Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện (POT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,060,653  
1,865,228  
1,971,875  
1,307,715  
1,083,198  
1,531,956  
1,582,748  
1,698,033  
1,037,680  
818,313  
84,614  
164,567  
126,100  
88,287  
89,394  
73  
73  
73  
73  
73  
1,094,424  
1,154,856  
1,293,404  
661,694  
390,521  
303,574  
241,589  
265,872  
266,797  
310,389  
49,271  
21,662  
12,584  
20,830  
27,936  
528,697  
282,481  
273,841  
270,035  
264,885  
25,113  
396  
346  
346  
346  
87,298  
89,383  
90,026  
91,522  
93,999  
0  
0  
0  
0  
0  
324,692  
97,299  
82,882  
78,563  
73,972  
13,584  
14,737  
14,937  
17,653  
17,953  
78,010  
80,665  
85,652  
81,951  
78,616  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,060,653  
1,865,228  
1,971,875  
1,307,715  
1,083,198  
1,755,502  
1,536,368  
1,654,648  
1,000,559  
785,509  
1,272,284  
1,067,672  
1,333,331  
699,088  
491,809  
483,218  
468,696  
321,317  
301,471  
293,701  
305,151  
328,860  
317,227  
307,156  
297,689  
300,880  
324,589  
317,227  
307,156  
297,689  
4,271  
4,271  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0