Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định (PND: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
217,470  
 
 
 
 
125,921  
 
 
 
 
6,207  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
54,038  
 
 
 
 
64,526  
 
 
 
 
1,151  
 
 
 
 
91,548  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
56,640  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
546  
 
 
 
 
2,528  
 
 
 
 
31,835  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
217,470  
 
 
 
 
142,474  
 
 
 
 
128,181  
 
 
 
 
14,293  
 
 
 
 
74,996  
 
 
 
 
74,996  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0