Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,561,007  
3,595,808  
3,593,453  
3,229,864  
3,112,451  
3,055,472  
3,106,734  
3,108,046  
2,682,808  
2,600,942  
39,647  
126,662  
155,348  
85,135  
114,027  
65  
0  
65  
65  
50,065  
77,492  
83,361  
68,188  
56,593  
74,363  
2,883,131  
2,846,787  
2,838,690  
2,469,053  
2,323,127  
55,137  
49,924  
45,756  
71,961  
39,361  
505,535  
489,074  
485,407  
547,057  
511,509  
34,333  
29,036  
26,203  
24,211  
23,407  
406,404  
412,869  
415,801  
372,048  
362,734  
0  
0  
0  
0  
0  
24,563  
9,663  
7,533  
39,870  
14,276  
0  
0  
0  
81,061  
81,061  
40,235  
37,506  
35,870  
29,867  
30,031  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,561,007  
3,595,808  
3,593,453  
3,229,864  
3,112,451  
1,825,565  
1,846,742  
2,092,900  
1,646,874  
1,640,709  
1,773,662  
1,784,913  
2,026,901  
1,585,942  
1,575,590  
51,902  
61,829  
65,999  
60,932  
65,120  
1,735,442  
1,749,066  
1,500,554  
1,582,990  
1,471,742  
1,735,442  
1,749,066  
1,500,554  
1,582,990  
1,471,742  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0