Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PMB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
180,265  
197,615  
237,285  
173,551  
192,233  
155,830  
172,668  
210,620  
144,292  
160,933  
114,747  
144,551  
186,058  
120,525  
102,863  
0  
0  
0  
0  
0  
34,830  
18,065  
12,964  
17,082  
20,506  
5,668  
9,485  
9,505  
5,362  
36,777  
584  
567  
2,093  
1,323  
786  
24,436  
24,946  
26,665  
29,259  
31,300  
70  
75  
83  
83  
103  
18,397  
18,154  
19,030  
18,963  
19,811  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,969  
6,717  
7,552  
10,212  
11,386  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
180,265  
197,615  
237,285  
173,551  
192,233  
32,661  
52,279  
80,531  
22,612  
40,258  
32,661  
52,279  
80,531  
22,612  
40,258  
0  
0  
0  
0  
0  
147,604  
145,336  
156,755  
150,938  
151,975  
147,604  
145,336  
156,755  
150,938  
151,975  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0