Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (PMP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
227,426  
235,469  
227,751  
196,875  
208,631  
154,482  
162,561  
152,403  
119,659  
129,595  
5,932  
3,841  
2,223  
3,139  
1,141  
0  
0  
0  
0  
0  
71,250  
73,743  
72,743  
47,531  
58,019  
71,739  
77,713  
67,404  
65,547  
65,939  
5,561  
7,264  
10,032  
3,442  
4,496  
72,944  
72,908  
75,348  
77,216  
79,037  
3  
3  
3  
3  
3  
69,405  
70,949  
73,268  
75,119  
67,819  
0  
0  
0  
0  
0  
2,316  
654  
711  
901  
10,259  
0  
0  
0  
0  
0  
1,221  
1,301  
1,366  
1,192  
956  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
227,426  
235,469  
227,751  
196,875  
208,631  
163,761  
173,808  
159,847  
130,964  
144,597  
146,565  
156,387  
140,378  
111,411  
119,075  
17,196  
17,421  
19,469  
19,553  
25,522  
63,665  
61,661  
67,904  
65,911  
64,034  
63,665  
61,661  
67,904  
65,911  
64,034  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0