Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,140,138  
6,269,801  
7,098,598  
7,910,194  
8,125,457  
3,406,175  
3,408,109  
4,182,007  
4,925,691  
5,083,266  
43,785  
27,208  
29,647  
167,137  
230,080  
0  
0  
0  
0  
0  
1,737,718  
1,936,941  
1,966,975  
2,369,768  
2,186,441  
1,515,287  
1,396,721  
2,089,899  
2,273,888  
2,551,727  
109,386  
47,240  
95,485  
114,898  
115,017  
2,733,962  
2,861,692  
2,916,591  
2,984,503  
3,042,191  
10  
27,761  
17,967  
12  
10  
2,555,385  
2,629,507  
2,706,176  
2,775,732  
2,854,971  
0  
0  
0  
0  
0  
83,974  
83,974  
83,982  
84,500  
84,500  
11,403  
11,403  
11,403  
11,403  
11,403  
83,190  
109,048  
97,062  
112,856  
91,307  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,140,138  
6,269,801  
7,098,598  
7,910,194  
8,125,457  
3,657,200  
3,843,979  
4,810,474  
5,546,132  
5,795,703  
3,216,666  
3,277,580  
4,244,075  
4,869,482  
5,119,053  
440,533  
566,399  
566,399  
676,650  
676,650  
2,482,938  
2,425,823  
2,288,124  
2,364,061  
2,329,754  
2,482,938  
2,425,823  
2,288,124  
2,364,061  
2,329,754  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0