Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
292,534  
296,991  
282,862  
264,512  
255,093  
243,698  
249,899  
241,243  
224,988  
213,570  
103,416  
106,091  
116,648  
65,748  
123,165  
12,000  
22,000  
10,000  
58,000  
0  
45,290  
46,297  
44,380  
41,562  
34,565  
80,142  
73,723  
68,866  
58,278  
54,331  
2,850  
1,788  
1,350  
1,399  
1,510  
48,835  
47,092  
41,618  
39,525  
41,522  
0  
0  
0  
0  
0  
46,376  
44,022  
39,879  
37,509  
39,639  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,459  
3,071  
1,739  
2,015  
1,884  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
292,534  
296,991  
282,862  
264,512  
255,093  
40,527  
58,654  
58,940  
45,972  
37,279  
40,527  
58,654  
58,940  
45,972  
37,279  
0  
0  
0  
0  
0  
252,006  
238,337  
223,922  
218,541  
217,814  
252,006  
238,337  
223,922  
218,541  
217,814  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0