Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (POW: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
63,435,284  
60,583,363  
64,314,603  
64,587,835  
 
17,768,514  
13,777,956  
16,077,456  
15,415,029  
 
2,836,672  
2,266,239  
4,992,463  
3,600,676  
 
1,269,025  
1,038,547  
538,547  
583,000  
 
9,839,120  
6,743,875  
5,806,476  
7,351,355  
 
3,657,967  
3,533,224  
4,554,849  
3,770,842  
 
165,729  
196,070  
185,120  
109,156  
 
45,666,771  
46,805,407  
48,237,147  
49,172,806  
 
39,407  
39,407  
205,043  
205,043  
 
42,940,403  
43,991,217  
44,937,204  
45,992,610  
 
123  
153  
182  
212  
 
295,646  
290,490  
552,647  
388,653  
 
916,134  
957,184  
899,750  
899,750  
 
1,475,058  
1,526,957  
1,642,320  
1,686,538  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
63,435,284  
60,583,363  
64,314,603  
64,587,835  
 
34,942,600  
32,859,469  
36,418,534  
36,956,860  
 
16,081,041  
13,868,304  
14,635,773  
15,022,991  
 
18,861,560  
18,991,165  
21,782,761  
21,933,869  
 
28,492,684  
27,723,894  
27,896,070  
27,630,975  
 
28,492,684  
27,723,894  
27,896,070  
27,630,975  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0