Công ty Cổ phần văn hoá Phương Nam (PNC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
513,998  
608,535  
596,400  
544,002  
527,361  
297,180  
374,692  
378,054  
344,676  
351,051  
12,761  
23,095  
22,284  
28,285  
37,663  
0  
0  
0  
20  
20  
36,830  
65,647  
71,996  
57,142  
61,983  
233,227  
273,411  
270,328  
249,132  
243,398  
14,362  
12,539  
13,446  
10,097  
7,986  
216,819  
233,843  
218,346  
199,327  
176,311  
21,955  
19,349  
17,333  
17,099  
13,878  
68,134  
50,004  
48,592  
46,026  
48,323  
38  
612  
690  
769  
847  
2,456  
28,495  
22,468  
17,107  
7,523  
113,204  
121,586  
118,297  
107,295  
94,734  
11,033  
13,797  
10,964  
11,031  
11,006  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
513,998  
608,535  
596,400  
544,002  
527,361  
485,269  
496,303  
490,366  
445,400  
432,193  
480,750  
491,485  
485,569  
440,580  
427,353  
4,518  
4,818  
4,798  
4,821  
4,840  
28,730  
112,232  
106,034  
98,602  
95,168  
28,730  
112,232  
106,034  
98,602  
95,168  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0