Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PMB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
197,553  
180,265  
197,615  
237,285  
173,551  
173,436  
155,830  
172,668  
210,620  
144,292  
85,097  
114,747  
144,551  
186,058  
120,525  
0  
0  
0  
0  
0  
31,830  
34,830  
18,065  
12,964  
17,082  
55,307  
5,668  
9,485  
9,505  
5,362  
1,202  
584  
567  
2,093  
1,323  
24,117  
24,436  
24,946  
26,665  
29,259  
70  
70  
75  
83  
83  
17,513  
18,397  
18,154  
19,030  
18,963  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,533  
5,969  
6,717  
7,552  
10,212  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
197,553  
180,265  
197,615  
237,285  
173,551  
50,094  
32,661  
52,279  
80,531  
22,612  
50,094  
32,661  
52,279  
80,531  
22,612  
0  
0  
0  
0  
0  
147,459  
147,604  
145,336  
156,755  
150,938  
147,459  
147,604  
145,336  
156,755  
150,938  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0