Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
15,738  
16,402  
16,527  
18,384  
24,132  
15,165  
15,825  
15,947  
17,808  
24,051  
4,516  
16  
115  
228  
5,695  
0  
0  
0  
0  
0  
10,606  
15,627  
15,528  
17,095  
16,724  
25  
24  
180  
180  
1,485  
18  
158  
123  
306  
146  
573  
577  
580  
576  
82  
50  
50  
50  
50  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
517  
517  
517  
517  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6  
9  
13  
9  
82  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
15,738  
16,402  
16,527  
18,384  
24,132  
5,665  
5,661  
5,434  
4,854  
5,414  
5,371  
5,367  
5,140  
4,854  
5,414  
294  
294  
294  
0  
0  
10,073  
10,741  
11,093  
13,531  
18,719  
10,073  
10,741  
11,093  
13,531  
18,719  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0