Công ty Cổ phần vật liệu bưu điện TELVINA (PMT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
173,297  
 
 
 
 
142,283  
 
 
 
 
10,236  
 
 
 
 
328  
 
 
 
 
66,474  
 
 
 
 
64,179  
 
 
 
 
1,066  
 
 
 
 
31,014  
 
 
 
 
17  
 
 
 
 
30,922  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
76  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
173,297  
 
 
 
 
97,480  
 
 
 
 
97,100  
 
 
 
 
380  
 
 
 
 
75,816  
 
 
 
 
75,816  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0