Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
336,115  
306,168  
306,560  
291,805  
287,917  
190,223  
165,415  
166,239  
149,792  
175,200  
30,363  
10,947  
14,611  
12,165  
56,232  
41  
41  
60  
60  
60  
69,397  
82,992  
80,842  
84,363  
59,033  
75,847  
57,339  
60,892  
43,028  
51,074  
14,575  
14,096  
9,834  
10,177  
8,802  
145,892  
140,753  
140,321  
142,013  
112,717  
565  
565  
565  
565  
565  
73,784  
123,397  
124,322  
10,014  
8,718  
0  
0  
0  
0  
0  
1,157  
1,157  
4,397  
120,397  
92,397  
19,107  
15,634  
11,037  
11,037  
11,037  
51,279  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
336,115  
306,168  
306,560  
291,805  
287,917  
163,452  
138,347  
156,101  
148,615  
139,730  
162,553  
137,447  
154,697  
147,211  
138,326  
899  
899  
1,404  
1,404  
1,404  
172,662  
167,822  
150,459  
143,190  
148,186  
172,662  
167,822  
150,459  
143,190  
148,186  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0