Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (PMG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,341,007  
1,308,367  
1,283,515  
1,296,926  
1,233,298  
331,543  
325,636  
236,414  
328,647  
336,005  
22,206  
28,331  
33,100  
18,149  
48,107  
0  
0  
0  
0  
0  
224,293  
244,028  
144,369  
255,298  
242,132  
41,517  
26,453  
34,291  
27,368  
19,266  
43,528  
26,824  
24,654  
27,832  
26,500  
1,009,463  
982,731  
1,047,101  
968,278  
897,293  
13,505  
36,167  
97,280  
27,138  
23,080  
191,214  
202,780  
207,770  
211,141  
211,792  
94,327  
94,327  
94,327  
94,327  
94,327  
382,899  
173,719  
168,006  
162,017  
146,122  
0  
137,000  
137,000  
137,000  
99,500  
327,519  
338,738  
342,717  
336,654  
322,471  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,341,007  
1,308,367  
1,283,515  
1,296,926  
1,233,298  
788,069  
793,235  
776,232  
804,820  
758,009  
549,740  
527,682  
463,621  
630,618  
591,582  
238,329  
265,552  
312,611  
174,203  
166,427  
552,937  
515,132  
507,283  
492,105  
475,289  
552,937  
515,132  
507,283  
492,105  
475,289  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0