Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,366,458  
3,100,209  
3,176,464  
3,494,767  
4,107,259  
2,558,154  
2,325,977  
2,404,256  
2,716,492  
3,383,447  
605,918  
422,244  
484,128  
806,054  
1,336,008  
0  
0  
0  
0  
0  
1,193,023  
891,905  
890,461  
1,133,030  
1,095,354  
733,555  
966,367  
980,352  
739,272  
922,894  
25,659  
45,460  
49,314  
38,136  
29,191  
808,304  
774,232  
772,208  
778,275  
723,813  
0  
320  
320  
320  
320  
493,479  
461,029  
433,845  
422,557  
428,978  
0  
0  
0  
0  
0  
80,640  
92,114  
124,173  
193,572  
129,243  
67,080  
66,000  
66,000  
61,048  
61,048  
167,105  
154,770  
147,871  
100,779  
104,224  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,366,458  
3,100,209  
3,176,464  
3,494,767  
4,107,259  
2,014,474  
1,820,747  
1,933,299  
2,304,591  
2,956,118  
1,973,050  
1,781,038  
1,893,590  
2,266,441  
2,928,368  
41,424  
39,708  
39,708  
38,150  
27,750  
1,351,984  
1,279,462  
1,243,166  
1,190,176  
1,151,142  
1,351,984  
1,279,462  
1,243,166  
1,190,176  
1,151,142  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0