Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,229,864  
3,112,451  
3,027,166  
2,975,035  
3,212,181  
2,682,808  
2,600,942  
2,403,313  
2,266,347  
2,338,713  
85,135  
114,027  
34,045  
37,885  
32,306  
65  
50,065  
65  
65  
65  
56,593  
74,363  
66,789  
48,333  
128,208  
2,469,053  
2,323,127  
2,256,431  
2,135,225  
2,140,677  
71,961  
39,361  
45,983  
44,839  
37,458  
547,057  
511,509  
623,853  
708,688  
873,468  
24,211  
23,407  
22,780  
21,217  
19,534  
372,048  
362,734  
481,572  
486,103  
468,729  
0  
0  
0  
0  
0  
39,870  
14,276  
9,731  
6,279  
10,600  
81,061  
81,061  
81,457  
166,666  
351,704  
29,867  
30,031  
28,314  
28,422  
22,902  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,229,864  
3,112,451  
3,027,166  
2,975,035  
3,212,181  
1,646,874  
1,640,709  
1,559,151  
1,579,858  
1,815,658  
1,585,942  
1,575,590  
1,486,987  
1,502,015  
1,585,032  
60,932  
65,120  
72,164  
77,842  
230,626  
1,582,990  
1,471,742  
1,468,014  
1,395,177  
1,396,523  
1,582,990  
1,471,742  
1,468,014  
1,395,177  
1,396,523  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0