Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
332,446  
303,111  
296,983  
292,534  
296,991  
277,295  
247,997  
240,496  
243,698  
249,899  
95,854  
41,129  
83,303  
103,416  
106,091  
47,500  
74,500  
30,000  
12,000  
22,000  
41,748  
41,329  
38,291  
45,290  
46,297  
90,196  
89,228  
86,061  
80,142  
73,723  
1,997  
1,811  
2,841  
2,850  
1,788  
55,151  
55,114  
56,488  
48,835  
47,092  
0  
0  
0  
0  
0  
52,665  
52,332  
54,296  
46,376  
44,022  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,486  
2,782  
2,192  
2,459  
3,071  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
332,446  
303,111  
296,983  
292,534  
296,991  
63,692  
48,131  
47,465  
40,527  
58,654  
63,692  
48,131  
47,465  
40,527  
58,654  
0  
0  
0  
0  
0  
268,754  
254,980  
249,518  
252,006  
238,337  
268,754  
254,980  
249,518  
252,006  
238,337  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0