Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
368,190  
334,401  
336,115  
306,168  
306,560  
215,409  
183,608  
190,223  
165,415  
166,239  
17,628  
26,129  
30,363  
10,947  
14,611  
41  
41  
41  
41  
60  
100,732  
72,346  
69,397  
82,992  
80,842  
87,231  
77,806  
75,847  
57,339  
60,892  
9,778  
7,285  
14,575  
14,096  
9,834  
152,781  
150,793  
145,892  
140,753  
140,321  
565  
565  
565  
565  
565  
74,256  
74,175  
73,784  
123,397  
124,322  
0  
0  
0  
0  
0  
1,198  
1,157  
1,157  
1,157  
4,397  
24,225  
21,501  
19,107  
15,634  
11,037  
52,537  
53,394  
51,279  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
368,190  
334,401  
336,115  
306,168  
306,560  
215,485  
185,271  
163,452  
138,347  
156,101  
214,918  
184,704  
162,553  
137,447  
154,697  
567  
567  
899  
899  
1,404  
152,705  
149,129  
172,662  
167,822  
150,459  
152,705  
149,129  
172,662  
167,822  
150,459  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0