Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (POV: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
319,463  
303,343  
 
 
 
119,082  
109,053  
 
 
 
281  
154  
 
 
 
2,240  
2,240  
 
 
 
79,528  
90,844  
 
 
 
34,264  
14,380  
 
 
 
2,769  
1,435  
 
 
 
200,381  
194,290  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
181,254  
178,989  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
1,795  
1,771  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
17,332  
13,530  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
319,463  
303,343  
 
 
 
164,951  
150,766  
 
 
 
141,814  
129,628  
 
 
 
23,137  
21,138  
 
 
 
154,512  
152,577  
 
 
 
154,512  
152,577  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0