Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,670,098  
7,266,735  
7,130,916  
6,277,190  
7,075,378  
5,113,914  
4,807,649  
4,633,210  
3,679,499  
4,429,922  
158,164  
108,731  
122,288  
26,614  
247,549  
0  
0  
0  
0  
0  
2,402,001  
2,644,621  
2,364,524  
2,245,744  
2,421,732  
2,247,380  
1,836,557  
1,917,758  
1,206,023  
1,629,450  
306,369  
217,741  
228,641  
201,118  
131,191  
2,556,184  
2,459,085  
2,497,706  
2,597,692  
2,645,456  
127,756  
11,027  
10  
29,459  
18,976  
2,255,530  
2,280,359  
2,337,845  
2,391,071  
2,455,110  
51,501  
0  
0  
0  
0  
32,579  
8,180  
7,486  
7,486  
8,040  
0  
11,403  
11,403  
11,403  
11,403  
88,817  
148,116  
140,962  
158,273  
151,928  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,670,098  
7,266,735  
7,130,916  
6,277,190  
7,075,378  
4,298,155  
4,067,763  
4,192,082  
3,387,531  
4,400,620  
4,181,200  
3,824,919  
3,949,238  
3,072,920  
4,086,008  
116,955  
242,843  
242,843  
314,612  
314,612  
3,371,943  
3,198,972  
2,938,835  
2,889,659  
2,674,758  
3,371,943  
3,198,972  
2,938,835  
2,889,659  
2,674,758  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0