Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (POV: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
351,616  
365,658  
368,702  
329,122  
319,463  
144,231  
157,939  
157,369  
117,862  
119,082  
3,273  
628  
602  
132  
281  
2,240  
2,240  
2,240  
2,240  
2,240  
100,703  
115,732  
125,652  
68,419  
79,528  
36,940  
38,347  
27,935  
44,552  
34,264  
1,075  
992  
939  
2,518  
2,769  
207,385  
207,719  
211,333  
211,260  
200,381  
0  
0  
0  
0  
0  
182,391  
181,517  
184,421  
182,033  
181,254  
0  
0  
0  
0  
0  
1,342  
2,268  
1,993  
3,137  
1,795  
0  
0  
0  
0  
0  
23,652  
23,935  
24,919  
26,090  
17,332  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
351,616  
365,658  
368,702  
329,122  
319,463  
192,659  
210,398  
209,339  
171,541  
164,951  
169,882  
184,777  
181,982  
144,410  
141,814  
22,778  
25,621  
27,356  
27,131  
23,137  
158,957  
155,260  
159,363  
157,580  
154,512  
158,957  
155,260  
159,363  
157,580  
154,512  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0