Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện (POT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,083,198  
1,096,272  
1,078,614  
1,220,025  
1,359,055  
818,313  
832,769  
817,791  
959,622  
1,106,736  
89,394  
180,027  
135,953  
173,339  
150,251  
73  
67  
67  
67  
67  
390,521  
399,065  
416,921  
493,512  
653,914  
310,389  
233,690  
244,455  
272,110  
280,191  
27,936  
19,919  
20,396  
20,593  
22,313  
264,885  
263,504  
260,823  
260,403  
252,319  
346  
346  
328  
328  
328  
93,999  
89,847  
91,367  
88,472  
84,967  
0  
0  
0  
0  
0  
73,972  
74,423  
70,131  
72,661  
64,837  
17,953  
18,133  
18,333  
18,433  
18,683  
78,616  
80,755  
80,663  
80,509  
83,503  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,083,198  
1,096,272  
1,078,614  
1,220,025  
1,359,055  
785,509  
779,385  
765,910  
911,556  
1,036,982  
491,809  
489,946  
474,685  
625,532  
771,484  
293,701  
289,439  
291,225  
286,024  
265,498  
297,689  
316,887  
312,704  
308,469  
322,073  
297,689  
316,926  
312,704  
308,469  
322,073  
0  
-39  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0