Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,527  
18,384  
24,132  
26,488  
27,338  
15,947  
17,808  
24,051  
26,252  
25,829  
115  
228  
5,695  
4,687  
4,338  
0  
0  
0  
0  
0  
15,528  
17,095  
16,724  
18,940  
21,264  
180  
180  
1,485  
1,485  
70  
123  
306  
146  
1,140  
157  
580  
576  
82  
236  
1,508  
50  
50  
0  
0  
50  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
517  
517  
0  
0  
1,415  
0  
0  
0  
0  
0  
13  
9  
82  
236  
43  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,527  
18,384  
24,132  
26,488  
27,338  
5,434  
4,854  
5,414  
7,614  
7,826  
5,140  
4,854  
5,414  
7,614  
7,532  
294  
0  
0  
0  
294  
11,093  
13,531  
18,719  
18,874  
19,512  
11,093  
13,531  
18,719  
18,874  
19,512  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0