Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (POV: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
429,598  
 
 
 
 
218,962  
 
 
 
 
1,150  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
93,937  
 
 
 
 
119,249  
 
 
 
 
4,626  
 
 
 
 
210,636  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
206,208  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
4,428  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
429,598  
 
 
 
 
296,980  
 
 
 
 
267,909  
 
 
 
 
29,070  
 
 
 
 
132,618  
 
 
 
 
132,618  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0