2,750,306  
2,442,030  
2,393,315  
2,141,555  
43,928  
44,349  
66,275  
49,146  
37,605  
5,000  
5,500  
5,670  
8,300  
17,800  
1,343,230  
1,352,323  
1,297,923  
1,295,767  
1,136,517  
1,390,337  
1,295,854  
1,000,840  
988,634  
886,250  
51,917  
52,280  
71,321  
51,468  
63,383  
2,771,453  
2,775,554  
2,860,560  
2,971,670  
2,914,132  
377,165  
377,364  
504,705  
486,446  
468,198  
1,420,111  
1,414,102  
1,387,985  
1,167,003  
1,137,209  
13,149  
13,270  
13,390  
13,511  
13,632  
355,293  
372,788  
385,087  
625,613  
570,752  
533,563  
523,429  
500,054  
607,091  
659,490  
72,172  
74,601  
69,339  
72,006  
64,851  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,605,864  
5,525,860  
5,302,590  
5,364,985  
5,055,687  
4,011,133  
3,905,068  
3,653,029  
3,736,527  
3,463,048  
2,377,574  
2,254,014  
1,986,417  
2,017,467  
1,843,930  
1,633,559  
1,651,054  
1,666,612  
1,719,060  
1,619,118  
1,594,731  
1,620,791  
1,649,561  
1,628,458  
1,592,639  
1,594,731  
1,620,791  
1,649,561  
1,628,458  
1,592,639  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0