Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (PMP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
208,631  
190,436  
194,201  
142,893  
136,002  
129,595  
119,433  
125,012  
94,133  
93,905  
1,141  
477  
1,413  
2,736  
8,282  
0  
0  
0  
0  
0  
58,019  
64,072  
75,405  
37,762  
46,367  
65,939  
50,042  
43,656  
51,541  
37,828  
4,496  
4,842  
4,538  
2,094  
1,428  
79,037  
71,003  
69,189  
48,759  
42,097  
3  
3  
3  
3  
3  
67,819  
69,489  
45,991  
39,074  
38,886  
0  
0  
0  
0  
0  
10,259  
523  
22,434  
9,024  
2,471  
0  
0  
0  
0  
0  
956  
988  
762  
658  
737  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
208,631  
190,436  
194,201  
142,893  
136,002  
144,597  
129,694  
128,439  
78,722  
74,567  
119,075  
116,041  
111,640  
76,914  
72,801  
25,522  
13,653  
16,799  
1,808  
1,766  
64,034  
60,742  
65,762  
64,171  
61,435  
64,034  
60,742  
65,762  
64,171  
61,435  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0