Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (PMP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
136,002  
144,724  
136,070  
124,470  
129,586  
93,905  
104,020  
94,674  
83,387  
87,462  
8,282  
2,054  
2,709  
4,501  
2,368  
0  
0  
0  
0  
0  
46,367  
53,181  
35,958  
41,694  
51,045  
37,828  
46,684  
51,835  
35,713  
32,083  
1,428  
2,101  
4,172  
1,479  
1,965  
42,097  
40,703  
41,396  
41,083  
42,125  
3  
3  
3  
3  
3  
38,886  
38,400  
39,867  
40,189  
37,903  
0  
0  
0  
0  
0  
2,471  
1,327  
969  
277  
3,629  
0  
0  
0  
0  
0  
737  
974  
557  
615  
589  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
136,002  
144,724  
136,070  
124,470  
129,586  
74,567  
86,139  
71,240  
61,697  
69,159  
72,801  
85,143  
69,474  
59,932  
65,399  
1,766  
996  
1,766  
1,766  
3,759  
61,435  
58,585  
64,830  
62,773  
60,427  
61,435  
58,585  
64,830  
62,773  
60,427  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0