Công ty Cổ phần Pymepharco (PME: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,006,980  
1,969,401  
1,955,937  
1,860,194  
1,829,271  
1,615,331  
1,597,579  
1,597,850  
1,497,483  
1,462,050  
26,242  
70,337  
42,583  
70,453  
109,221  
565,000  
549,000  
635,000  
515,000  
405,000  
617,799  
613,275  
512,068  
532,015  
567,645  
399,462  
358,873  
400,000  
372,202  
372,806  
6,829  
6,094  
8,199  
7,812  
7,377  
391,649  
371,822  
358,087  
362,711  
367,221  
5,390  
5,390  
1,140  
1,140  
1,140  
306,663  
275,005  
285,904  
293,965  
299,142  
0  
0  
0  
0  
0  
46,638  
52,872  
36,352  
30,088  
27,203  
27,144  
27,144  
25,797  
25,797  
25,797  
5,814  
11,411  
8,895  
11,721  
13,939  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,006,980  
1,969,401  
1,955,937  
1,860,194  
1,829,271  
373,710  
351,908  
346,330  
321,869  
508,397  
340,143  
309,909  
304,240  
271,783  
458,153  
33,567  
41,999  
42,090  
50,086  
50,245  
1,633,269  
1,617,493  
1,609,608  
1,538,325  
1,320,873  
1,633,269  
1,617,493  
1,609,608  
1,538,325  
1,320,873  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0