Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
296,983  
292,534  
296,991  
282,862  
264,512  
240,496  
243,698  
249,899  
241,243  
224,988  
83,303  
103,416  
106,091  
116,648  
65,748  
30,000  
12,000  
22,000  
10,000  
58,000  
38,291  
45,290  
46,297  
44,380  
41,562  
86,061  
80,142  
73,723  
68,866  
58,278  
2,841  
2,850  
1,788  
1,350  
1,399  
56,488  
48,835  
47,092  
41,618  
39,525  
0  
0  
0  
0  
0  
54,296  
46,376  
44,022  
39,879  
37,509  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,192  
2,459  
3,071  
1,739  
2,015  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
296,983  
292,534  
296,991  
282,862  
264,512  
47,465  
40,527  
58,654  
58,940  
45,972  
47,465  
40,527  
58,654  
58,940  
45,972  
0  
0  
0  
0  
0  
249,518  
252,006  
238,337  
223,922  
218,541  
249,518  
252,006  
238,337  
223,922  
218,541  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0