Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,721,688  
7,548,406  
8,109,473  
9,001,482  
9,020,201  
3,769,724  
3,585,741  
3,656,662  
4,492,266  
4,722,019  
456,807  
208,919  
359,032  
259,835  
169,986  
100,000  
550,000  
450,000  
500,000  
1,100,000  
2,640,343  
2,259,701  
2,432,762  
3,214,751  
2,683,775  
572,544  
551,615  
414,808  
517,609  
768,165  
31  
15,505  
60  
71  
93  
3,951,963  
3,962,665  
4,452,811  
4,509,216  
4,298,183  
933,167  
933,167  
1,200,667  
1,262,500  
1,498,970  
293,853  
302,689  
310,516  
319,031  
322,309  
0  
0  
0  
0  
0  
384,540  
384,474  
352,330  
283,420  
297,722  
2,269,402  
2,269,402  
2,321,737  
2,371,672  
2,177,406  
71,002  
72,933  
267,562  
272,594  
1,775  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,721,688  
7,548,406  
8,109,473  
9,001,482  
9,020,201  
2,053,914  
2,089,610  
2,374,111  
3,450,220  
3,505,225  
1,515,139  
1,555,063  
987,399  
2,055,582  
800,409  
538,775  
534,547  
1,386,711  
1,394,637  
2,704,816  
5,667,773  
5,458,796  
5,735,362  
5,551,262  
5,514,976  
5,667,773  
5,458,796  
5,735,362  
5,551,262  
5,514,976  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0