Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,303,185  
5,481,233  
5,173,682  
4,688,396  
4,492,513  
5,280,216  
4,491,050  
4,233,071  
3,872,677  
3,896,409  
206,721  
117,587  
96,738  
81,900  
335,209  
0  
0  
65  
65  
65  
175,780  
171,250  
125,498  
108,605  
84,889  
4,815,525  
4,124,178  
3,936,094  
3,607,976  
3,401,959  
82,190  
78,035  
74,675  
74,132  
74,287  
1,022,969  
990,183  
940,611  
815,719  
596,104  
57,498  
51,391  
49,007  
46,243  
42,548  
719,287  
684,360  
683,361  
668,853  
487,244  
0  
0  
0  
0  
0  
67,984  
87,345  
56,513  
34,585  
9,665  
0  
0  
0  
0  
0  
178,200  
167,087  
151,730  
66,038  
56,647  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,303,185  
5,481,233  
5,173,682  
4,688,396  
4,492,513  
2,557,872  
2,098,972  
1,806,970  
1,489,493  
1,542,211  
2,542,368  
2,072,793  
1,747,623  
1,403,604  
1,523,407  
15,504  
26,179  
59,346  
85,889  
18,804  
3,745,313  
3,382,261  
3,366,712  
3,198,904  
2,950,301  
3,745,313  
3,382,261  
3,366,712  
3,198,904  
2,950,301  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0