Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,071,621  
1,226,763  
1,402,973  
1,218,322  
1,454,442  
1,036,192  
1,189,598  
1,363,337  
1,175,239  
1,406,160  
52,899  
120,042  
89,924  
112,185  
71,198  
509,470  
509,470  
544,470  
512,470  
517,470  
381,928  
466,838  
582,730  
431,781  
644,672  
22,018  
21,500  
57,058  
28,532  
89,262  
69,876  
71,747  
89,155  
90,271  
83,559  
35,429  
37,165  
39,635  
43,083  
48,282  
2,095  
2,095  
2,095  
2,095  
2,095  
24,406  
23,073  
25,679  
28,265  
31,230  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
8,928  
11,997  
11,862  
12,723  
14,957  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,071,621  
1,226,763  
1,402,973  
1,218,322  
1,454,442  
323,136  
490,091  
632,535  
453,164  
686,169  
299,497  
471,509  
593,526  
402,632  
676,623  
23,639  
18,583  
39,008  
50,532  
9,546  
748,485  
736,672  
770,438  
765,158  
768,273  
748,485  
736,672  
770,438  
765,158  
768,273  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0