Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (POV: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
294,543  
 
 
 
 
97,341  
 
 
 
 
192  
 
 
 
 
2,240  
 
 
 
 
73,910  
 
 
 
 
20,084  
 
 
 
 
915  
 
 
 
 
197,202  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
180,549  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,331  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
15,322  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
294,543  
 
 
 
 
136,191  
 
 
 
 
113,465  
 
 
 
 
22,726  
 
 
 
 
158,352  
 
 
 
 
158,352  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0