Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,130,916  
6,277,190  
7,075,378  
6,520,326  
6,140,138  
4,633,210  
3,679,499  
4,429,922  
3,826,706  
3,406,175  
122,288  
26,614  
247,549  
94,463  
43,785  
0  
0  
0  
0  
0  
2,364,524  
2,245,744  
2,421,732  
2,180,455  
1,737,718  
1,917,758  
1,206,023  
1,629,450  
1,463,635  
1,515,287  
228,641  
201,118  
131,191  
88,153  
109,386  
2,497,706  
2,597,692  
2,645,456  
2,693,620  
2,733,962  
10  
29,459  
18,976  
14,481  
10  
2,337,845  
2,391,071  
2,455,110  
2,477,903  
2,555,385  
0  
0  
0  
0  
0  
7,486  
7,486  
8,040  
83,974  
83,974  
11,403  
11,403  
11,403  
11,403  
11,403  
140,962  
158,273  
151,928  
105,859  
83,190  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,130,916  
6,277,190  
7,075,378  
6,520,326  
6,140,138  
4,192,082  
3,387,531  
4,400,620  
4,018,962  
3,657,200  
3,949,238  
3,072,920  
4,086,008  
3,578,485  
3,216,666  
242,843  
314,612  
314,612  
440,477  
440,533  
2,938,835  
2,889,659  
2,674,758  
2,501,364  
2,482,938  
2,938,835  
2,889,659  
2,674,758  
2,501,364  
2,482,938  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0