Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
303,111  
296,983  
292,534  
296,991  
282,862  
247,997  
240,496  
243,698  
249,899  
241,243  
41,129  
83,303  
103,416  
106,091  
116,648  
74,500  
30,000  
12,000  
22,000  
10,000  
41,329  
38,291  
45,290  
46,297  
44,380  
89,228  
86,061  
80,142  
73,723  
68,866  
1,811  
2,841  
2,850  
1,788  
1,350  
55,114  
56,488  
48,835  
47,092  
41,618  
0  
0  
0  
0  
0  
52,332  
54,296  
46,376  
44,022  
39,879  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,782  
2,192  
2,459  
3,071  
1,739  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
303,111  
296,983  
292,534  
296,991  
282,862  
48,131  
47,465  
40,527  
58,654  
58,940  
48,131  
47,465  
40,527  
58,654  
58,940  
0  
0  
0  
0  
0  
254,980  
249,518  
252,006  
238,337  
223,922  
254,980  
249,518  
252,006  
238,337  
223,922  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0