Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (PMP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
227,751  
196,875  
208,631  
190,436  
194,201  
152,403  
119,659  
129,595  
119,433  
125,012  
2,223  
3,139  
1,141  
477  
1,413  
0  
0  
0  
0  
0  
72,743  
47,531  
58,019  
64,072  
75,405  
67,404  
65,547  
65,939  
50,042  
43,656  
10,032  
3,442  
4,496  
4,842  
4,538  
75,348  
77,216  
79,037  
71,003  
69,189  
3  
3  
3  
3  
3  
73,268  
75,119  
67,819  
69,489  
45,991  
0  
0  
0  
0  
0  
711  
901  
10,259  
523  
22,434  
0  
0  
0  
0  
0  
1,366  
1,192  
956  
988  
762  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
227,751  
196,875  
208,631  
190,436  
194,201  
159,847  
130,964  
144,597  
129,694  
128,439  
140,378  
111,411  
119,075  
116,041  
111,640  
19,469  
19,553  
25,522  
13,653  
16,799  
67,904  
65,911  
64,034  
60,742  
65,762  
67,904  
65,911  
64,034  
60,742  
65,762  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0