Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,133,491  
3,878,220  
3,600,299  
3,748,051  
3,650,735  
3,201,941  
2,980,661  
2,781,396  
2,938,867  
2,846,079  
572,421  
608,713  
514,029  
562,680  
622,273  
43,868  
0  
0  
0  
0  
1,605,431  
1,566,477  
1,168,709  
1,186,483  
1,220,211  
933,274  
773,919  
1,050,727  
1,128,730  
945,478  
46,948  
31,553  
47,930  
60,975  
58,117  
931,550  
897,559  
818,903  
809,184  
804,655  
3,865  
3,865  
3,825  
3,825  
3,825  
510,386  
508,838  
501,154  
502,033  
483,034  
3,235  
3,235  
3,235  
3,235  
3,235  
189,160  
152,870  
86,111  
75,583  
90,560  
61,055  
63,233  
64,913  
66,041  
67,101  
163,848  
165,519  
159,666  
158,466  
156,901  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,133,491  
3,878,220  
3,600,299  
3,748,051  
3,650,735  
2,748,766  
2,534,577  
2,295,562  
2,468,719  
2,251,091  
2,674,012  
2,459,823  
2,239,167  
2,421,143  
2,209,667  
74,754  
74,754  
56,396  
47,577  
41,424  
1,384,725  
1,343,643  
1,304,736  
1,279,331  
1,399,644  
1,384,725  
1,343,643  
1,304,736  
1,279,331  
1,399,644  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0