Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (POV: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
284,374  
351,616  
365,658  
368,702  
329,122  
77,679  
144,231  
157,939  
157,369  
117,862  
1,122  
3,273  
628  
602  
132  
2,240  
2,240  
2,240  
2,240  
2,240  
59,796  
100,703  
115,732  
125,652  
68,419  
13,491  
36,940  
38,347  
27,935  
44,552  
1,030  
1,075  
992  
939  
2,518  
206,694  
207,385  
207,719  
211,333  
211,260  
0  
0  
0  
0  
0  
181,088  
182,391  
181,517  
184,421  
182,033  
0  
0  
0  
0  
0  
1,564  
1,342  
2,268  
1,993  
3,137  
0  
0  
0  
0  
0  
24,042  
23,652  
23,935  
24,919  
26,090  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
284,374  
351,616  
365,658  
368,702  
329,122  
118,290  
192,659  
210,398  
209,339  
171,541  
94,050  
169,882  
184,777  
181,982  
144,410  
24,240  
22,778  
25,621  
27,356  
27,131  
166,083  
158,957  
155,260  
159,363  
157,580  
166,083  
158,957  
155,260  
159,363  
157,580  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0