Công ty Cổ phần văn hoá Phương Nam (PNC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
544,002  
527,361  
529,368  
532,433  
507,215  
344,676  
351,051  
329,689  
336,310  
322,430  
28,285  
37,663  
13,216  
14,244  
17,629  
20  
20  
20  
0  
15  
57,142  
61,983  
62,916  
64,777  
66,923  
249,132  
243,398  
243,592  
246,900  
228,438  
10,097  
7,986  
9,945  
10,388  
9,425  
199,327  
176,311  
199,679  
196,123  
184,785  
17,099  
13,878  
13,107  
12,631  
12,742  
46,026  
48,323  
42,374  
43,169  
42,871  
769  
847  
26,158  
26,237  
26,315  
17,107  
7,523  
7,254  
4,135  
4,195  
107,295  
94,734  
97,471  
96,904  
84,707  
11,031  
11,006  
13,314  
13,048  
13,954  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
544,002  
527,361  
529,368  
532,433  
507,215  
445,400  
432,193  
416,168  
418,889  
406,885  
440,580  
427,353  
411,225  
414,029  
402,067  
4,821  
4,840  
4,943  
4,859  
4,817  
98,602  
95,168  
113,200  
113,544  
100,330  
98,602  
95,168  
113,200  
113,544  
100,330  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0