Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,548,406  
8,109,473  
9,001,482  
9,020,201  
10,592,155  
3,585,741  
3,656,662  
4,492,266  
4,722,019  
6,182,293  
208,919  
359,032  
259,835  
169,986  
785,549  
550,000  
450,000  
500,000  
1,100,000  
2,110,000  
2,259,701  
2,432,762  
3,214,751  
2,683,775  
2,725,381  
551,615  
414,808  
517,609  
768,165  
556,677  
15,505  
60  
71  
93  
4,685  
3,962,665  
4,452,811  
4,509,216  
4,298,183  
4,409,862  
933,167  
1,200,667  
1,262,500  
1,498,970  
1,707,970  
302,689  
310,516  
319,031  
322,309  
361,687  
0  
0  
0  
0  
0  
384,474  
352,330  
283,420  
297,722  
380,036  
2,269,402  
2,321,737  
2,371,672  
2,177,406  
1,956,799  
72,933  
267,562  
272,594  
1,775  
3,370  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,548,406  
8,109,473  
9,001,482  
9,020,201  
10,592,155  
2,089,610  
2,374,111  
3,450,220  
3,505,225  
5,399,959  
1,555,063  
987,399  
2,055,582  
800,409  
1,574,494  
534,547  
1,386,711  
1,394,637  
2,704,816  
3,825,465  
5,458,796  
5,735,362  
5,551,262  
5,514,976  
5,192,196  
5,458,796  
5,735,362  
5,551,262  
5,514,976  
5,192,196  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0