Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,100,209  
3,176,464  
3,494,767  
4,107,259  
3,954,971  
2,325,977  
2,404,256  
2,716,492  
3,383,447  
3,273,727  
422,244  
484,128  
806,054  
1,336,008  
1,069,332  
0  
0  
0  
0  
0  
891,905  
890,461  
1,133,030  
1,095,354  
1,200,873  
966,367  
980,352  
739,272  
922,894  
982,422  
45,460  
49,314  
38,136  
29,191  
21,100  
774,232  
772,208  
778,275  
723,813  
681,244  
320  
320  
320  
320  
320  
461,029  
433,845  
422,557  
428,978  
396,764  
0  
0  
0  
0  
0  
92,114  
124,173  
193,572  
129,243  
123,540  
66,000  
66,000  
61,048  
61,048  
59,258  
154,770  
147,871  
100,779  
104,224  
101,362  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,100,209  
3,176,464  
3,494,767  
4,107,259  
3,954,971  
1,820,747  
1,933,299  
2,304,591  
2,956,118  
2,615,242  
1,781,038  
1,893,590  
2,266,441  
2,928,368  
2,615,242  
39,708  
39,708  
38,150  
27,750  
0  
1,279,462  
1,243,166  
1,190,176  
1,151,142  
1,339,729  
1,279,462  
1,243,166  
1,190,176  
1,151,142  
1,339,729  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0