Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
26,488  
27,338  
30,687  
31,142  
28,521  
26,252  
25,829  
30,627  
31,042  
28,409  
4,687  
4,338  
241  
77  
15  
0  
0  
0  
0  
0  
18,940  
21,264  
28,573  
29,459  
26,237  
1,485  
70  
1,485  
1,358  
1,358  
1,140  
157  
328  
149  
799  
236  
1,508  
60  
100  
112  
0  
50  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,415  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
236  
43  
60  
100  
112  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
26,488  
27,338  
30,687  
31,142  
28,521  
7,614  
7,826  
10,401  
10,737  
8,246  
7,614  
7,532  
10,401  
10,737  
8,246  
0  
294  
0  
0  
0  
18,874  
19,512  
20,286  
20,405  
20,275  
18,874  
19,512  
20,286  
20,405  
20,275  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0