Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện (POT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,220,025  
1,359,055  
1,453,192  
1,279,367  
1,118,759  
959,622  
1,106,736  
1,204,658  
1,034,586  
879,747  
173,339  
150,251  
175,747  
119,601  
73,345  
67  
67  
67  
43  
43  
493,512  
653,914  
673,298  
579,945  
506,726  
272,110  
280,191  
332,708  
312,074  
277,131  
20,593  
22,313  
22,838  
22,923  
22,503  
260,403  
252,319  
248,534  
244,781  
239,012  
328  
328  
328  
294  
599  
88,472  
84,967  
82,335  
81,321  
75,549  
0  
0  
0  
0  
0  
72,661  
64,837  
64,288  
60,433  
58,411  
18,433  
18,683  
18,839  
18,939  
19,139  
80,509  
83,503  
82,744  
83,794  
85,315  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,220,025  
1,359,055  
1,453,192  
1,279,367  
1,118,759  
911,556  
1,036,982  
1,139,403  
971,428  
818,828  
625,532  
771,484  
882,105  
744,229  
600,635  
286,024  
265,498  
257,298  
227,199  
218,193  
308,469  
322,073  
313,788  
307,939  
299,931  
308,469  
322,073  
313,888  
307,939  
299,931  
0  
0  
-100  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0