Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,600,299  
3,748,051  
3,650,735  
3,366,458  
3,100,209  
2,781,396  
2,938,867  
2,846,079  
2,558,154  
2,325,977  
514,029  
562,680  
622,273  
605,918  
422,244  
0  
0  
0  
0  
0  
1,168,709  
1,186,483  
1,220,211  
1,193,023  
891,905  
1,050,727  
1,128,730  
945,478  
733,555  
966,367  
47,930  
60,975  
58,117  
25,659  
45,460  
818,903  
809,184  
804,655  
808,304  
774,232  
3,825  
3,825  
3,825  
0  
320  
501,154  
502,033  
483,034  
493,479  
461,029  
3,235  
3,235  
3,235  
0  
0  
86,111  
75,583  
90,560  
80,640  
92,114  
64,913  
66,041  
67,101  
67,080  
66,000  
159,666  
158,466  
156,901  
167,105  
154,770  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,600,299  
3,748,051  
3,650,735  
3,366,458  
3,100,209  
2,295,562  
2,468,719  
2,251,091  
2,014,474  
1,820,747  
2,239,167  
2,421,143  
2,209,667  
1,973,050  
1,781,038  
56,396  
47,577  
41,424  
41,424  
39,708  
1,304,736  
1,279,331  
1,399,644  
1,351,984  
1,279,462  
1,304,736  
1,279,331  
1,399,644  
1,351,984  
1,279,462  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0