Công ty Cổ phần văn hoá Phương Nam (PNC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
532,433  
507,215  
476,963  
412,520  
444,778  
336,310  
322,430  
292,555  
287,853  
313,726  
14,244  
17,629  
9,443  
9,384  
26,596  
0  
15  
15  
0  
0  
64,777  
66,923  
59,809  
61,325  
73,071  
246,900  
228,438  
208,649  
199,079  
203,867  
10,388  
9,425  
14,639  
18,064  
10,192  
196,123  
184,785  
184,408  
124,668  
131,052  
12,631  
12,742  
12,108  
10,144  
8,332  
43,169  
42,871  
43,427  
36,202  
61,576  
26,237  
26,315  
26,394  
26,472  
0  
4,135  
4,195  
2,659  
11,211  
10,447  
96,904  
84,707  
84,706  
25,831  
25,960  
13,048  
13,954  
15,114  
14,808  
24,736  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
532,433  
507,215  
476,963  
412,520  
444,778  
418,889  
406,885  
374,886  
355,738  
374,233  
414,029  
402,067  
370,207  
351,845  
209,115  
4,859  
4,817  
4,680  
3,893  
165,118  
113,544  
100,330  
102,077  
56,783  
70,544  
113,544  
100,330  
102,077  
56,783  
70,544  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0