Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng Dầu (PLA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
126,920  
127,993  
126,690  
127,639  
198,328  
45,493  
44,076  
43,737  
43,665  
115,348  
26,590  
25,863  
26,784  
22,428  
63,450  
0  
0  
0  
0  
0  
9,121  
8,702  
7,987  
7,913  
37,883  
9,157  
8,861  
8,398  
12,714  
13,217  
625  
650  
568  
610  
798  
81,427  
83,917  
82,953  
83,974  
82,980  
0  
0  
0  
0  
0  
12,279  
12,338  
12,405  
12,473  
12,588  
0  
0  
0  
0  
0  
64,119  
64,119  
64,083  
64,083  
64,083  
4,226  
6,070  
5,749  
5,992  
5,548  
802  
1,390  
715  
1,426  
761  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
126,920  
127,993  
126,690  
127,639  
198,328  
30,805  
31,275  
30,364  
30,309  
100,149  
27,774  
28,437  
27,777  
27,894  
97,843  
3,031  
2,838  
2,587  
2,414  
2,307  
96,115  
96,718  
96,325  
97,330  
98,179  
96,115  
96,718  
96,325  
97,330  
98,179  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0