Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện (POT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,349,416  
1,945,644  
1,863,644  
2,060,653  
1,865,228  
1,165,961  
1,391,638  
1,326,056  
1,531,956  
1,582,748  
130,935  
127,645  
167,935  
84,614  
164,567  
73  
73  
73  
73  
73  
688,831  
919,288  
768,094  
1,094,424  
1,154,856  
300,939  
304,442  
342,696  
303,574  
241,589  
45,183  
40,190  
47,259  
49,271  
21,662  
1,183,455  
554,006  
537,589  
528,697  
282,481  
25,082  
25,113  
25,113  
25,113  
396  
95,501  
88,077  
86,887  
87,298  
89,383  
0  
0  
0  
0  
0  
971,546  
349,001  
334,769  
324,692  
97,299  
13,382  
13,382  
13,382  
13,584  
14,737  
77,942  
78,432  
77,436  
78,010  
80,665  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,349,416  
1,945,644  
1,863,644  
2,060,653  
1,865,228  
2,023,032  
1,628,000  
1,551,540  
1,755,502  
1,536,368  
982,143  
1,138,789  
1,076,845  
1,272,284  
1,067,672  
1,040,889  
489,211  
474,695  
483,218  
468,696  
326,383  
317,644  
312,104  
305,151  
328,860  
323,668  
313,373  
307,833  
300,880  
324,589  
2,715  
4,271  
4,271  
4,271  
4,271  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0