Công ty Cổ phần vật liệu bưu điện TELVINA (PMT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
164,187  
167,922  
142,420  
165,746  
 
139,544  
141,178  
114,705  
136,203  
 
6,989  
17,849  
3,776  
17,955  
 
481  
336  
328  
328  
 
84,799  
76,128  
60,018  
63,769  
 
46,452  
45,879  
50,087  
53,708  
 
823  
986  
496  
443  
 
24,643  
26,744  
27,715  
29,543  
 
9  
12  
14  
16  
 
24,370  
26,692  
27,649  
29,464  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
264  
41  
52  
64  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
164,187  
167,922  
142,420  
165,746  
 
84,731  
89,766  
64,974  
89,102  
 
84,231  
89,266  
64,094  
88,222  
 
500  
500  
880  
880  
 
79,456  
78,156  
77,445  
76,645  
 
79,456  
78,156  
77,445  
76,645  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0