Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (POV: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
329,122  
319,463  
303,343  
294,543  
 
117,862  
119,082  
109,053  
97,341  
 
132  
281  
154  
192  
 
2,240  
2,240  
2,240  
2,240  
 
68,419  
79,528  
90,844  
73,910  
 
44,552  
34,264  
14,380  
20,084  
 
2,518  
2,769  
1,435  
915  
 
211,260  
200,381  
194,290  
197,202  
 
0  
0  
0  
0  
 
182,033  
181,254  
178,989  
180,549  
 
0  
0  
0  
0  
 
3,137  
1,795  
1,771  
1,331  
 
0  
0  
0  
0  
 
26,090  
17,332  
13,530  
15,322  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
329,122  
319,463  
303,343  
294,543  
 
171,541  
164,951  
150,766  
136,191  
 
144,410  
141,814  
129,628  
113,465  
 
27,131  
23,137  
21,138  
22,726  
 
157,580  
154,512  
152,577  
158,352  
 
157,580  
154,512  
152,577  
158,352  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0