Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,109,473  
9,001,482  
9,020,201  
10,592,155  
10,053,643  
3,656,662  
4,492,266  
4,722,019  
6,182,293  
5,299,524  
359,032  
259,835  
169,986  
785,549  
617,867  
450,000  
500,000  
1,100,000  
2,110,000  
2,430,000  
2,432,762  
3,214,751  
2,683,775  
2,725,381  
1,488,152  
414,808  
517,609  
768,165  
556,677  
760,570  
60  
71  
93  
4,685  
2,934  
4,452,811  
4,509,216  
4,298,183  
4,409,862  
4,754,119  
1,200,667  
1,262,500  
1,498,970  
1,707,970  
2,275,470  
310,516  
319,031  
322,309  
361,687  
371,195  
0  
0  
0  
0  
0  
352,330  
283,420  
297,722  
380,036  
134,699  
2,321,737  
2,371,672  
2,177,406  
1,956,799  
1,969,053  
267,562  
272,594  
1,775  
3,370  
3,702  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,109,473  
9,001,482  
9,020,201  
10,592,155  
10,053,643  
2,374,111  
3,450,220  
3,505,225  
5,399,959  
5,501,620  
987,399  
2,055,582  
800,409  
1,574,494  
1,169,265  
1,386,711  
1,394,637  
2,704,816  
3,825,465  
4,332,355  
5,735,362  
5,551,262  
5,514,976  
5,192,196  
4,552,023  
5,735,362  
5,551,262  
5,514,976  
5,192,196  
4,552,023  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0