Công ty Cổ phần Pymepharco (PME: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,055,294  
2,006,980  
1,969,401  
1,955,937  
1,860,194  
1,660,832  
1,615,331  
1,597,579  
1,597,850  
1,497,483  
46,993  
26,242  
70,337  
42,583  
70,453  
520,000  
565,000  
549,000  
635,000  
515,000  
680,842  
617,799  
613,275  
512,068  
532,015  
408,489  
399,462  
358,873  
400,000  
372,202  
4,508  
6,829  
6,094  
8,199  
7,812  
394,462  
391,649  
371,822  
358,087  
362,711  
5,390  
5,390  
5,390  
1,140  
1,140  
304,459  
306,663  
275,005  
285,904  
293,965  
0  
0  
0  
0  
0  
52,130  
46,638  
52,872  
36,352  
30,088  
28,144  
27,144  
27,144  
25,797  
25,797  
4,339  
5,814  
11,411  
8,895  
11,721  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,055,294  
2,006,980  
1,969,401  
1,955,937  
1,860,194  
351,125  
373,710  
351,908  
346,330  
321,869  
317,608  
340,143  
309,909  
304,240  
271,783  
33,517  
33,567  
41,999  
42,090  
50,086  
1,704,169  
1,633,269  
1,617,493  
1,609,608  
1,538,325  
1,704,169  
1,633,269  
1,617,493  
1,609,608  
1,538,325  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0