Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PMB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
192,938  
187,031  
220,748  
198,126  
192,783  
170,582  
165,382  
198,241  
174,889  
166,797  
150,834  
109,029  
130,377  
116,413  
103,537  
0  
0  
0  
0  
0  
12,510  
24,641  
34,065  
40,976  
11,323  
6,975  
31,267  
33,542  
17,315  
51,471  
263  
444  
256  
184  
467  
22,356  
21,649  
22,508  
23,238  
25,986  
98  
88  
68  
62  
112  
17,759  
18,212  
18,868  
19,516  
20,188  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,499  
3,349  
3,572  
3,660  
5,685  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
192,938  
187,031  
220,748  
198,126  
192,783  
38,099  
32,738  
69,598  
31,683  
34,698  
38,099  
32,738  
69,598  
31,683  
34,698  
0  
0  
0  
0  
0  
154,840  
154,292  
151,151  
166,443  
158,085  
154,840  
154,292  
151,151  
166,443  
158,085  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0