Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,974,527  
7,884,261  
7,930,716  
7,721,688  
7,548,406  
3,926,266  
4,329,162  
4,160,262  
3,769,724  
3,585,741  
143,402  
485,644  
261,021  
456,807  
208,919  
1,180,000  
1,400,000  
700,000  
100,000  
550,000  
2,363,158  
1,903,111  
2,630,189  
2,640,343  
2,259,701  
236,586  
540,387  
568,981  
572,544  
551,615  
3,118  
21  
71  
31  
15,505  
3,048,261  
3,555,099  
3,770,454  
3,951,963  
3,962,665  
210,000  
477,500  
727,500  
933,167  
933,167  
285,097  
285,617  
285,020  
293,853  
302,689  
0  
0  
0  
0  
0  
54,148  
262,510  
216,328  
384,540  
384,474  
2,448,497  
2,474,291  
2,474,291  
2,269,402  
2,269,402  
50,519  
55,180  
67,314  
71,002  
72,933  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,974,527  
7,884,261  
7,930,716  
7,721,688  
7,548,406  
1,291,697  
1,997,331  
2,206,933  
2,053,914  
2,089,610  
1,291,697  
1,480,656  
1,685,358  
1,515,139  
1,555,063  
0  
516,675  
521,575  
538,775  
534,547  
5,682,829  
5,886,930  
5,723,783  
5,667,773  
5,458,796  
5,682,829  
5,886,930  
5,723,783  
5,667,773  
5,458,796  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0