Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,053,643  
10,392,355  
10,931,161  
11,072,007  
11,033,943  
5,299,524  
4,282,126  
5,841,650  
5,972,511  
7,581,343  
617,867  
550,036  
271,626  
713,869  
507,850  
2,430,000  
1,500,000  
2,174,352  
2,394,352  
1,504,352  
1,488,152  
1,473,831  
2,584,609  
2,199,503  
4,743,339  
760,570  
754,998  
799,230  
660,122  
822,612  
2,934  
3,261  
11,834  
4,664  
3,191  
4,754,119  
6,110,229  
5,089,511  
5,099,497  
3,452,599  
2,275,470  
3,460,470  
2,350,000  
2,350,000  
350,000  
371,195  
388,679  
405,063  
425,272  
438,256  
0  
0  
0  
0  
0  
134,699  
309,721  
313,987  
305,314  
238,806  
1,969,053  
1,947,364  
2,015,944  
2,014,965  
2,422,531  
3,702  
3,994  
4,517  
3,946  
3,006  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,053,643  
10,392,355  
10,931,161  
11,072,007  
11,033,943  
5,501,620  
5,841,005  
5,351,571  
5,322,967  
5,316,188  
1,169,265  
1,387,516  
1,274,555  
962,872  
948,434  
4,332,355  
4,453,489  
4,077,016  
4,360,095  
4,367,754  
4,552,023  
4,551,350  
5,579,590  
5,749,040  
5,681,824  
4,552,023  
4,551,350  
5,579,590  
5,749,040  
5,681,824  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
35,931