Công ty Cổ phần văn hoá Phương Nam (PNC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
529,368  
532,433  
507,215  
476,963  
412,520  
329,689  
336,310  
322,430  
292,555  
287,853  
13,216  
14,244  
17,629  
9,443  
9,384  
20  
0  
15  
15  
0  
62,916  
64,777  
66,923  
59,809  
61,325  
243,592  
246,900  
228,438  
208,649  
199,079  
9,945  
10,388  
9,425  
14,639  
18,064  
199,679  
196,123  
184,785  
184,408  
124,668  
13,107  
12,631  
12,742  
12,108  
10,144  
42,374  
43,169  
42,871  
43,427  
36,202  
26,158  
26,237  
26,315  
26,394  
26,472  
7,254  
4,135  
4,195  
2,659  
11,211  
97,471  
96,904  
84,707  
84,706  
25,831  
13,314  
13,048  
13,954  
15,114  
14,808  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
529,368  
532,433  
507,215  
476,963  
412,520  
416,168  
418,889  
406,885  
374,886  
355,738  
411,225  
414,029  
402,067  
370,207  
351,845  
4,943  
4,859  
4,817  
4,680  
3,893  
113,200  
113,544  
100,330  
102,077  
56,783  
113,200  
113,544  
100,330  
102,077  
56,783  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0