Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (POV: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
365,643  
368,702  
329,122  
319,463  
303,343  
157,950  
157,369  
117,862  
119,082  
109,053  
628  
602  
132  
281  
154  
2,240  
2,240  
2,240  
2,240  
2,240  
115,845  
125,652  
68,419  
79,528  
90,844  
38,262  
27,935  
44,552  
34,264  
14,380  
975  
939  
2,518  
2,769  
1,435  
207,693  
211,333  
211,260  
200,381  
194,290  
0  
0  
0  
0  
0  
181,567  
184,421  
182,033  
181,254  
178,989  
0  
0  
0  
0  
0  
2,268  
1,993  
3,137  
1,795  
1,771  
0  
0  
0  
0  
0  
23,859  
24,919  
26,090  
17,332  
13,530  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
365,643  
368,702  
329,122  
319,463  
303,343  
210,381  
209,339  
171,541  
164,951  
150,766  
184,760  
181,982  
144,410  
141,814  
129,628  
25,621  
27,356  
27,131  
23,137  
21,138  
155,262  
159,363  
157,580  
154,512  
152,577  
155,262  
159,363  
157,580  
154,512  
152,577  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0