Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (POW: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
61,400,766  
64,264,396  
63,435,284  
60,583,363  
64,314,603  
17,641,690  
19,554,484  
17,768,514  
13,777,956  
16,077,456  
7,175,413  
5,781,845  
2,836,672  
2,266,239  
4,992,463  
149,038  
159,025  
1,269,025  
1,038,547  
538,547  
6,248,395  
9,722,365  
9,839,120  
6,743,875  
5,806,476  
3,927,575  
3,748,820  
3,657,967  
3,533,224  
4,554,849  
141,269  
142,428  
165,729  
196,070  
185,120  
43,759,076  
44,709,913  
45,666,771  
46,805,407  
48,237,147  
40,146  
40,146  
39,407  
39,407  
205,043  
41,089,200  
42,028,207  
42,940,403  
43,991,217  
44,937,204  
63  
93  
123  
153  
182  
313,824  
302,605  
295,646  
290,490  
552,647  
906,124  
926,514  
916,134  
957,184  
899,750  
1,409,718  
1,412,348  
1,475,058  
1,526,957  
1,642,320  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
61,400,766  
64,264,396  
63,435,284  
60,583,363  
64,314,603  
34,849,524  
38,012,461  
34,942,600  
32,859,469  
36,418,534  
18,430,364  
21,624,333  
16,081,041  
13,868,304  
14,635,773  
16,419,160  
16,388,128  
18,861,560  
18,991,165  
21,782,761  
26,551,242  
26,251,936  
28,492,684  
27,723,894  
27,896,070  
26,551,242  
26,251,936  
28,492,684  
27,723,894  
27,896,070  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0