Công ty Cổ phần Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Phú Phong (PPG: OTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
154,827  
157,607  
173,439  
179,261  
174,595  
62,420  
62,769  
76,130  
79,799  
73,316  
1,073  
484  
743  
1,506  
877  
0  
0  
0  
0  
0  
11,883  
13,240  
22,693  
22,740  
22,084  
47,616  
47,740  
49,663  
53,103  
46,177  
1,847  
1,305  
3,031  
2,451  
4,178  
92,408  
94,838  
97,308  
99,462  
101,279  
0  
0  
0  
0  
0  
71,578  
84,384  
86,898  
88,767  
90,748  
0  
0  
0  
0  
0  
10,614  
 
 
 
 
1,088  
1,088  
1,088  
1,088  
1,088  
9,127  
5,837  
5,646  
5,783  
5,474  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
3,529  
3,676  
3,823  
3,970  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
154,827  
157,607  
173,439  
179,261  
174,595  
127,494  
120,326  
130,540  
135,858  
124,925  
102,487  
95,439  
99,312  
106,710  
93,849  
25,007  
24,887  
31,227  
29,147  
31,076  
27,333  
37,281  
42,899  
43,403  
49,670  
27,333  
37,281  
42,899  
43,403  
49,670  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0