Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,492,513  
4,063,461  
3,561,007  
3,595,808  
3,593,453  
3,896,409  
3,480,268  
3,055,472  
3,106,734  
3,108,046  
335,209  
111,657  
39,647  
126,662  
155,348  
65  
160,065  
65  
0  
65  
84,889  
83,625  
77,492  
83,361  
68,188  
3,401,959  
3,051,808  
2,883,131  
2,846,787  
2,838,690  
74,287  
73,114  
55,137  
49,924  
45,756  
596,104  
583,193  
505,535  
489,074  
485,407  
42,548  
40,706  
34,333  
29,036  
26,203  
487,244  
408,781  
406,404  
412,869  
415,801  
0  
0  
0  
0  
0  
9,665  
87,595  
24,563  
9,663  
7,533  
0  
0  
0  
0  
0  
56,647  
46,110  
40,235  
37,506  
35,870  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,492,513  
4,063,461  
3,561,007  
3,595,808  
3,593,453  
1,542,211  
1,335,006  
1,825,565  
1,846,742  
2,092,900  
1,523,407  
1,313,200  
1,773,662  
1,784,913  
2,026,901  
18,804  
21,805  
51,902  
61,829  
65,999  
2,950,301  
2,728,456  
1,735,442  
1,749,066  
1,500,554  
2,950,301  
2,728,456  
1,735,442  
1,749,066  
1,500,554  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0