Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
56,376,310  
62,696,662  
66,823,623  
64,803,289  
66,550,356  
34,624,337  
41,637,462  
45,865,672  
43,673,585  
45,084,087  
10,226,751  
9,904,294  
13,012,612  
15,165,332  
14,481,021  
4,708,108  
5,916,203  
5,576,967  
2,069,736  
4,902,064  
7,477,240  
10,215,291  
8,642,267  
8,952,593  
8,357,515  
10,296,993  
13,528,711  
15,888,578  
14,627,363  
12,686,660  
1,915,246  
2,072,963  
2,745,247  
2,858,561  
4,656,825  
21,751,973  
21,059,200  
20,957,951  
21,129,704  
21,466,269  
20,241  
21,596  
119,856  
85,325  
99,366  
15,258,566  
15,007,392  
14,815,691  
15,020,482  
15,749,875  
199,379  
161,241  
163,181  
167,995  
251,353  
892,042  
837,162  
880,499  
833,714  
868,767  
3,122,299  
3,026,418  
3,025,839  
3,023,316  
2,424,080  
2,259,446  
2,005,391  
1,952,885  
1,998,872  
2,072,828  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
56,376,310  
62,696,662  
66,823,623  
64,803,289  
66,550,356  
33,189,371  
40,383,913  
45,367,680  
40,551,093  
42,290,936  
30,779,951  
37,769,149  
42,925,844  
37,922,492  
39,600,171  
2,409,420  
2,614,763  
2,441,836  
2,628,601  
2,690,765  
23,186,939  
22,312,749  
21,455,943  
24,252,196  
24,259,420  
23,186,939  
22,312,749  
21,455,943  
24,252,196  
24,259,420  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0