Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
282,862  
264,512  
255,093  
261,275  
238,173  
241,243  
224,988  
213,570  
221,368  
200,043  
116,648  
65,748  
123,165  
122,037  
98,672  
10,000  
58,000  
0  
0  
0  
44,380  
41,562  
34,565  
40,588  
41,883  
68,866  
58,278  
54,331  
56,942  
58,152  
1,350  
1,399  
1,510  
1,800  
1,336  
41,618  
39,525  
41,522  
39,907  
38,129  
0  
0  
0  
0  
0  
39,879  
37,509  
39,639  
37,892  
36,232  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,739  
2,015  
1,884  
2,015  
1,897  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
282,862  
264,512  
255,093  
261,275  
238,173  
58,940  
45,972  
37,279  
55,069  
44,996  
58,940  
45,972  
37,279  
55,069  
44,996  
0  
0  
0  
0  
0  
223,922  
218,541  
217,814  
206,206  
193,176  
223,922  
218,541  
217,814  
206,206  
193,176  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0