Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (PMG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,448,708  
1,341,007  
1,308,367  
1,283,515  
1,296,926  
428,647  
331,543  
325,636  
236,414  
328,647  
38,694  
22,206  
28,331  
33,100  
18,149  
0  
0  
0  
0  
0  
303,534  
224,293  
244,028  
144,369  
255,298  
38,846  
41,517  
26,453  
34,291  
27,368  
47,573  
43,528  
26,824  
24,654  
27,832  
1,020,061  
1,009,463  
982,731  
1,047,101  
968,278  
13,555  
13,505  
36,167  
97,280  
27,138  
216,438  
191,214  
202,780  
207,770  
211,141  
94,327  
94,327  
94,327  
94,327  
94,327  
367,112  
382,899  
173,719  
168,006  
162,017  
0  
0  
137,000  
137,000  
137,000  
328,629  
327,519  
338,738  
342,717  
336,654  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,448,708  
1,341,007  
1,308,367  
1,283,515  
1,296,926  
867,277  
788,069  
793,235  
776,232  
804,820  
602,724  
549,740  
527,682  
463,621  
630,618  
264,553  
238,329  
265,552  
312,611  
174,203  
581,431  
552,937  
515,132  
507,283  
492,105  
581,431  
552,937  
515,132  
507,283  
492,105  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0