Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,861,752  
4,214,405  
4,238,074  
4,133,491  
3,878,220  
3,793,440  
3,195,711  
3,214,526  
3,201,941  
2,980,661  
589,464  
484,390  
499,684  
572,421  
608,713  
105,000  
118,974  
56,761  
43,868  
0  
1,878,626  
1,520,724  
1,670,492  
1,605,431  
1,566,477  
1,136,731  
1,015,975  
944,893  
933,274  
773,919  
83,619  
55,648  
42,697  
46,948  
31,553  
1,068,312  
1,018,694  
1,023,548  
931,550  
897,559  
3,854  
3,866  
3,865  
3,865  
3,865  
669,292  
645,837  
523,103  
510,386  
508,838  
3,235  
3,235  
3,235  
3,235  
3,235  
181,052  
150,684  
234,537  
189,160  
152,870  
43,534  
48,108  
96,257  
61,055  
63,233  
167,346  
166,964  
162,551  
163,848  
165,519  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,861,752  
4,214,405  
4,238,074  
4,133,491  
3,878,220  
3,537,038  
2,926,490  
2,977,417  
2,748,766  
2,534,577  
3,443,700  
2,830,697  
2,899,677  
2,674,012  
2,459,823  
93,338  
95,793  
77,740  
74,754  
74,754  
1,324,714  
1,287,915  
1,260,657  
1,384,725  
1,343,643  
1,324,714  
1,287,915  
1,260,657  
1,384,725  
1,343,643  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0