Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PMB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
237,285  
173,551  
192,233  
185,922  
190,625  
210,620  
144,292  
160,933  
164,780  
169,009  
186,058  
120,525  
102,863  
131,741  
117,460  
0  
0  
0  
0  
0  
12,964  
17,082  
20,506  
26,427  
37,205  
9,505  
5,362  
36,777  
5,331  
14,100  
2,093  
1,323  
786  
1,281  
244  
26,665  
29,259  
31,300  
21,142  
21,617  
83  
83  
103  
103  
108  
19,030  
18,963  
19,811  
16,432  
17,099  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,552  
10,212  
11,386  
4,606  
4,409  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
237,285  
173,551  
192,233  
185,922  
190,625  
80,531  
22,612  
40,258  
36,270  
29,876  
80,531  
22,612  
40,258  
33,870  
27,476  
0  
0  
0  
2,400  
2,400  
156,755  
150,938  
151,975  
149,651  
160,750  
156,755  
150,938  
151,975  
149,651  
160,750  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0