Công ty Cổ phần văn hoá Phương Nam (PNC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
535,008  
513,998  
608,535  
566,862  
544,002  
308,446  
297,180  
374,692  
346,528  
344,676  
8,086  
12,761  
23,095  
22,284  
28,285  
0  
0  
0  
0  
20  
41,560  
36,830  
65,647  
55,975  
57,142  
240,671  
233,227  
273,411  
255,848  
249,132  
18,129  
14,362  
12,539  
12,421  
10,097  
226,562  
216,819  
233,843  
220,334  
199,327  
19,264  
21,955  
19,349  
17,243  
17,099  
66,221  
68,134  
50,004  
48,592  
46,026  
23  
38  
612  
690  
769  
13,675  
2,456  
28,495  
22,468  
17,107  
116,203  
113,204  
121,586  
119,725  
107,295  
11,176  
11,033  
13,797  
11,615  
11,031  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
535,008  
513,998  
608,535  
566,862  
544,002  
508,134  
485,269  
496,303  
477,655  
445,400  
503,492  
480,750  
491,485  
472,867  
440,580  
4,642  
4,518  
4,818  
4,788  
4,821  
26,874  
28,730  
112,232  
89,207  
98,602  
26,874  
28,730  
112,232  
89,207  
98,602  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0