Công ty Cổ phần vật liệu bưu điện TELVINA (PMT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
109,627  
 
 
 
 
68,620  
 
 
 
 
2,056  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
37,784  
 
 
 
 
26,568  
 
 
 
 
2,211  
 
 
 
 
41,008  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
40,836  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
172  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
109,627  
 
 
 
 
37,271  
 
 
 
 
37,271  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
72,356  
 
 
 
 
72,356  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0