Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PMB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
192,233  
185,922  
190,625  
192,938  
187,031  
160,933  
164,780  
169,009  
170,582  
165,382  
102,863  
131,741  
117,460  
150,834  
109,029  
0  
0  
0  
0  
0  
20,506  
26,427  
37,205  
12,510  
24,641  
36,777  
5,331  
14,100  
6,975  
31,267  
786  
1,281  
244  
263  
444  
31,300  
21,142  
21,617  
22,356  
21,649  
103  
103  
108  
98  
88  
19,811  
16,432  
17,099  
17,759  
18,212  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
11,386  
4,606  
4,409  
4,499  
3,349  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
192,233  
185,922  
190,625  
192,938  
187,031  
40,258  
36,270  
29,876  
38,099  
32,738  
40,258  
33,870  
27,476  
38,099  
32,738  
0  
2,400  
2,400  
0  
0  
151,975  
149,651  
160,750  
154,840  
154,292  
151,975  
149,651  
160,750  
154,840  
154,292  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0