Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện (POT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,865,228  
1,971,875  
1,307,715  
1,083,198  
1,096,272  
1,582,748  
1,698,033  
1,037,680  
818,313  
832,769  
164,567  
126,100  
88,287  
89,394  
180,027  
73  
73  
73  
73  
67  
1,154,856  
1,293,404  
661,694  
390,521  
399,065  
241,589  
265,872  
266,797  
310,389  
233,690  
21,662  
12,584  
20,830  
27,936  
19,919  
282,481  
273,841  
270,035  
264,885  
263,504  
396  
346  
346  
346  
346  
89,383  
90,026  
91,522  
93,999  
89,847  
0  
0  
0  
0  
0  
97,299  
82,882  
78,563  
73,972  
74,423  
14,737  
14,937  
17,653  
17,953  
18,133  
80,665  
85,652  
81,951  
78,616  
80,755  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,865,228  
1,971,875  
1,307,715  
1,083,198  
1,096,272  
1,536,368  
1,654,648  
1,000,559  
785,509  
779,385  
1,067,672  
1,333,331  
699,088  
491,809  
489,946  
468,696  
321,317  
301,471  
293,701  
289,439  
328,860  
317,227  
307,156  
297,689  
316,887  
324,589  
317,227  
307,156  
297,689  
316,926  
4,271  
0  
0  
0  
-39  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0