Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
322,321  
332,446  
303,111  
296,983  
292,534  
267,458  
277,295  
247,997  
240,496  
243,698  
140,129  
95,854  
41,129  
83,303  
103,416  
0  
47,500  
74,500  
30,000  
12,000  
37,913  
41,748  
41,329  
38,291  
45,290  
87,426  
90,196  
89,228  
86,061  
80,142  
1,988  
1,997  
1,811  
2,841  
2,850  
54,864  
55,151  
55,114  
56,488  
48,835  
0  
0  
0  
0  
0  
52,050  
52,665  
52,332  
54,296  
46,376  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,814  
2,486  
2,782  
2,192  
2,459  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
322,321  
332,446  
303,111  
296,983  
292,534  
39,188  
63,692  
48,131  
47,465  
40,527  
39,188  
63,692  
48,131  
47,465  
40,527  
0  
0  
0  
0  
0  
283,133  
268,754  
254,980  
249,518  
252,006  
283,133  
268,754  
254,980  
249,518  
252,006  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0