Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
354,515  
336,630  
326,443  
322,321  
332,446  
302,753  
284,383  
273,520  
267,458  
277,295  
169,940  
146,839  
130,903  
140,129  
95,854  
0  
0  
7,000  
0  
47,500  
42,268  
43,953  
45,817  
37,913  
41,748  
89,057  
91,858  
87,808  
87,426  
90,196  
1,489  
1,732  
1,991  
1,988  
1,997  
51,762  
52,247  
52,923  
54,864  
55,151  
0  
0  
0  
0  
0  
49,644  
49,482  
49,820  
52,050  
52,665  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,118  
2,765  
3,103  
2,814  
2,486  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
354,515  
336,630  
326,443  
322,321  
332,446  
54,370  
50,926  
45,070  
39,188  
63,692  
54,370  
50,926  
45,070  
39,188  
63,692  
0  
0  
0  
0  
0  
300,145  
285,704  
281,373  
283,133  
268,754  
300,145  
285,704  
281,373  
283,133  
268,754  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0