Công ty Cổ phần vật liệu bưu điện TELVINA (PMT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
165,746  
173,297  
 
 
 
136,203  
142,283  
 
 
 
17,955  
10,236  
 
 
 
328  
328  
 
 
 
63,769  
66,474  
 
 
 
53,708  
64,179  
 
 
 
443  
1,066  
 
 
 
29,543  
31,014  
 
 
 
16  
17  
 
 
 
29,464  
30,922  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
64  
76  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
165,746  
173,297  
 
 
 
89,102  
97,480  
 
 
 
88,222  
97,100  
 
 
 
880  
380  
 
 
 
76,645  
75,816  
 
 
 
76,645  
75,816  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0