Công ty Cổ phần vật liệu bưu điện TELVINA (PMT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
167,922  
142,420  
165,746  
173,297  
 
141,178  
114,705  
136,203  
142,283  
 
17,849  
3,776  
17,955  
10,236  
 
336  
328  
328  
328  
 
76,128  
60,018  
63,769  
66,474  
 
45,879  
50,087  
53,708  
64,179  
 
986  
496  
443  
1,066  
 
26,744  
27,715  
29,543  
31,014  
 
12  
14  
16  
17  
 
26,692  
27,649  
29,464  
30,922  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
41  
52  
64  
76  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
167,922  
142,420  
165,746  
173,297  
 
89,766  
64,974  
89,102  
97,480  
 
89,266  
64,094  
88,222  
97,100  
 
500  
880  
880  
380  
 
78,156  
77,445  
76,645  
75,816  
 
78,156  
77,445  
76,645  
75,816  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0