Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,094,627  
4,688,396  
4,492,513  
4,063,461  
3,561,007  
4,233,071  
3,872,677  
3,896,409  
3,480,268  
3,055,472  
96,738  
81,900  
335,209  
111,657  
39,647  
65  
65  
65  
160,065  
65  
125,498  
108,605  
84,889  
83,625  
77,492  
3,936,094  
3,607,976  
3,401,959  
3,051,808  
2,883,131  
74,675  
74,132  
74,287  
73,114  
55,137  
861,557  
815,719  
596,104  
583,193  
505,535  
49,007  
46,243  
42,548  
40,706  
34,333  
683,361  
668,853  
487,244  
408,781  
406,404  
0  
0  
0  
0  
0  
56,513  
34,585  
9,665  
87,595  
24,563  
0  
0  
0  
0  
0  
72,675  
66,038  
56,647  
46,110  
40,235  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,094,627  
4,688,396  
4,492,513  
4,063,461  
3,561,007  
1,806,970  
1,489,493  
1,542,211  
1,335,006  
1,825,565  
1,747,623  
1,403,604  
1,523,407  
1,313,200  
1,773,662  
59,346  
85,889  
18,804  
21,805  
51,902  
3,287,658  
3,198,904  
2,950,301  
2,728,456  
1,735,442  
3,287,658  
3,198,904  
2,950,301  
2,728,456  
1,735,442  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0