Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
357,458  
337,140  
309,934  
315,294  
306,410  
190,442  
180,737  
156,750  
160,091  
153,130  
11,624  
29,429  
19,071  
15,642  
19,095  
41  
41  
41  
41  
41  
106,211  
78,282  
71,950  
75,841  
65,313  
61,841  
64,233  
55,104  
58,850  
57,175  
10,725  
8,752  
10,583  
9,717  
11,506  
167,016  
156,403  
153,184  
155,203  
153,280  
565  
565  
565  
565  
565  
91,903  
77,458  
78,417  
80,410  
72,571  
0  
0  
0  
0  
0  
863  
1,837  
940  
1,157  
2,103  
22,362  
21,226  
20,161  
18,535  
24,883  
51,323  
55,317  
53,101  
54,536  
53,158  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
357,458  
337,140  
309,934  
315,294  
306,410  
206,488  
190,684  
165,323  
172,669  
146,717  
199,386  
190,141  
164,780  
172,124  
146,172  
7,102  
543  
543  
545  
545  
150,970  
146,456  
144,611  
142,625  
159,693  
150,970  
146,456  
144,611  
142,625  
159,693  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0