Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
19,577  
12,515  
12,818  
13,267  
15,738  
19,454  
12,392  
12,693  
13,132  
15,165  
1,236  
16  
397  
39  
4,516  
0  
0  
0  
0  
0  
17,920  
11,794  
11,869  
12,771  
10,606  
228  
187  
122  
26  
25  
70  
394  
304  
296  
18  
123  
124  
125  
135  
573  
50  
50  
50  
50  
50  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
70  
70  
70  
70  
517  
0  
0  
0  
0  
0  
4  
4  
6  
16  
6  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
19,577  
12,515  
12,818  
13,267  
15,738  
8,562  
5,590  
5,428  
5,564  
5,665  
8,268  
5,296  
5,134  
5,270  
5,371  
294  
294  
294  
294  
294  
11,015  
6,925  
7,390  
7,703  
10,073  
11,015  
6,925  
7,390  
7,703  
10,073  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0