Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (POW: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
58,103,369  
61,400,766  
64,264,396  
63,435,284  
60,583,363  
15,248,300  
17,641,690  
19,554,484  
17,768,514  
13,777,956  
3,185,330  
7,175,413  
5,781,845  
2,836,672  
2,266,239  
176,038  
149,038  
159,025  
1,269,025  
1,038,547  
7,529,934  
6,248,395  
9,722,365  
9,839,120  
6,743,875  
4,187,214  
3,927,575  
3,748,820  
3,657,967  
3,533,224  
169,784  
141,269  
142,428  
165,729  
196,070  
42,855,070  
43,759,076  
44,709,913  
45,666,771  
46,805,407  
40,675  
40,146  
40,146  
39,407  
39,407  
40,178,033  
41,089,200  
42,028,207  
42,940,403  
43,991,217  
34  
63  
93  
123  
153  
366,049  
313,824  
302,605  
295,646  
290,490  
952,403  
906,124  
926,514  
916,134  
957,184  
1,317,876  
1,409,718  
1,412,348  
1,475,058  
1,526,957  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
58,103,369  
61,400,766  
64,264,396  
63,435,284  
60,583,363  
31,254,939  
34,849,524  
38,012,461  
34,942,600  
32,859,469  
17,491,584  
18,430,364  
21,624,333  
16,081,041  
13,868,304  
13,763,355  
16,419,160  
16,388,128  
18,861,560  
18,991,165  
26,848,430  
26,551,242  
26,251,936  
28,492,684  
27,723,894  
26,848,430  
26,551,242  
26,251,936  
28,492,684  
27,723,894  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0