Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
62,696,662  
66,823,623  
64,803,289  
66,550,356  
60,047,611  
41,637,462  
45,865,672  
43,673,585  
45,084,087  
38,937,382  
9,904,294  
13,012,612  
15,165,332  
14,481,021  
12,641,940  
5,916,203  
5,576,967  
2,069,736  
4,902,064  
4,495,277  
10,215,291  
8,642,267  
8,952,593  
8,357,515  
8,748,420  
13,528,711  
15,888,578  
14,627,363  
12,686,660  
10,410,948  
2,072,963  
2,745,247  
2,858,561  
4,656,825  
2,640,797  
21,059,200  
20,957,951  
21,129,704  
21,466,269  
21,110,229  
21,596  
119,856  
85,325  
99,366  
87,526  
15,007,392  
14,815,691  
15,020,482  
15,749,875  
15,652,590  
161,241  
163,181  
167,995  
251,353  
251,953  
837,162  
880,499  
833,714  
868,767  
811,930  
3,026,418  
3,025,839  
3,023,316  
2,424,080  
2,391,897  
2,005,391  
1,952,885  
1,998,872  
2,072,828  
1,914,333  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
62,696,662  
66,823,623  
64,803,289  
66,550,356  
60,047,611  
40,383,913  
45,367,680  
40,551,093  
42,290,936  
36,810,098  
37,769,149  
42,925,844  
37,922,492  
39,600,171  
33,775,794  
2,614,763  
2,441,836  
2,628,601  
2,690,765  
3,034,304  
22,312,749  
21,455,943  
24,252,196  
24,259,420  
23,237,513  
22,312,749  
21,455,943  
24,252,196  
24,259,420  
23,237,513  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0