Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,001,482  
9,020,201  
10,592,155  
10,053,643  
10,392,355  
4,492,266  
4,722,019  
6,182,293  
5,299,524  
4,282,126  
259,835  
169,986  
785,549  
617,867  
550,036  
500,000  
1,100,000  
2,110,000  
2,430,000  
1,500,000  
3,214,751  
2,683,775  
2,725,381  
1,488,152  
1,473,831  
517,609  
768,165  
556,677  
760,570  
754,998  
71  
93  
4,685  
2,934  
3,261  
4,509,216  
4,298,183  
4,409,862  
4,754,119  
6,110,229  
1,262,500  
1,498,970  
1,707,970  
2,275,470  
3,460,470  
319,031  
322,309  
361,687  
371,195  
388,679  
0  
0  
0  
0  
0  
283,420  
297,722  
380,036  
134,699  
309,721  
2,371,672  
2,177,406  
1,956,799  
1,969,053  
1,947,364  
272,594  
1,775  
3,370  
3,702  
3,994  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,001,482  
9,020,201  
10,592,155  
10,053,643  
10,392,355  
3,450,220  
3,505,225  
5,399,959  
5,501,620  
5,841,005  
2,055,582  
800,409  
1,574,494  
1,169,265  
1,387,516  
1,394,637  
2,704,816  
3,825,465  
4,332,355  
4,453,489  
5,551,262  
5,514,976  
5,192,196  
4,552,023  
4,551,350  
5,551,262  
5,514,976  
5,192,196  
4,552,023  
4,551,350  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0