Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
309,934  
315,294  
306,410  
368,190  
334,401  
156,750  
160,091  
153,130  
215,409  
183,608  
19,071  
15,642  
19,095  
17,628  
26,129  
41  
41  
41  
41  
41  
71,950  
75,841  
65,313  
100,732  
72,346  
55,104  
58,850  
57,175  
87,231  
77,806  
10,583  
9,717  
11,506  
9,778  
7,285  
153,184  
155,203  
153,280  
152,781  
150,793  
565  
565  
565  
565  
565  
78,417  
80,410  
72,571  
74,256  
74,175  
0  
0  
0  
0  
0  
940  
1,157  
2,103  
1,198  
1,157  
20,161  
18,535  
24,883  
24,225  
21,501  
53,101  
54,536  
53,158  
52,537  
53,394  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
309,934  
315,294  
306,410  
368,190  
334,401  
165,323  
172,669  
146,717  
215,485  
185,271  
164,780  
172,124  
146,172  
214,918  
184,704  
543  
545  
545  
567  
567  
144,611  
142,625  
159,693  
152,705  
149,129  
144,611  
142,625  
159,693  
152,705  
149,129  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0