Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PMB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
190,625  
192,938  
187,031  
220,748  
198,126  
169,009  
170,582  
165,382  
198,241  
174,889  
117,460  
150,834  
109,029  
130,377  
116,413  
0  
0  
0  
0  
0  
37,205  
12,510  
24,641  
34,065  
40,976  
14,100  
6,975  
31,267  
33,542  
17,315  
244  
263  
444  
256  
184  
21,617  
22,356  
21,649  
22,508  
23,238  
108  
98  
88  
68  
62  
17,099  
17,759  
18,212  
18,868  
19,516  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,409  
4,499  
3,349  
3,572  
3,660  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
190,625  
192,938  
187,031  
220,748  
198,126  
29,876  
38,099  
32,738  
69,598  
31,683  
27,476  
38,099  
32,738  
69,598  
31,683  
2,400  
0  
0  
0  
0  
160,750  
154,840  
154,292  
151,151  
166,443  
160,750  
154,840  
154,292  
151,151  
166,443  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0