Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (PMP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
194,201  
142,893  
136,002  
144,724  
136,070  
125,012  
94,133  
93,905  
104,020  
94,674  
1,413  
2,736  
8,282  
2,054  
2,709  
0  
0  
0  
0  
0  
75,405  
37,762  
46,367  
53,181  
35,958  
43,656  
51,541  
37,828  
46,684  
51,835  
4,538  
2,094  
1,428  
2,101  
4,172  
69,189  
48,759  
42,097  
40,703  
41,396  
3  
3  
3  
3  
3  
45,991  
39,074  
38,886  
38,400  
39,867  
0  
0  
0  
0  
0  
22,434  
9,024  
2,471  
1,327  
969  
0  
0  
0  
0  
0  
762  
658  
737  
974  
557  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
194,201  
142,893  
136,002  
144,724  
136,070  
128,439  
78,722  
74,567  
86,139  
71,240  
111,640  
76,914  
72,801  
85,143  
69,474  
16,799  
1,808  
1,766  
996  
1,766  
65,762  
64,171  
61,435  
58,585  
64,830  
65,762  
64,171  
61,435  
58,585  
64,830  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0