Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định (PND: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
217,470  
201,748  
209,073  
247,062  
 
125,921  
111,609  
116,954  
157,926  
 
6,207  
5,053  
5,194  
4,941  
 
0  
0  
0  
0  
 
54,038  
57,377  
54,427  
54,949  
 
64,526  
48,561  
49,712  
90,297  
 
1,151  
618  
7,621  
7,739  
 
91,548  
90,139  
92,118  
89,136  
 
0  
0  
0  
0  
 
56,640  
56,608  
54,613  
53,607  
 
0  
0  
0  
0  
 
546  
546  
5,631  
1,386  
 
2,528  
2,528  
2,528  
3,368  
 
31,835  
30,457  
29,346  
30,775  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
217,470  
201,748  
209,073  
247,062  
 
142,474  
123,415  
134,442  
173,939  
 
128,181  
111,735  
121,989  
160,099  
 
14,293  
11,680  
12,453  
13,839  
 
74,996  
78,333  
74,631  
73,124  
 
74,996  
78,333  
74,631  
73,124  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0