Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
306,560  
291,805  
287,917  
226,523  
184,152  
166,239  
149,792  
175,200  
200,977  
158,769  
14,611  
12,165  
56,232  
85,940  
44,743  
60  
60  
60  
60  
60  
80,842  
84,363  
59,033  
58,470  
63,487  
60,892  
43,028  
51,074  
55,660  
47,547  
9,834  
10,177  
8,802  
846  
2,932  
140,321  
142,013  
112,717  
25,546  
25,382  
565  
565  
565  
615  
0  
124,322  
10,014  
8,718  
9,162  
9,501  
0  
0  
0  
0  
0  
4,397  
120,397  
92,397  
4,373  
4,229  
11,037  
11,037  
11,037  
11,037  
11,037  
0  
0  
0  
358  
615  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
306,560  
291,805  
287,917  
226,523  
184,152  
156,101  
148,615  
139,730  
82,475  
46,889  
154,697  
147,211  
138,326  
81,021  
45,431  
1,404  
1,404  
1,404  
1,454  
1,458  
150,459  
143,190  
148,186  
144,048  
137,263  
150,459  
143,190  
148,186  
144,048  
137,263  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0