Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
337,140  
309,934  
315,294  
306,410  
368,190  
180,737  
156,750  
160,091  
153,130  
215,409  
29,429  
19,071  
15,642  
19,095  
17,628  
41  
41  
41  
41  
41  
78,282  
71,950  
75,841  
65,313  
100,732  
64,233  
55,104  
58,850  
57,175  
87,231  
8,752  
10,583  
9,717  
11,506  
9,778  
156,403  
153,184  
155,203  
153,280  
152,781  
565  
565  
565  
565  
565  
77,458  
78,417  
80,410  
72,571  
74,256  
0  
0  
0  
0  
0  
1,837  
940  
1,157  
2,103  
1,198  
21,226  
20,161  
18,535  
24,883  
24,225  
55,317  
53,101  
54,536  
53,158  
52,537  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
337,140  
309,934  
315,294  
306,410  
368,190  
190,684  
165,323  
172,669  
146,717  
215,485  
190,141  
164,780  
172,124  
146,172  
214,918  
543  
543  
545  
545  
567  
146,456  
144,611  
142,625  
159,693  
152,705  
146,456  
144,611  
142,625  
159,693  
152,705  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0