Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,266,735  
7,130,916  
6,277,190  
7,075,378  
6,520,326  
4,807,649  
4,633,210  
3,679,499  
4,429,922  
3,826,706  
108,731  
122,288  
26,614  
247,549  
94,463  
0  
0  
0  
0  
0  
2,644,621  
2,364,524  
2,245,744  
2,421,732  
2,180,455  
1,836,557  
1,917,758  
1,206,023  
1,629,450  
1,463,635  
217,741  
228,641  
201,118  
131,191  
88,153  
2,459,085  
2,497,706  
2,597,692  
2,645,456  
2,693,620  
11,027  
10  
29,459  
18,976  
14,481  
2,280,359  
2,337,845  
2,391,071  
2,455,110  
2,477,903  
0  
0  
0  
0  
0  
8,180  
7,486  
7,486  
8,040  
83,974  
11,403  
11,403  
11,403  
11,403  
11,403  
148,116  
140,962  
158,273  
151,928  
105,859  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,266,735  
7,130,916  
6,277,190  
7,075,378  
6,520,326  
4,067,763  
4,192,082  
3,387,531  
4,400,620  
4,018,962  
3,824,919  
3,949,238  
3,072,920  
4,086,008  
3,578,485  
242,843  
242,843  
314,612  
314,612  
440,477  
3,198,972  
2,938,835  
2,889,659  
2,674,758  
2,501,364  
3,198,972  
2,938,835  
2,889,659  
2,674,758  
2,501,364  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0