Công ty Cổ phần vật liệu bưu điện TELVINA (PMT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
192,940  
164,187  
167,922  
142,420  
 
168,508  
139,544  
141,178  
114,705  
 
4,828  
6,989  
17,849  
3,776  
 
662  
481  
336  
328  
 
94,991  
84,799  
76,128  
60,018  
 
65,736  
46,452  
45,879  
50,087  
 
2,292  
823  
986  
496  
 
24,432  
24,643  
26,744  
27,715  
 
8  
9  
12  
14  
 
24,090  
24,370  
26,692  
27,649  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
334  
264  
41  
52  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
192,940  
164,187  
167,922  
142,420  
 
114,597  
84,731  
89,766  
64,974  
 
114,097  
84,231  
89,266  
64,094  
 
500  
500  
500  
880  
 
78,342  
79,456  
78,156  
77,445  
 
78,342  
79,456  
78,156  
77,445  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0