Công ty Cổ phần văn hoá Phương Nam (PNC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
423,755  
475,731  
577,103  
535,008  
513,998  
331,148  
369,476  
339,597  
308,446  
297,180  
52,575  
78,848  
12,585  
8,086  
12,761  
0  
0  
0  
0  
0  
44,280  
33,157  
35,893  
41,560  
36,830  
218,980  
240,741  
271,054  
240,671  
233,227  
15,313  
16,730  
20,066  
18,129  
14,362  
92,607  
106,255  
237,506  
226,562  
216,819  
14,176  
19,332  
18,713  
19,264  
21,955  
63,994  
73,405  
76,562  
66,221  
68,134  
0  
3  
13  
23  
38  
3,081  
1,179  
2,410  
13,675  
2,456  
2,500  
3,429  
129,073  
116,203  
113,204  
8,856  
8,905  
10,735  
11,176  
11,033  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
423,755  
475,731  
577,103  
535,008  
513,998  
270,422  
301,659  
540,676  
508,134  
485,269  
265,436  
297,082  
492,211  
503,492  
480,750  
4,986  
4,577  
48,465  
4,642  
4,518  
153,333  
174,072  
36,428  
26,874  
28,730  
153,333  
174,072  
36,428  
26,874  
28,730  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0