Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,215,924  
8,181,761  
7,856,604  
7,670,098  
7,266,735  
5,011,057  
5,575,415  
5,309,734  
5,113,914  
4,807,649  
182,205  
64,614  
84,577  
158,164  
108,731  
0  
0  
0  
0  
0  
3,114,339  
3,328,805  
2,746,072  
2,402,001  
2,644,621  
1,511,726  
2,020,358  
2,141,694  
2,247,380  
1,836,557  
202,786  
161,637  
337,391  
306,369  
217,741  
3,204,867  
2,606,346  
2,546,870  
2,556,184  
2,459,085  
166,083  
88,510  
99,240  
127,756  
11,027  
2,146,510  
2,190,464  
2,228,978  
2,255,530  
2,280,359  
0  
0  
51,501  
51,501  
0  
775,823  
235,912  
75,852  
32,579  
8,180  
0  
0  
0  
0  
11,403  
116,451  
91,460  
91,299  
88,817  
148,116  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,215,924  
8,181,761  
7,856,604  
7,670,098  
7,266,735  
4,436,857  
4,436,151  
4,274,598  
4,298,155  
4,067,763  
3,981,911  
4,320,883  
4,157,642  
4,181,200  
3,824,919  
454,946  
115,268  
116,955  
116,955  
242,843  
3,779,067  
3,745,609  
3,582,006  
3,371,943  
3,198,972  
3,779,067  
3,745,609  
3,582,006  
3,371,943  
3,198,972  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0