Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,592,155  
10,053,643  
10,392,355  
10,931,161  
11,072,007  
6,182,293  
5,299,524  
4,282,126  
5,841,650  
5,972,511  
785,549  
617,867  
550,036  
271,626  
713,869  
2,110,000  
2,430,000  
1,500,000  
2,174,352  
2,394,352  
2,725,381  
1,488,152  
1,473,831  
2,584,609  
2,199,503  
556,677  
760,570  
754,998  
799,230  
660,122  
4,685  
2,934  
3,261  
11,834  
4,664  
4,409,862  
4,754,119  
6,110,229  
5,089,511  
5,099,497  
1,707,970  
2,275,470  
3,460,470  
2,350,000  
2,350,000  
361,687  
371,195  
388,679  
405,063  
425,272  
0  
0  
0  
0  
0  
380,036  
134,699  
309,721  
313,987  
305,314  
1,956,799  
1,969,053  
1,947,364  
2,015,944  
2,014,965  
3,370  
3,702  
3,994  
4,517  
3,946  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,592,155  
10,053,643  
10,392,355  
10,931,161  
11,072,007  
5,399,959  
5,501,620  
5,841,005  
5,351,571  
5,322,967  
1,574,494  
1,169,265  
1,387,516  
1,274,555  
962,872  
3,825,465  
4,332,355  
4,453,489  
4,077,016  
4,360,095  
5,192,196  
4,552,023  
4,551,350  
5,579,590  
5,749,040  
5,192,196  
4,552,023  
4,551,350  
5,579,590  
5,749,040  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0