Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (PMP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
190,436  
194,201  
142,893  
136,002  
144,724  
119,433  
125,012  
94,133  
93,905  
104,020  
477  
1,413  
2,736  
8,282  
2,054  
0  
0  
0  
0  
0  
64,072  
75,405  
37,762  
46,367  
53,181  
50,042  
43,656  
51,541  
37,828  
46,684  
4,842  
4,538  
2,094  
1,428  
2,101  
71,003  
69,189  
48,759  
42,097  
40,703  
3  
3  
3  
3  
3  
69,489  
45,991  
39,074  
38,886  
38,400  
0  
0  
0  
0  
0  
523  
22,434  
9,024  
2,471  
1,327  
0  
0  
0  
0  
0  
988  
762  
658  
737  
974  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
190,436  
194,201  
142,893  
136,002  
144,724  
129,694  
128,439  
78,722  
74,567  
86,139  
116,041  
111,640  
76,914  
72,801  
85,143  
13,653  
16,799  
1,808  
1,766  
996  
60,742  
65,762  
64,171  
61,435  
58,585  
60,742  
65,762  
64,171  
61,435  
58,585  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0