Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện (POT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,096,272  
1,078,614  
1,220,025  
1,359,055  
1,453,192  
832,769  
817,791  
959,622  
1,106,736  
1,204,658  
180,027  
135,953  
173,339  
150,251  
175,747  
67  
67  
67  
67  
67  
399,065  
416,921  
493,512  
653,914  
673,298  
233,690  
244,455  
272,110  
280,191  
332,708  
19,919  
20,396  
20,593  
22,313  
22,838  
263,504  
260,823  
260,403  
252,319  
248,534  
346  
328  
328  
328  
328  
89,847  
91,367  
88,472  
84,967  
82,335  
0  
0  
0  
0  
0  
74,423  
70,131  
72,661  
64,837  
64,288  
18,133  
18,333  
18,433  
18,683  
18,839  
80,755  
80,663  
80,509  
83,503  
82,744  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,096,272  
1,078,614  
1,220,025  
1,359,055  
1,453,192  
779,385  
765,910  
911,556  
1,036,982  
1,139,403  
489,946  
474,685  
625,532  
771,484  
882,105  
289,439  
291,225  
286,024  
265,498  
257,298  
316,887  
312,704  
308,469  
322,073  
313,788  
316,926  
312,704  
308,469  
322,073  
313,888  
-39  
0  
0  
0  
-100  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0