Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,181,761  
7,856,604  
7,670,098  
7,266,735  
7,130,916  
5,575,415  
5,309,734  
5,113,914  
4,807,649  
4,633,210  
64,614  
84,577  
158,164  
108,731  
122,288  
0  
0  
0  
0  
0  
3,328,805  
2,746,072  
2,402,001  
2,644,621  
2,364,524  
2,020,358  
2,141,694  
2,247,380  
1,836,557  
1,917,758  
161,637  
337,391  
306,369  
217,741  
228,641  
2,606,346  
2,546,870  
2,556,184  
2,459,085  
2,497,706  
88,510  
99,240  
127,756  
11,027  
10  
2,190,464  
2,228,978  
2,255,530  
2,280,359  
2,337,845  
0  
51,501  
51,501  
0  
0  
235,912  
75,852  
32,579  
8,180  
7,486  
0  
0  
0  
11,403  
11,403  
91,460  
91,299  
88,817  
148,116  
140,962  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,181,761  
7,856,604  
7,670,098  
7,266,735  
7,130,916  
4,436,151  
4,274,598  
4,298,155  
4,067,763  
4,192,082  
4,320,883  
4,157,642  
4,181,200  
3,824,919  
3,949,238  
115,268  
116,955  
116,955  
242,843  
242,843  
3,745,609  
3,582,006  
3,371,943  
3,198,972  
2,938,835  
3,745,609  
3,582,006  
3,371,943  
3,198,972  
2,938,835  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0