Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PMB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
173,551  
192,233  
185,922  
190,625  
192,938  
144,292  
160,933  
164,780  
169,009  
170,582  
120,525  
102,863  
131,741  
117,460  
150,834  
0  
0  
0  
0  
0  
17,082  
20,506  
26,427  
37,205  
12,510  
5,362  
36,777  
5,331  
14,100  
6,975  
1,323  
786  
1,281  
244  
263  
29,259  
31,300  
21,142  
21,617  
22,356  
83  
103  
103  
108  
98  
18,963  
19,811  
16,432  
17,099  
17,759  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,212  
11,386  
4,606  
4,409  
4,499  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
173,551  
192,233  
185,922  
190,625  
192,938  
22,612  
40,258  
36,270  
29,876  
38,099  
22,612  
40,258  
33,870  
27,476  
38,099  
0  
0  
2,400  
2,400  
0  
150,938  
151,975  
149,651  
160,750  
154,840  
150,938  
151,975  
149,651  
160,750  
154,840  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0