Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
66,799,692  
64,803,289  
66,550,356  
60,047,611  
58,764,938  
45,894,097  
43,673,585  
45,084,087  
38,937,382  
37,770,248  
15,607,661  
15,165,332  
14,481,021  
12,641,940  
11,890,061  
3,020,877  
2,069,736  
4,902,064  
4,495,277  
3,747,466  
8,614,138  
8,952,593  
8,357,515  
8,748,420  
7,522,976  
15,915,575  
14,627,363  
12,686,660  
10,410,948  
11,683,643  
2,735,846  
2,858,561  
4,656,825  
2,640,797  
2,926,102  
20,905,595  
21,129,704  
21,466,269  
21,110,229  
20,994,690  
119,856  
85,325  
99,366  
87,526  
65,909  
14,813,250  
15,020,482  
15,749,875  
15,652,590  
15,512,479  
163,181  
167,995  
251,353  
251,953  
254,427  
892,285  
833,714  
868,767  
811,930  
893,596  
2,968,074  
3,023,316  
2,424,080  
2,391,897  
2,361,211  
1,948,950  
1,998,872  
2,072,828  
1,914,333  
1,907,068  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
66,799,692  
64,803,289  
66,550,356  
60,047,611  
58,764,938  
45,361,267  
40,551,093  
42,290,936  
36,810,098  
33,195,707  
42,834,941  
37,922,492  
39,600,171  
33,775,794  
30,147,327  
2,526,327  
2,628,601  
2,690,765  
3,034,304  
3,048,380  
21,438,424  
24,252,196  
24,259,420  
23,237,513  
25,569,231  
21,438,424  
24,252,196  
24,259,420  
23,237,513  
25,569,231  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0