Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
334,401  
336,115  
306,168  
306,560  
291,805  
183,608  
190,223  
165,415  
166,239  
149,792  
26,129  
30,363  
10,947  
14,611  
12,165  
41  
41  
41  
60  
60  
72,346  
69,397  
82,992  
80,842  
84,363  
77,806  
75,847  
57,339  
60,892  
43,028  
7,285  
14,575  
14,096  
9,834  
10,177  
150,793  
145,892  
140,753  
140,321  
142,013  
565  
565  
565  
565  
565  
74,175  
73,784  
123,397  
124,322  
10,014  
0  
0  
0  
0  
0  
1,157  
1,157  
1,157  
4,397  
120,397  
21,501  
19,107  
15,634  
11,037  
11,037  
53,394  
51,279  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
334,401  
336,115  
306,168  
306,560  
291,805  
185,271  
163,452  
138,347  
156,101  
148,615  
184,704  
162,553  
137,447  
154,697  
147,211  
567  
899  
899  
1,404  
1,404  
149,129  
172,662  
167,822  
150,459  
143,190  
149,129  
172,662  
167,822  
150,459  
143,190  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0