Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng Dầu (PLA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
126,920  
 
 
 
 
45,493  
 
 
 
 
26,590  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
9,121  
 
 
 
 
9,157  
 
 
 
 
625  
 
 
 
 
81,427  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
12,279  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
64,119  
 
 
 
 
4,226  
 
 
 
 
802  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
126,920  
 
 
 
 
30,805  
 
 
 
 
27,774  
 
 
 
 
3,031  
 
 
 
 
96,115  
 
 
 
 
96,115  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0