Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,991,740  
8,215,924  
8,181,761  
7,856,604  
7,670,098  
6,671,465  
5,011,057  
5,575,415  
5,309,734  
5,113,914  
143,298  
182,205  
64,614  
84,577  
158,164  
0  
0  
0  
0  
0  
3,362,761  
3,114,339  
3,328,805  
2,746,072  
2,402,001  
2,735,778  
1,511,726  
2,020,358  
2,141,694  
2,247,380  
429,629  
202,786  
161,637  
337,391  
306,369  
4,320,275  
3,204,867  
2,606,346  
2,546,870  
2,556,184  
81,252  
166,083  
88,510  
99,240  
127,756  
2,093,216  
2,146,510  
2,190,464  
2,228,978  
2,255,530  
0  
0  
0  
51,501  
51,501  
2,052,664  
775,823  
235,912  
75,852  
32,579  
0  
0  
0  
0  
0  
93,143  
116,451  
91,460  
91,299  
88,817  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,991,740  
8,215,924  
8,181,761  
7,856,604  
7,670,098  
7,186,429  
4,436,857  
4,436,151  
4,274,598  
4,298,155  
6,346,687  
3,981,911  
4,320,883  
4,157,642  
4,181,200  
839,743  
454,946  
115,268  
116,955  
116,955  
3,805,311  
3,779,067  
3,745,609  
3,582,006  
3,371,943  
3,805,311  
3,779,067  
3,745,609  
3,582,006  
3,371,943  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0