Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,402,973  
1,218,322  
1,454,442  
1,279,824  
1,443,457  
1,363,337  
1,175,239  
1,406,160  
1,232,721  
1,360,629  
89,924  
112,185  
71,198  
105,806  
253,994  
544,470  
512,470  
517,470  
419,800  
369,800  
582,730  
431,781  
644,672  
581,033  
613,149  
57,058  
28,532  
89,262  
33,856  
26,073  
89,155  
90,271  
83,559  
92,226  
97,613  
39,635  
43,083  
48,282  
47,102  
82,828  
2,095  
2,095  
2,095  
2,095  
2,095  
25,679  
28,265  
31,230  
34,070  
59,475  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
11,862  
12,723  
14,957  
10,937  
21,258  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,402,973  
1,218,322  
1,454,442  
1,279,824  
1,443,457  
632,535  
453,164  
686,169  
521,832  
685,792  
593,526  
402,632  
676,623  
477,931  
645,300  
39,008  
50,532  
9,546  
43,901  
40,491  
770,438  
765,158  
768,273  
757,992  
757,665  
770,438  
765,158  
768,273  
757,992  
757,665  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0