Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (POV: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
303,343  
 
 
 
 
109,053  
 
 
 
 
154  
 
 
 
 
2,240  
 
 
 
 
90,844  
 
 
 
 
14,380  
 
 
 
 
1,435  
 
 
 
 
194,290  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
178,989  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,771  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
13,530  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
303,343  
 
 
 
 
150,766  
 
 
 
 
129,628  
 
 
 
 
21,138  
 
 
 
 
152,577  
 
 
 
 
152,577  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0