Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
519,456  
441,350  
414,712  
407,246  
393,405  
338,128  
249,592  
230,693  
223,664  
207,513  
1,733  
2,352  
16,823  
7,342  
477  
32,820  
16,820  
16,820  
16,820  
15,000  
142,476  
82,927  
93,317  
107,995  
105,532  
146,995  
133,857  
94,838  
83,202  
77,807  
14,104  
13,636  
8,895  
8,305  
8,697  
181,328  
191,758  
184,019  
183,582  
185,891  
28,500  
0  
0  
575  
0  
132,563  
123,389  
135,635  
137,209  
139,455  
0  
0  
0  
0  
0  
4,694  
22,630  
2,430  
7,837  
7,837  
0  
28,500  
0  
28,500  
0  
15,572  
17,240  
45,955  
9,461  
38,599  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
519,456  
441,350  
414,712  
407,247  
393,405  
287,292  
220,594  
210,015  
216,753  
216,780  
241,639  
177,668  
160,150  
165,546  
163,869  
45,652  
42,925  
49,864  
51,207  
52,911  
232,164  
220,757  
204,697  
190,493  
176,624  
232,164  
220,757  
204,697  
190,493  
176,624  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0