Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,277,190  
7,075,378  
6,520,326  
6,140,138  
6,269,801  
3,679,499  
4,429,922  
3,826,706  
3,406,175  
3,408,109  
26,614  
247,549  
94,463  
43,785  
27,208  
0  
0  
0  
0  
0  
2,245,744  
2,421,732  
2,180,455  
1,737,718  
1,936,941  
1,206,023  
1,629,450  
1,463,635  
1,515,287  
1,396,721  
201,118  
131,191  
88,153  
109,386  
47,240  
2,597,692  
2,645,456  
2,693,620  
2,733,962  
2,861,692  
29,459  
18,976  
14,481  
10  
27,761  
2,391,071  
2,455,110  
2,477,903  
2,555,385  
2,629,507  
0  
0  
0  
0  
0  
7,486  
8,040  
83,974  
83,974  
83,974  
11,403  
11,403  
11,403  
11,403  
11,403  
158,273  
151,928  
105,859  
83,190  
109,048  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,277,190  
7,075,378  
6,520,326  
6,140,138  
6,269,801  
3,387,531  
4,400,620  
4,018,962  
3,657,200  
3,843,979  
3,072,920  
4,086,008  
3,578,485  
3,216,666  
3,277,580  
314,612  
314,612  
440,477  
440,533  
566,399  
2,889,659  
2,674,758  
2,501,364  
2,482,938  
2,425,823  
2,889,659  
2,674,758  
2,501,364  
2,482,938  
2,425,823  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0