Công ty Cổ phần vật liệu bưu điện TELVINA (PMT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
142,420  
165,746  
173,297  
 
 
114,705  
136,203  
142,283  
 
 
3,776  
17,955  
10,236  
 
 
328  
328  
328  
 
 
60,018  
63,769  
66,474  
 
 
50,087  
53,708  
64,179  
 
 
496  
443  
1,066  
 
 
27,715  
29,543  
31,014  
 
 
14  
16  
17  
 
 
27,649  
29,464  
30,922  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
52  
64  
76  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
142,420  
165,746  
173,297  
 
 
64,974  
89,102  
97,480  
 
 
64,094  
88,222  
97,100  
 
 
880  
880  
380  
 
 
77,445  
76,645  
75,816  
 
 
77,445  
76,645  
75,816  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0