Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,515  
12,818  
13,267  
15,738  
16,402  
12,392  
12,693  
13,132  
15,165  
15,825  
16  
397  
39  
4,516  
16  
0  
0  
0  
0  
0  
11,794  
11,869  
12,771  
10,606  
15,627  
187  
122  
26  
25  
24  
394  
304  
296  
18  
158  
124  
125  
135  
573  
577  
50  
50  
50  
50  
50  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
70  
70  
70  
517  
517  
0  
0  
0  
0  
0  
4  
6  
16  
6  
9  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,515  
12,818  
13,267  
15,738  
16,402  
5,590  
5,428  
5,564  
5,665  
5,661  
5,296  
5,134  
5,270  
5,371  
5,367  
294  
294  
294  
294  
294  
6,925  
7,390  
7,703  
10,073  
10,741  
6,925  
7,390  
7,703  
10,073  
10,741  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0