Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,214,405  
4,238,074  
4,133,491  
3,878,220  
3,600,299  
3,195,711  
3,214,526  
3,201,941  
2,980,661  
2,781,396  
484,390  
499,684  
572,421  
608,713  
514,029  
118,974  
56,761  
43,868  
0  
0  
1,520,724  
1,670,492  
1,605,431  
1,566,477  
1,168,709  
1,015,975  
944,893  
933,274  
773,919  
1,050,727  
55,648  
42,697  
46,948  
31,553  
47,930  
1,018,694  
1,023,548  
931,550  
897,559  
818,903  
3,866  
3,865  
3,865  
3,865  
3,825  
645,837  
523,103  
510,386  
508,838  
501,154  
3,235  
3,235  
3,235  
3,235  
3,235  
150,684  
234,537  
189,160  
152,870  
86,111  
48,108  
96,257  
61,055  
63,233  
64,913  
166,964  
162,551  
163,848  
165,519  
159,666  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,214,405  
4,238,074  
4,133,491  
3,878,220  
3,600,299  
2,926,490  
2,977,417  
2,748,766  
2,534,577  
2,295,562  
2,830,697  
2,899,677  
2,674,012  
2,459,823  
2,239,167  
95,793  
77,740  
74,754  
74,754  
56,396  
1,287,915  
1,260,657  
1,384,725  
1,343,643  
1,304,736  
1,287,915  
1,260,657  
1,384,725  
1,343,643  
1,304,736  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0