Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
603,356  
552,450  
519,456  
441,350  
414,712  
400,301  
360,949  
338,128  
249,592  
230,693  
5,795  
293  
1,733  
2,352  
16,823  
16,530  
32,820  
32,820  
16,820  
16,820  
172,239  
152,166  
142,476  
82,927  
93,317  
183,689  
171,140  
146,995  
133,857  
94,838  
22,048  
4,530  
14,104  
13,636  
8,895  
203,055  
191,501  
181,328  
191,758  
184,019  
0  
0  
28,500  
0  
0  
127,826  
105,900  
132,563  
123,389  
135,635  
0  
0  
0  
0  
0  
62,825  
42,610  
4,694  
22,630  
2,430  
0  
0  
0  
28,500  
0  
12,404  
42,991  
15,572  
17,240  
45,955  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
603,356  
552,450  
519,456  
441,350  
414,712  
349,843  
311,424  
287,292  
220,594  
210,015  
298,065  
257,426  
241,639  
177,668  
160,150  
51,779  
53,998  
45,652  
42,925  
49,864  
253,513  
241,026  
232,164  
220,757  
204,697  
253,513  
241,026  
232,164  
220,757  
204,697  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0