Công ty Cổ phần văn hoá Phương Nam (PNC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
608,535  
596,400  
544,002  
527,361  
529,368  
374,692  
378,054  
344,676  
351,051  
329,689  
23,095  
22,284  
28,285  
37,663  
13,216  
0  
0  
20  
20  
20  
65,647  
71,996  
57,142  
61,983  
62,916  
273,411  
270,328  
249,132  
243,398  
243,592  
12,539  
13,446  
10,097  
7,986  
9,945  
233,843  
218,346  
199,327  
176,311  
199,679  
19,349  
17,333  
17,099  
13,878  
13,107  
50,004  
48,592  
46,026  
48,323  
42,374  
612  
690  
769  
847  
26,158  
28,495  
22,468  
17,107  
7,523  
7,254  
121,586  
118,297  
107,295  
94,734  
97,471  
13,797  
10,964  
11,031  
11,006  
13,314  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
608,535  
596,400  
544,002  
527,361  
529,368  
496,303  
490,366  
445,400  
432,193  
416,168  
491,485  
485,569  
440,580  
427,353  
411,225  
4,818  
4,798  
4,821  
4,840  
4,943  
112,232  
106,034  
98,602  
95,168  
113,200  
112,232  
106,034  
98,602  
95,168  
113,200  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0