Công ty Cổ phần văn hoá Phương Nam (PNC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
423,776  
423,755  
475,731  
577,103  
535,008  
332,310  
331,148  
369,476  
339,597  
308,446  
72,784  
52,575  
78,848  
12,585  
8,086  
0  
0  
0  
0  
0  
38,280  
44,280  
33,157  
35,893  
41,560  
207,555  
218,980  
240,741  
271,054  
240,671  
13,692  
15,313  
16,730  
20,066  
18,129  
91,466  
92,607  
106,255  
237,506  
226,562  
16,111  
14,176  
19,332  
18,713  
19,264  
64,312  
63,994  
73,405  
76,562  
66,221  
0  
0  
3  
13  
23  
2,237  
3,081  
1,179  
2,410  
13,675  
2,500  
2,500  
3,429  
129,073  
116,203  
6,305  
8,856  
8,905  
10,735  
11,176  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
423,776  
423,755  
475,731  
577,103  
535,008  
272,536  
270,422  
301,659  
540,676  
508,134  
266,298  
265,436  
297,082  
492,211  
503,492  
6,239  
4,986  
4,577  
48,465  
4,642  
151,240  
153,333  
174,072  
36,428  
26,874  
151,240  
153,333  
174,072  
36,428  
26,874  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0