Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
326,443  
322,321  
332,446  
303,111  
296,983  
273,520  
267,458  
277,295  
247,997  
240,496  
130,903  
140,129  
95,854  
41,129  
83,303  
7,000  
0  
47,500  
74,500  
30,000  
45,817  
37,913  
41,748  
41,329  
38,291  
87,808  
87,426  
90,196  
89,228  
86,061  
1,991  
1,988  
1,997  
1,811  
2,841  
52,923  
54,864  
55,151  
55,114  
56,488  
0  
0  
0  
0  
0  
49,820  
52,050  
52,665  
52,332  
54,296  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,103  
2,814  
2,486  
2,782  
2,192  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
326,443  
322,321  
332,446  
303,111  
296,983  
45,070  
39,188  
63,692  
48,131  
47,465  
45,070  
39,188  
63,692  
48,131  
47,465  
0  
0  
0  
0  
0  
281,373  
283,133  
268,754  
254,980  
249,518  
281,373  
283,133  
268,754  
254,980  
249,518  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0