Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
27,338  
30,687  
31,142  
28,521  
35,579  
25,829  
30,627  
31,042  
28,409  
35,435  
4,338  
241  
77  
15  
17  
0  
0  
0  
0  
0  
21,264  
28,573  
29,459  
26,237  
33,460  
70  
1,485  
1,358  
1,358  
1,466  
157  
328  
149  
799  
491  
1,508  
60  
100  
112  
144  
50  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,415  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
43  
60  
100  
112  
144  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
27,338  
30,687  
31,142  
28,521  
35,579  
7,826  
10,401  
10,737  
8,246  
15,328  
7,532  
10,401  
10,737  
8,246  
15,328  
294  
0  
0  
0  
0  
19,512  
20,286  
20,405  
20,275  
20,251  
19,512  
20,286  
20,405  
20,275  
20,251  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0